15.05.2016 UROCZYSTOŚĆ ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO

Wyłączone
  1. Dzi­siaj Uro­czy­stość Zesła­nia Ducha Świę­te­go. Koń­czy się okres wiel­ka­noc­ny. Pole­ca­my szcze­gól­nej modli­twie dzie­ci naszej para­fii, któ­re na Mszy św. o g. 10:00 przy­stę­pu­ją do swo­jej I Komu­nii św. oraz te, któ­re na Mszy św. o g. 13:00 świę­tu­ją rocz­ni­cę I Komu­nii św.
  1. Zgod­nie z zapo­wie­dzią taca prze­zna­czo­na jest na orga­ni­za­cję Świa­to­wych Dni Mło­dzie­ży w Kra­ko­wie. Spo­tka­nie dla kan­dy­da­tów do sakra­men­tu bierz­mo­wa­nia dzi­siaj po nabo­żeń­stwie majo­wym w sali nad zakry­stią. Gru­pa stu­denc­ka ma spo­tka­nie po wie­czor­nej Mszy św. o g. 18:00.
  1. W całej Pol­sce odby­wa­ją się dziś Mar­sze dla Życia i Rodzi­ny. W War­sza­wie start spod Pomni­ka Miko­ła­ja Koper­ni­ka na Kra­kow­skim Przed­mie­ściu o g. 12.45. Marsz zakoń­czy się pik­ni­kiem w Par­ku Kazi­mie­rzow­skim przy ul. Bro­war­nej oko­ło g. 13:30.
  1. Jutro Uro­czy­stość Św. Andrze­ja Bobo­li, Patro­na Pol­ski i naszej Metro­po­lii. W Sank­tu­arium Patro­na na war­szaw­skim Moko­to­wie o g. 18:00 Msza św. kon­ce­le­bro­wa­na przez bisku­pów Metro­po­lii War­szaw­skiej pod prze­wod­nic­twem JE Kar­dy­na­ła Kazi­mie­rza Nycza.
  1. W czwar­tek świę­to Jezu­sa Chry­stu­sa Naj­wyż­sze­go i Wiecz­ne­go Kapła­na. W pią­tek wspól­no­ta biblij­na zapra­sza na spo­tka­nie o g. 19:30. W następ­ną nie­dzie­lę Uro­czy­stość Trój­cy Prze­naj­święt­szej, a w przy­pa­da­ją­cy po niej czwar­tek 26 maja Uro­czy­stość Naj­święt­sze­go Cia­ła i Krwi Chry­stu­sa (Boże Cia­ło).
  1. Ser­decz­nie zapra­sza­my chęt­nych na spo­tka­nie mło­dych w Led­ni­cy, któ­re odbę­dzie się 4 czerw­ca. Infor­ma­cje w zakry­stii oraz w kio­sku parafialnym.