08.11.2015 r. – XXXII NIEDZIELA ZWYKŁA

Wyłączone
  1. Dzi­siaj prze­ży­wa­my VII Dzień Soli­dar­no­ści z Kościo­łem Prze­śla­do­wa­nym. Przed Kościo­łem odby­wa się zbiór­ka ofiar na pomoc chrze­ści­ja­nom w Syrii i na całym Bli­skim Wscho­dzie. Pie­nią­dze zosta­ną prze­ka­za­ne na rzecz Papie­skie­go Sto­wa­rzy­sze­nia Pomoc Kościo­ło­wi w Potrze­bie. Jed­no­cze­śnie nasza para­fial­na gru­pa Cari­tas kwe­stu­je na dzie­ła cha­ry­ta­tyw­ne pro­wa­dzo­ne sta­le przez naszą parafię.
  2. W śro­dę 11 listo­pa­da Świę­to Nie­pod­le­gło­ści. Msze świę­te w tym dniu o g. 7:00, 8:30, 10:00, 17:30 i 18:30. Msza Św. w inten­cji ojczy­zny zosta­nie odpra­wio­na o g. 10:00 z udzia­łem Chó­ru Męskie­go Towa­rzy­stwa Śpie­wa­cze­go „Har­fa”, po niej oko­licz­no­ścio­wy kon­cert orga­ni­zo­wa­ny przez Wła­dze Samo­rzą­do­we Dziel­ni­cy Wło­chy m. st. War­sza­wy. Ser­decz­nie zapra­sza­my. Pla­kat infor­ma­cyj­ny na temat kon­cer­tu znaj­dzie­my na tabli­cy ogłoszeń.
  3. Dzi­siaj na spo­tka­nie o g. 15:30 zapra­sza Brac­two Różań­co­we. O g. 17:30 Nie­szpo­ry w Kapli­cy Patro­nów. Po mszy św. wie­czor­nej o g. 18:30 spo­tka­nie dla kan­dy­da­tów do Sakra­men­tu Bierz­mo­wa­nia. Rów­nież dzi­siaj po wie­czor­nej mszy św. spo­tka­nie gru­py stu­denc­kiej w Cen­trum Jana Paw­ła II.
  4. W pią­tek o g. 19:30 Wspól­no­ta Biblij­na zapra­sza na spo­tka­nie w Sali na plebanii.
  5. Za tydzień ofia­ry zbie­ra­ne na tacę we wszyst­kich kościo­łach prze­zna­czo­ne będą na orga­ni­za­cję Świa­to­wych Dni Mło­dzie­ży w Kra­ko­wie w 2016 roku.
  6. W kalen­da­rzu litur­gicz­nym w naj­bliż­szym tygo­dniu: w ponie­dzia­łek — Świę­to Poświę­ce­nia Bazy­li­ki Late­rań­skiej, we wto­rek — wspo­mnie­nie św. Leona Wiel­kie­go, w śro­dę – św. Mar­ci­na z Tours, w czwar­tek — św. Joza­fa­ta, w pią­tek – Pierw­szych Męczen­ni­ków Pol­skich: Jana, Mate­usza, Iza­aka i Krystyna.
  7. Pole­caj­my Bogu w modli­twie naszych para­fian zmar­łych w ubie­głym tygo­dniu: Annę Waw­rzyń­czak, Jani­nę Tere­sę Dra­goń­ską i Jadwi­gę Balińską.