kard. Kazimierz Nycz prosi o modlitwę za tragicznie zmarłych w Paryżu

Wyłączone

Metro­po­li­ta War­szaw­ski kard. Kazi­mierz Nycz prze­słał w dniu dzi­siej­szym na ręce Arcy­bi­sku­pa Pary­ża kard. André Vingt-Tro­is list kon­do­len­cyj­ny, w któ­rym wyra­ził głę­bo­ką soli­dar­ność z rodzi­na­mi ofiar zama­chów w Pary­żu oraz zapew­nił o modli­twie za wszyst­kich tra­gicz­nie zmarłych.
„W chwi­lach bólu i poczu­cia zagro­że­nia łączy­my się w myślach i w modli­twie z rodzi­na­mi ofiar i wyra­ża­my naszą głę­bo­ką soli­dar­ność ze wszyst­ki­mi, któ­rzy dążą do poko­ju i spra­wie­dli­wo­ści na świe­cie. Pro­szę, przyj­mij­cie naszą modli­twę za wszyst­kich tra­gicz­nie zmar­łych. Niech Boże Miło­sier­dzie pomo­że nam zna­leźć poko­jo­we roz­wią­za­nie trud­no­ści, któ­re wstrzą­sa­ją naszym kon­ty­nen­tem” – napi­sał kard. Kazi­mierz Nycz.
Metro­po­li­ta War­szaw­ski zapro­sił wszyst­kich miesz­kań­ców Archi­die­ce­zji War­szaw­skiej do modli­twy za ofia­ry zama­chów w Pary­żu, do soli­dar­no­ści z rodzi­na­mi ofiar i miesz­kań­ca­mi Pary­ża oraz do modli­twy o pokój.
ks. Prze­my­sław Śliwiński
rzecz­nik pra­so­wy Archi­die­ce­zji Warszawskiej