20.09.2015 r. – XXV NIEDZIELA ZWYKŁA

Wyłączone
  1. Dzi­siaj przy­pa­da Świa­to­wy Dzień Środ­ków Spo­łecz­ne­go Prze­ka­zu. Z tej oka­zji Ojciec Św. Fran­ci­szek napi­sał orę­dzie, któ­re poświę­cił spo­so­bom komu­ni­ko­wa­nia się w rodzi­nie. Zachę­ca­my do zapo­zna­nia się z jego tre­ścią, może­my to uczy­nić m.in. na stro­nie inter­ne­to­wej naszej parafii.
  2. Przed kościo­łem zbiór­ka ofiar na KUL. O g. 17:30 zapra­sza­my na Nie­szpo­ry w Kapli­cy Patronów.
  3. W następ­ną nie­dzie­lę 27.09. obcho­dzić będzie­my jubi­le­usz s. Joachi­my Skał­ki – Cór­ki Bożej Miło­ści, któ­ra od 30 lat poma­ga ubo­gim naszej para­fii w ramach Cari­tas para­fial­nej. Zapra­sza­my wszyst­kich na mszę św. dzięk­czyn­ną w jej inten­cji o g. 8:30. Mszy św. będzie prze­wod­ni­czył Dyrek­tor Cari­tas Archi­die­ce­zji War­szaw­skiej – ks. pra­łat Zbi­gniew Zembrzuski.
  4. Za dwa tygo­dnie 4.10. świę­to­wać będzie­my Odpust Para­fial­ny, któ­ry w tym roku przy­pa­da w nie­dzie­lę. Pod­czas mszy św. o g. 16:00 ks. bp Piotr Jarec­ki udzie­li sakra­men­tu Bierz­mo­wa­nia mło­dzie­ży naszej para­fii. Całą służ­bę litur­gicz­ną pro­si­my o włą­cze­nie się w przy­go­to­wa­nia do litur­gii odpustowej.
  5. Z oka­zji odpu­stu para­fial­ne­go orga­ni­zu­je­my kon­kurs pla­stycz­ny dla dzie­ci szkół pod­sta­wo­wych, któ­re­go tema­tem jest postać patro­na naszej para­fii – św. Fran­cisz­ka. Dzie­ci skła­da­ją pra­ce u swo­ich nauczy­cie­li reli­gii w szko­le do 25 wrze­śnia. Wyni­ki kon­kur­su zosta­ną ogło­szo­ne 3 paź­dzier­ni­ka przy pomni­ku Jana Paw­ła II. Szcze­gó­ły na stro­nie inter­ne­to­wej para­fii. Ogło­sze­nie zwy­cięz­ców kon­kur­su poprze­dzi bło­go­sła­wień­stwo zwie­rząt domowych.
  6. W śro­dę 23.09. zapra­sza­my czci­cie­li św. Ojca Pio na mszę św. o g. 17:30 oraz spo­tka­nie for­ma­cyj­ne w Cen­trum Jana Paw­ła II. Kan­dy­da­ci do Sakra­men­tu Bierz­mo­wa­nia i ich rodzi­ce mają spo­tka­nie dzi­siaj po mszy św. o g. 18:00.
  7. Pan orga­ni­sta – Euge­niusz Fac koń­czy pra­cę w naszej para­fii i prze­cho­dzi na eme­ry­tu­rę. Ser­decz­nie dzię­ku­je­my p. Euge­niu­szo­wi za służ­bę przy orga­nach, za jego zaan­ga­żo­wa­nie nie tyl­ko w grę ale i w roz­bu­do­wę orga­nów oraz ich kon­ser­wa­cję. Życzy­my p. Euge­niu­szo­wi wszel­kie­go bło­go­sła­wień­stwa Boże­go. Od kil­ku tygo­dni mamy oka­zję słu­chać gry i śpie­wu róż­nych orga­ni­stów, co jest zna­kiem poszu­ki­wań, jakie nasza para­fia pro­wa­dzi, aby zatrud­nić nową oso­bę na tym stanowisku.
  8. Od dzi­siej­szej nie­dzie­li zapra­sza­my do naby­wa­nia pra­sy kato­lic­kiej w kio­sku para­fial­nym. Będzie­my stop­nio­wo roz­sze­rzać jej asor­ty­ment, rów­nież o gazet­ki dla dzie­ci. Zachę­ca­my, by w każ­dym domu zago­ścił na sta­łe jakiś tygo­dnik katolicki.
  9. W odpo­wie­dzi na apel papie­ża Fran­cisz­ka, w śro­dę 23 wrze­śnia br. o godz. 19.30 w koście­le św. Mar­ci­na przy ul. Piw­nej w War­sza­wie odbę­dzie eku­me­nicz­na litur­gia sło­wa w inten­cji uchodź­ców. Litur­gii będzie prze­wod­ni­czył bp Michał Jano­cha. Nabo­żeń­stwo nosi tytuł „Umrzeć z nadziei. Modli­twa za uchodź­ców, któ­rzy zgi­nę­li w dro­dze do Europy”.
  10. W kalen­da­rium litur­gicz­nym: w ponie­dzia­łek Świę­to św. Mate­usza Ap. i Ew., w śro­dę wspo­mnie­nie św. o. Pio z Pie­trel­ci­ny, w pią­tek wspo­mnie­nie bł. Wła­dy­sła­wa z Gielniowa.