01.11.2015 r. – UROCZYSTOŚĆ WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH

Wyłączone
  1. W Uro­czy­stość Wszyst­kich Świę­tych Msze św. odpra­wia­ne są według nastę­pu­ją­ce­go porząd­ku: w koście­le o g. 7:00, 8:30, 10:00, 11:30 i 18:00. Nie będzie więc mszy św. o g. 11:15 w koście­le dol­nym oraz o 13:00 i 16:00 w koście­le gór­nym. O godzi­nie 14:00 na cmen­ta­rzu para­fial­nym przy ul. Leoni­da­sa Msza św., a po niej pro­ce­sja połą­czo­na z modli­twą w inten­cji zmar­łych pole­ca­nych w wypo­min­kach. Po pro­ce­sji moż­li­wość bło­go­sła­wień­stwa nowych gro­bów. O g. 17:30 w koście­le ado­ra­cja Naj­święt­sze­go Sakramentu.
  2. Od dzi­siaj do 8 listo­pa­da włącz­nie moż­na uzy­skać codzien­nie odpust zupeł­ny za poboż­ne nawie­dze­nie cmen­ta­rza i odmó­wie­nie modli­twy za zmar­łych. Odpust ten wol­no ofia­ro­wać jedy­nie za zmarłych.
  3. W ponie­dzia­łek wspo­mnie­nie Wszyst­kich Wier­nych Zmar­łych – „Zadusz­ki”. Msze świę­te odpra­wia­ne będą jak w dzień powsze­dni. Dodat­ko­wa msza św. o g. 10:00 w inten­cji zmar­łych pole­ca­nych w wypo­min­kach. Po niej pro­ce­sja żałob­na połą­czo­na z „wypo­min­ka­mi”. W „Zadusz­ki” wier­ni mogą uzy­skać odpust zupeł­ny, któ­ry moż­na ofia­ro­wać tyl­ko za dusze w czyść­cu cier­pią­ce; w tym celu nale­ży nawie­dzić poboż­nie kościół i odmó­wić tam Modli­twę Pań­ską i Wyzna­nie Wia­ry, zacho­wu­jąc inne zwy­kłe warun­ki odpu­stu, czy­li: stan łaski uświę­ca­ją­cej, Komu­nię św., modli­twę według inten­cji Ojca św. oraz wyklu­cze­nie przy­wią­za­nia do jakie­go­kol­wiek grzechu.
  4. Na wypo­min­ki za zmar­łych moż­na zgła­szać swo­ich bli­skich zmar­łych na kart­kach w zakry­stii lub w kan­ce­la­rii parafialnej.
  5. Zakoń­czy­ły się paź­dzier­ni­ko­we nabo­żeń­stwa różań­co­we. Wszyst­kim dzię­ku­je­my za wspól­ną modli­twę. Wpro­wa­dzo­ny porzą­dek wie­czor­nych mszy świę­tych o g. 17:30 i 18:30 w dni powsze­dnie pozo­sta­je już na sta­łe, doty­czy to rów­nież I piąt­ków mie­sią­ca. Msza św. z udzia­łem dzie­ci będzie tak­że o g. 17:30.
  6. W tym tygo­dniu I pią­tek mie­sią­ca — cało­dzien­na ado­ra­cja Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu. O g. 15:00 Msza św. ku czci Miło­sier­dzia Boże­go. Od g. 16:00 do 19:00 moż­li­wość spo­wie­dzi. Pro­si­my o zgła­sza­nie cho­rych do przy­ję­cia sakra­men­tów w domu. W sobo­tę I sobo­ta mie­sią­ca – msza św. wyna­gra­dza­ją­ca Nie­po­ka­la­ne­mu Ser­cu Maryi o g. 8:00. Po niej nabożeństwo.
  7. W następ­ną nie­dzie­lę zbiór­ka ofiar na Cari­tas para­fial­ną. Będzie to rów­nież Dzień Soli­dar­no­ści z Kościo­łem Prze­śla­do­wa­nym. W przy­szłą nie­dzie­lę na spo­tka­nie o g. 15:30 zapra­sza Brac­two Różań­co­we. W czwar­tek o g. 16:00 spo­tka­nie Rady Katechetycznej.
  8. Pole­caj­my modli­twie naszych zmar­łych para­fian: Rena­tę Bychow­ską, l. 56 i Witol­da Bie­la­si­ka, l. 83