Apel przewodniczącego KEP w związku z pierwszą rocznicą agresji rosyjskiej na Ukrainię

W pią­tek 24 lute­go br. minie rok od zbrod­ni­czej napa­ści Rosji na Ukra­inę. Do tej pory woj­na pochło­nę­ła set­ki tysię­cy osób, nie tyl­ko żoł­nie­rzy, ale rów­nież cywi­lów, w tym kobie­ty, dzie­ci i oso­by star­sze. Milio­ny osób stra­ci­ły domy i zosta­ły zmu­szo­ne do uciecz­ki w poszu­ki­wa­niu pomo­cy i bez­piecz­ne­go schronienia.

W ewan­ge­licz­nym geście miło­sier­ne­go sama­ry­ta­ni­na, otwo­rzy­li­śmy z hoj­no­ścią nasze domy i ser­ca. Gra­ni­ce Pol­ski prze­kro­czy­ło 8,5 mln uchodź­ców wojen­nych, a duża część z nich zna­la­zła w naszej ojczyź­nie pomoc i schro­nie­nie. Oso­by pry­wat­ne oraz insty­tu­cje przy­stą­pi­ły do nie­sie­nia pomo­cy potrzebującym.

Kościół w Pol­sce, za pośred­nic­twem Cari­tas Pol­ska i Cari­tas die­ce­zjal­nych udzie­lił wspar­cia w róż­nej for­mie ponad 2 mln uchodź­ców. War­tość pomo­cy w posta­ci udzie­le­nia schro­nie­nia, posił­ków, paczek żyw­no­ścio­wych i darów rze­czo­wych oraz wspar­cia inte­gra­cyj­ne­go wynio­sła ok. 337 mln zł. Od pierw­szych dni woj­ny Cari­tas udzie­la wspar­cia rze­czo­we­go w Ukra­inie, wysy­ła­jąc trans­por­ty pomo­cy huma­ni­tar­nej o war­to­ści ok. 260 mln zł.

Po roku boha­ter­skiej obro­ny Ukra­iny woj­na trwa nadal, przy­no­sząc kolej­ne ofia­ry i dal­sze znisz­cze­nia. Ukra­iń­cy wciąż potrze­bu­ją naszej pomo­cy. Z tego powo­du, zwra­cam się z ape­lem do księ­ży bisku­pów, kapła­nów, osób życia kon­se­kro­wa­ne­go i wszyst­kich wier­nych świec­kich, aby w pią­tek 24 lute­go br. we wszyst­kich kościo­łach w Pol­sce wznieść modli­twy w inten­cji spra­wie­dli­we­go poko­ju w Ukra­inie, a w nie­dzie­lę 26 lute­go br., po każ­dej Mszy Świę­tej, zor­ga­ni­zo­wać zbiór­kę środ­ków finan­so­wych, któ­re za pośred­nic­twem Cari­tas Pol­ska, zosta­ną prze­zna­czo­ne na pomoc ofia­rom wojny.

Ufam, że dzię­ki modli­twie – już wkrót­ce – będzie­my cie­szyć się spra­wie­dli­wym poko­jem w Ukra­inie, a dzię­ki nasze­mu wspar­ciu mate­rial­ne­mu, żaden z naszych bra­ci i sióstr Ukra­iń­ców nie pozo­sta­nie bez pomocy.

+ Sta­ni­sław Gądecki
Arcy­bi­skup Metro­po­li­ta Poznański
Prze­wod­ni­czą­cy Kon­fe­ren­cji Epi­sko­pa­tu Polski