22.05.2016 UROCZYSTOŚĆ TRÓJCY PRZENAJŚWIĘTSZEJ

  1. Dzi­siaj Uro­czy­stość Trój­cy Prze­naj­święt­szej. W czwar­tek 26 maja Uro­czy­stość Naj­święt­sze­go Cia­ła i Krwi Chry­stu­sa (Boże Cia­ło). Msze św. o g. 7:00, 8:30, 10:00 i 11:30 i 16:00. Nie będzie Mszy św. o g. 13:00 ani Mszy z udzia­łem dzie­ci w dol­nym koście­le. Po Mszy św. o g. 16:00 wyru­szy pro­ce­sja do 4 ołta­rzy. Pro­si­my wszyst­kich Para­fian, a szcze­gól­nie człon­ków grup para­fial­nych o włą­cze­nie się w przy­go­to­wa­nia do pro­ce­sji Boże­go Cia­ła i uświet­nie­nie jej swo­ją obec­no­ścią. Tra­dy­cyj­nie zapra­sza­my oso­by mogą­ce nieść bal­da­chim i sztan­da­ry para­fial­ne. Pro­ce­sja przej­dzie uli­ca­mi Saba­ły, 1 Sierp­nia, Rada­ro­wą, Lechic­ką i Saba­ły z powro­tem do kościo­ła. Pro­si­my o ude­ko­ro­wa­nie okien i bal­ko­nów i usu­nię­cie samo­cho­dów z tra­sy pro­ce­sji. Po pro­ce­sji nie będzie Mszy św. Odpra­wi­my ja na roz­po­czę­cie uro­czy­sto­ści o g. 16:00. Cen­tral­na pro­ce­sja Boże­go Cia­ła w War­sza­wie roz­pocz­nie się Mszą św. w bazy­li­ce archi­ka­te­dral­nej św. Jana Chrzci­cie­la na Sta­rym Mie­ście o g. 10:00 i przej­dzie nastę­pu­ją­cą tra­są: ul. Świę­to­jań­ska, Pl. Zam­ko­wy, Pl. Ber­nar­dyń­ski, ul. Kra­kow­skie Przed­mie­ście, ul. Kró­lew­ska i zakoń­cze­nie na pl. Mar­szał­ka Józe­fa Piłsudskiego.
  2. We wto­rek 24 maja — Dzień Modlitw za Kościół w Chi­nach. W pią­tek 27 maja roz­pocz­nie­my nowen­nę przed przy­pa­da­ją­cym 5 czerw­ca IX Świę­tem Dzięk­czy­nie­nia.
  3. W sobo­tę 28 maja obcho­dzi­my 35. rocz­ni­cę śmier­ci kard. Ste­fa­na Wyszyń­skie­go. O g. 19:00 w bazy­li­ce archi­ka­te­dral­ne św. Jana Chrzci­cie­la na Sta­rym Mie­ście zosta­nie odpra­wio­na msza św. o rychłą beaty­fi­ka­cję Słu­go Boże­go. W naszym koście­le msza św. w tej inten­cji odpra­wio­na zosta­nie tego same­go dnia o g. 8:00. Ser­decz­nie zapraszamy.
  4. 4.Wspól­no­ta biblij­na i ks. Grze­gorz zapra­sza­ją na wie­czór tań­ców izra­el­skich we wto­rek 24 maja o g. 19:30 w dol­nym koście­le. Wspól­no­ta zgłę­bia Sło­wo Boże Sta­re­go i Nowe­go Testa­men­tu, dla­te­go chce poznać bli­żej kul­tu­rę naro­du, któ­ry wydał na świat nasze­go Zbawiciela.
  5. Legion Maryi orga­ni­zu­je w dniu 11 czerw­ca piel­grzym­kę do Gie­trz­wał­du. Infor­ma­cje i zapi­sy w kio­sku parafialnym.
  6. Gru­pa o. Pio zapra­sza na Mszę św. w ponie­dzia­łek o g. 17:30. Na ołta­rzu św. Anto­nie­go wysta­wio­na jest skrzyn­ka inten­cji do św. Ojca Pio, w któ­rych gru­pa modlić się będzie przez następ­ny miesiąc.
  7. W ostat­nim tygo­dniu zmar­li nasi para­fia­nie: Euge­nia Dra­pa­ła, l. 91, Jani­na Fran­cisz­ka Połu­jan, l. 87, Andrzej Roman Bren­ner, l. 81