III NIEDZIELA WIELKANOCY — 10.04.2016

  1. O g. 17:30 zapra­sza­my na Nie­szpo­ry. Nie ma dziś spo­tka­nia gru­py studenckiej.
  2. W dniach 14 – 16 kwiet­nia w Gnieź­nie i Pozna­niu będą odby­wa­ły się ogól­no­pol­skie uro­czy­sto­ści 1050. rocz­ni­cy Chrztu Pol­ski. Głów­ne uro­czy­sto­ści będą mia­ły miej­sce w Pozna­niu na sta­dio­nie miej­skim w sobo­tę 16 kwiet­nia. Aby wejść na sta­dion i wziąć udział w wyda­rze­niach, nale­ży posia­dać kar­tę wstę­pu, któ­ra moż­na otrzy­mać po zare­je­stro­wa­niu się na stro­nie inter­ne­to­wej: www.stadion2016.pl
  3. Ser­decz­nie zapra­sza­my chęt­nych na spo­tka­nie mło­dych w Led­ni­cy, któ­re odbę­dzie się 4 czerw­ca. Bedzie ono wyjąt­ko­we ze wzglę­du na przy­pa­da­ją­cą w tym roku 1050 rocz­ni­cę Chrztu Pol­ski. Infor­ma­cje w zakry­stii oraz w kio­sku parafialnym.
  4. W ponie­dzia­łek 11.04. roz­po­czy­na­my w naszej para­fii cykl nauk przed­mał­żeń­skich. Spo­tka­nia odby­wać się będą w ponie­dział­ki o g. 19:30 w sali nad zakry­stią. Zapi­sy w kan­ce­la­rii para­fial­nej lub zakrystii.
  5. W pią­tek 15 kwiet­nia o g. 6:30 msza św. w inten­cji zmar­łych pole­ca­nych w wypominkach.
  6. Ofer­ta kio­sku para­fial­ne­go zwięk­szy­ła się o nowe wydaw­nic­twa szcze­gól­nie dla dzie­ci pierw­szo­ko­mu­nij­nych oraz dla doro­słych. Wszyst­kie książ­ki są w cenach promocyjnych.
  7. Zachę­ca­my do zapo­zna­nia się z nową posy­no­dal­ną adhor­ta­cją papie­ża Fran­cisz­ka Amo­ris Laeti­tia czy­li Radość miło­ści. Tema­tem adhor­ta­cji jest miłość w rodzi­nie. Tekst adhor­ta­cji będzie dostęp­ny na naszej para­fial­nej stro­nie inter­ne­to­wej (franciszek-okecie.pl)