22.11.2015 r. – UROCZYSTOŚĆ CHRYSTUSA KRÓLA

Wyłączone

Przed kościo­łem zbiór­ka ofiar na Radio Józef — Plus. O 17:30 zapra­sza­my na Nie­szpo­ry. Na wie­czor­nej Mszy św. o g. 18:30 będzie mia­ło miej­sce uro­czy­ste przy­ję­cie nowych kan­dy­da­tów do gro­na ministrantów.

  1. Za tydzień I Nie­dzie­la Adwen­tu. Taca prze­zna­czo­na będzie na Semi­na­rium Duchow­ne św. Jana Chrzci­cie­la w Warszawie.
  2. Zachę­ca­my do odwie­dza­nia kio­sku para­fial­ne­go, gdzie oprócz pra­sy kato­lic­kiej moż­na nabyć m.in., książ­kę ks. Krzysz­to­fa Sto­su­ra „Roz­wa­ża­nia adwen­to­we”, a tak­że wigi­lij­ne świe­ce Cari­tas, z któ­rych dochód prze­zna­cza­my na dzia­łal­ność cha­ry­ta­tyw­ną. Kiosk posia­da też duży wybór kart świą­tecz­nych, ksią­żek i upominków.
  3. Moż­na zaopa­try­wać się w opłat­ki wigi­lij­ne w skle­pi­ku i przy zakry­stii. Poza kościo­łem opłat­ki na tere­nie całej para­fii roz­pro­wa­dza pan Mate­usz Pierz­cha­ła – z gru­py mini­stranc­kiej – w tym tygo­dniu ul. 1‑ego Sierp­nia – nume­ry nie­pa­rzy­ste od 31 do 41, XX-lat­ków, Sul­mie­rzyc­ka i Stru­bi­czów. W sobo­tę oko­li­ce uli­cy Ręko­dziel­ni­czej, Sycow­skiej, Leoni­da­sa i Kra­ko­wia­ków. Zachę­ca­my do zaopa­try­wa­nia się w opłat­ki poświę­co­ne i wia­do­me­go pochodzenia.
  4. Biu­ro Radia Mary­ja zapra­sza na wyjazd 5 grud­nia do Toru­nia na obcho­dy XXIV rocz­ni­cy powsta­nia Radia Mary­ja. Infor­ma­cje i zapi­sy w Biu­rze Radia Maryja.
  5. Wspól­no­ta O. Pio zapra­sza na Mszę św. w ponie­dzia­łek o g. 17:30 oraz na spo­tka­nie for­ma­cyj­ne w sali na ple­ba­nii. Przy ołta­rzu św. Anto­nie­go moż­na też skła­dać do koszy­ka inten­cje, w któ­rych wspól­no­ta będzie się modlić przez naj­bliż­szy miesiąc.
  6. Spo­tka­nie gru­py biblij­nej we wto­rek o 19:30 w sali na plebanii.
  7. W kalen­da­rzu litur­gicz­nym w naj­bliż­szym tygo­dniu: w ponie­dzia­łek — wspo­mnie­nie św. męczen­ni­kow Andrze­ja Dung-Lac i Towarzyszy.
  8. Pole­caj­my Bogu w modli­twie naszych para­fian zmar­łych w ubie­głym tygo­dniu: Hali­nę Sałach, lat. 89, Jadwi­gę Cha­łup­ko, lat 79, Jadwi­gę Kwiat­kow­ską, lat 92, Elż­bie­tę Kala­ta, lat 84, Euge­nię Kono­cho­wicz, lat 89, Wła­dy­sła­wa Babia­rza, lat 70.