VII NIEDZIELA ZWYKŁA — 19.02.2023

  1. Dzi­siaj gości w naszej para­fii i gło­si homi­lie ks. Zbi­gniew Lenart, któ­ry jest wie­lo­let­nim misjo­na­rzem w Kazach­sta­nie. Po mszy świę­tej będzie moż­na wes­przeć mate­rial­nie jego misję. Za tydzień taca prze­zna­czo­na będzie na Semi­na­rium Duchow­ne św. Jana Chrzci­cie­la w Warszawie.

  2. Z racji ferii zimo­wych dla dzie­ci i mło­dzie­ży do nie­dzie­li 26 lute­go włącz­nie nie będzie mszy św. o g. 11:15 w dol­nym kościele.

  3. W tym tygo­dniu roz­po­czy­na­my okres Wiel­kie­go Postu. W Śro­dę Popiel­co­wą msze świę­te będą spra­wo­wa­ne według porząd­ku powsze­dnie­go. Dodat­ko­wa msza o g. 10:00. Ostat­nia msza wie­czor­na o g. 19:00 zamiast o 18:30. Obo­wią­zu­je post ści­sły, któ­ry pole­ga na spo­ży­ciu tyl­ko jed­ne­go posił­ku do syta i doty­czy wszyst­kich pomię­dzy 18 a 60 rokiem życia oraz wstrze­mięź­li­wość od pokar­mów mię­snych – doty­czy wszyst­kich, któ­rzy ukoń­czy­li 14 rok życia. W ponie­dzia­łek i wto­rek moż­na przy­no­sić do zakry­stii zeszło­rocz­ne palem­ki, któ­rych popiół po spa­le­niu będzie uży­ty w Śro­dę Popielcową.

  4. Zapra­sza­my na nabo­żeń­stwa Dro­gi Krzy­żo­wej w piąt­ki o g. 18:00 i Gorz­kie Żale w nie­dzie­le o g. 18:00. Po feriach Dro­ga Krzy­żo­wa dla dzie­ci w dol­nym koście­le o g. 17:00. Za uczest­nic­two w tych nabo­żeń­stwach moż­na uzy­skać odpust zupeł­ny pod zwy­kły­mi warun­ka­mi. W okre­sie poku­ty Kościół wzy­wa też do podej­mo­wa­nia dzia­łań na rzecz trzeź­wo­ści Naro­du, a zwłasz­cza cza­so­wych lub sta­łych przy­rze­czeń abstynenckich.

  5. Kolej­ny cykl kate­chez dla narze­czo­nych w naszej para­fii roz­pocz­nie się w czwar­tek 23 lute­go o g. 19:30 w koście­le dol­nym. Zapi­sy w dniu roz­po­czę­cia kursu.

  6. Gru­pa Modli­twy św. O. Pio zapra­sza w czwar­tek 23 lute­go na Róża­niec o g. 17:00 i Mszę św. o g. 17:30. Przy ołta­rzu św. Anto­nie­go wysta­wio­ny jest koszy­czek na inten­cje, w któ­rych gru­pa będzie modli­ła się przez kolej­ny miesiąc.

  7. Ks. Kar­dy­nał Kazi­mierz Nycz wraz z Klu­bem Inte­li­gen­cji Kato­lic­kiej zapra­sza do dzie­wię­cio­dnio­wej modli­twy w inten­cji poko­ju na Ukra­inie, któ­ra roz­pocz­nie się 21 lute­go. Szcze­gó­ły na stro­nie www.modlitwazaukraine.info

  8. W pią­tek 24 lute­go, w rocz­ni­cę napa­ści Rosji na Ukra­inę zapra­sza­my na g. 15:00 na Koron­kę do Boże­go Miło­sier­dzia w inten­cji poko­ju w Ukra­inie i na całym świecie.

  9. W pierw­szy pią­tek Wiel­kie­go Postu 24 lute­go po raz siód­my Kościół w Pol­sce prze­ży­wał będzie dzień modli­twy i poku­ty za grzech wyko­rzy­sta­nia sek­su­al­ne­go mało­let­nich, w tej inten­cji odpra­wio­na zosta­nie Dro­ga Krzy­żo­wa o g. 18:00.

  10. W ostat­nim tygo­dniu zmar­li nasi Para­fia­nie: śp. Leszek Sta­ni­sław l. 82, Mie­czy­sław Wła­dy­sław Dąbrow­ski l. 97, Ali­na Danu­ta Ziu­łek l. 80, Alek­san­dra Ire­na Fili­mon l. 86