25.10.2015 r. – UROCZYSTOŚĆ ROCZNICY POŚIĘCENIA KOŚCIOŁA WŁASNEGO

Wyłączone
  1. Dziś wspo­mi­na­my litur­gicz­nie poświę­ce­nie nasze­go kościo­ła para­fial­ne­go. Przy tej oka­zji pamię­taj­my w modli­twie o wszyst­kich, któ­rzy przy­czy­ni­li się do budo­wy i wypo­sa­że­nia tej świą­ty­ni. Przed kościo­łem odby­wa się zbiór­ka ofiar na Radio Józef Plus.
  2. W przy­szłą nie­dzie­lę przy­pa­da Uro­czy­stość Wszyst­kich Świę­tych. Msze św. będą odpra­wia­ne według nastę­pu­ją­ce­go porząd­ku: w koście­le o g. 7:00, 8:30, 10:00, 11:30 i 18:00. Nie będzie więc mszy św. o g. 11:15 w koście­le dol­nym oraz o 13:00 i 16:00 w koście­le gór­nym. O godzi­nie 14:00 na cmen­ta­rzu para­fial­nym przy ul. Leoni­da­sa Msza św., a po niej pro­ce­sja połą­czo­na z modli­twą w inten­cji zmar­łych pole­ca­nych w wypo­min­kach. Po pro­ce­sji moż­li­wość bło­go­sła­wień­stwa nowych grobów.
  3. Na wypo­min­ki za zmar­łych moż­na zgła­szać swo­ich bli­skich zmar­łych na kart­kach w zakry­stii lub w kan­ce­la­rii para­fial­nej. Przy­po­mi­na­my, że roz­po­czę­li­śmy przyj­mo­wa­nie inten­cji mszal­nych na przy­szły rok. Moż­na też zama­wiać msze św. gregoriańskie.
  4. Pra­ce remon­to­we przy kolum­ba­rium na cmen­ta­rzu para­fial­nym dobie­ga­ją koń­ca. W przy­szłym tygo­dniu kła­dzio­ny będzie dach, zamy­ka­ne puste nisze i prze­pro­wa­dza­ne koń­co­we pra­ce porządkowe.
  5. W tym tygo­dniu Zna­ki Świa­to­wych Dni Mło­dzie­ży: krzyż poda­ro­wa­ny mło­dzie­ży przez Jana Paw­ła IIo­raz iko­na maryj­na Salus Popu­li Roma­ni dotrą do nasze­go deka­na­tu — 29.10 (w czwar­tek) zosta­ną przy­ję­te w koście­le św. Jaku­ba, gdzie przez całą noc prze­wi­dzia­ne jest czu­wa­nie modli­tew­ne. Orga­ni­za­to­rzy prze­wi­dzie­li dla naszej para­fii godzi­nę 3 w nocy jako czas nasze­go czu­wa­nia. Następ­ne­go dnia, czy­li w pią­tek 30.10 oko­ło g. 15:00. przyj­mie­my zna­ki ŚDM na dwie godzi­ny w naszym koście­le para­fial­nym. Ser­decz­nie zapra­sza­my wszyst­kich, a zwłasz­cza mło­dzież, do uczest­nic­twa w tym wyda­rze­niu modli­tew­nym. Pere­gry­na­cja zna­ków ŚDM ma przy­bli­żyć nam ideę spo­tka­nia z papie­żem, któ­re odbę­dzie się w 2016 r. w Kra­ko­wie. To zara­zem jed­na z form ducho­we­go przy­go­to­wa­nia do tego wydarzenia.
  6. W następ­ną nie­dzie­lę nie będzie zbiór­ki ofiar na Cari­tas para­fial­ną. Nie będzie też spo­tka­nia Brac­twa Różańcowego.
  7. W kalen­da­rium litur­gicz­nym: w śro­dę świę­to św. Apo­sto­łów Szy­mo­na i Judy Tadeusza.
  8. Pole­caj­my modli­twie naszych zmar­łych para­fian: Marię Dola­ta, Micha­li­nę Ber­na­ciak oraz Annę Kawczyńską.