BOŻE NARODZENIE — 25.12.2020

Wyłączone
  1. W Uro­czy­stość Boże­go Naro­dze­nia skła­da­my wszyst­kim Para­fia­nom i Gościom ser­decz­ne życze­nia: niech Jezus Chry­stus przez wia­rę rodzi się w naszych ser­cach, niech przy­no­si nam pokój, siłę i radość, pomi­mo mro­ków pan­de­mii i nie­po­ko­jów tego świa­ta, a Jego zbaw­cza Miłość niech towa­rzy­szy nam w Nowym Roku 2020!

  2. Taca zbie­ra­na w cza­sie Paster­ki zgod­nie z wolą ks. Kar­dy­na­ła Kazi­mie­rza Nycza zosta­nie prze­zna­czo­na na Dom Samot­nej Mat­ki w Skolimowie.

  3. W dniu Uro­czy­sto­ści Boże­go Naro­dze­nia 25 grud­nia nie będzie mszy św. o g. 7:00 rano, pierw­sza msza o g. 8:30. Nie będzie też mszy św. w koście­le dol­nym o g. 11:15. W przy­pad­ku zbyt dużej licz­by osób w koście­le gór­nym na mszach świą­tecz­nych pro­si­my, aby korzy­stać rów­nież z dol­ne­go kościo­ła, któ­ry będzie otwar­ty i nagło­śnio­ny, księ­ża będą tam udzie­lać Komu­nii św. 26 grud­nia — Świę­to św. Szcze­pa­na, pierw­sze­go męczen­ni­ka. Porzą­dek mszy świę­tych nie­dziel­ny bez mszy św. o 11:15. Taca prze­zna­czo­na będzie na Kato­lic­ki Uni­wer­sy­tet Lubel­ski. W nie­dzie­lę 27 grud­nia przy­pa­da Uro­czy­stość Świę­tej Rodzi­ny.

  4. Ze wzglę­du na pan­de­mię wizy­ta dusz­pa­ster­ska zwa­ną „kolę­dą” nie­ste­ty nie może odbyć się w tra­dy­cyj­nej for­mie. Odwie­dzi­ny w domach będą jedy­nie na wcze­śniej­sze zgło­sze­nie, któ­re nale­ży zro­bić dro­gą mailo­wą, tele­fo­nicz­ną lub oso­bi­ście, naj­póź­niej do koń­ca grud­nia 2020 roku, wcze­śniej zapo­zna­jąc się z pla­nem „kolę­dy”. Oso­by zapra­sza­ją­ce księ­ży do swych domów w dniu umiesz­czo­nym w pla­nie „kolę­dy”, będą zobo­wią­za­ne do zacho­wa­nia odpo­wied­nich warun­ków sani­tar­nych. Dla wszyst­kich, któ­rzy z racji zagro­że­nia epi­de­micz­ne­go nie zde­cy­du­ją się przy­jąć księ­dza w swo­im domu w wyzna­czo­nym dniu pro­po­nu­je­my zastęp­czą for­mę „kolę­dy”, któ­ra będzie pole­ga­ła na gro­ma­dze­niu się w koście­le miesz­kań­ców wyzna­czo­ne­go sek­to­ra naszej para­fii (to jest kil­ku ulic lub blo­ków) w dniu wyzna­czo­nej „kolę­dy” na mszy św. wie­czor­nej o g. 18:30. Po mszy świę­tej będzie spe­cjal­na for­ma bło­go­sła­wień­stwa i modli­twy za zgro­ma­dzo­ne rodzi­ny i ich domy. Kalen­darz „kolę­dy” na zgło­sze­nie oraz mszy świę­tych wraz z wyzna­czo­ny­mi sek­to­ra­mi jest dostęp­ny na naszej stro­nie inter­ne­to­wej i w gablo­cie parafialnej.

  5. Ser­decz­nie dzię­ku­je­my wszyst­kim, któ­rzy pomo­gli w tym roku przy usta­wia­niu cho­inek i szop­ki oraz w przy­go­to­wa­niu świą­tecz­ne­go wystro­ju kościo­ła. Dzię­ku­je­my też Paniom z Legio­nu Maryi za roz­pro­wa­dza­nie opłat­ków przez cały Adwent.