27.09.2015 r. – XXVI NIEDZIELA ZWYKŁA

Wyłączone

Przed kościo­łem zbiór­ka ofiar na Radio Józef – Plus”. O g. 17:30 zapra­sza­my do Kapli­cy Patro­nów na Nieszpory.

  1. W następ­ną nie­dzie­lę 4.10. świę­to­wać będzie­my Odpust Para­fial­ny – Uro­czy­stość św. Fran­cisz­ka z Asy­żu. Pod­czas mszy św. o g. 16:00 ks. bp Piotr Jarec­ki udzie­li sakra­men­tu Bierz­mo­wa­nia mło­dzie­ży naszej para­fii. Całą służ­bę litur­gicz­ną pro­si­my o włą­cze­nie się w przy­go­to­wa­nia do litur­gii odpu­sto­wej. Wszyst­kich zachę­ca­my do licz­ne­go udzia­łu w naszym świę­cie parafialnym.
  2. W sobo­tę poprze­dza­ją­cą odpust para­fial­ny o g. 11:00 przy pomni­ku Jana Paw­ła II odbę­dzie się bło­go­sła­wień­stwo zwie­rząt domo­wych. Zapra­sza­my wszyst­kich miło­śni­ków zwie­rząt oraz dzie­ci bio­rą­ce udział w kon­kur­sie pla­stycz­nym o św. Fran­cisz­ku. Po modli­twie zosta­ną ogło­sze­ni i nagro­dze­ni zwy­cięz­cy konkursu.
  3. W czwar­tek roz­po­czy­na się paź­dzier­nik – mie­siąc modli­twy różań­co­wej. W naszej świą­ty­ni na różań­cu modlić będzie­my się w dni powsze­dnie o g. 18:00 a w nie­dzie­le o g. 17:00 (z wyjąt­kiem dnia odpu­stu para­fial­ne­go). Dzie­ci zapra­sza­my na modli­twę różań­co­wą codzien­nie od ponie­dział­ku do piąt­ku na g. 17:15 przy gro­cie M.B. Fatim­skiej a w razie brzyd­kiej pogo­dy do dol­ne­go kościo­ła. Ze wzglę­du na Nabo­żeń­stwa Różań­co­we ostat­nia msza świę­ta w dni powsze­dnie odpra­wia­na będzie zawsze o g. 18:30 a nie 18:00. W tym szcze­gól­nym mie­sią­cu inten­cje nowen­no­we włą­cza­my w modli­twę różań­co­wą. Wszyst­kich zapra­sza­my do prak­ty­ko­wa­nia tej modli­twy w koście­le bądź w domu.
  4. W pią­tek przy­pa­da I pią­tek mie­sią­ca, ado­ra­cja Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu przez cały dzień. Moż­na zgła­szać cho­rych do przy­ję­cia Sakra­men­tów w domu. Msza św. o Naj­święt­szym Ser­cu Pana Jezu­sa o g. 8:00 i 17:00. Jest to też oka­zja do spo­wie­dzi przed uro­czy­sto­ścią odpu­sto­wą – rano pod­czas mszy świę­tych oraz po połu­dniu od g. 16:00. O g. 15:00 Msza św. ku czci Miło­sier­dzia Boże­go. W tym dniu nie będzie Różań­ca dla dzie­ci o g. 17:15.
  5. W sobo­tę I sobo­ta mie­sią­ca – Msza św. o Nie­po­ka­la­nym Ser­cu NMP o g. 8:00, po niej nabożeństwo.
  6. W dniach 19 – 20 paź­dzier­ni­ka Legion Maryi orga­ni­zu­je wyjazd piel­grzym­ko­wo-tury­stycz­ny do Gnie­zna, Liche­nia i Kło­da­wy. Infor­ma­cje i zapi­sy w kio­sku para­fial­nym lub pod nume­rem tel. poda­nym na tabli­cy infor­ma­cyj­nej Legionu.
  7. Zapra­sza­my do naby­wa­nia pra­sy kato­lic­kiej w naszym skle­pi­ku para­fial­nym. Zachę­ca­my, by w każ­dym domu zago­ścił na sta­łe jakiś tygo­dnik katolicki.
  8. W kalen­da­rium litur­gicz­nym: w ponie­dzia­łek wspo­mnie­nie św. Wacła­wa – męczen­ni­ka, we wto­rek świę­to Św. Archa­nio­łów Micha­ła, Gabrie­la i Rafa­ła, w śro­dę wspo­mnie­nie św. Hie­ro­ni­ma, w czwar­tek wspo­mnie­nie św. Tere­sy od Dzie­ciąt­ka Jezus, w pią­tek wspo­mnie­nie św. Anio­łów Stróżów.
  9. W ostat­nim tygo­dniu zmar­ła nasza para­fian­ka: † Zofia Glin­ka, l. 82