UROCZYSTOŚĆ ŚWIĘTEJ BOŻEJ RODZICIELKI MARYI — 01.01.2021

  1. W Uro­czy­stość Świę­tej Bożej Rodzi­ciel­ki Maryi, na począt­ku Nowe­go Roku 2021, któ­ry papież Fran­ci­szek dedy­ko­wał Świę­te­mu Józe­fo­wi, skła­da­my wszyst­kim Para­fia­nom i Gościom ser­decz­ne życze­nia sło­wa­mi Ojca Świę­te­go z Listu Apo­stol­skie­go Patris cor­de: „Podob­nie, jak Bóg powie­dział do nasze­go Świę­te­go: „Józe­fie, synu Dawi­da, nie bój się” (Mt 1, 20), zda­je się powta­rzać tak­że i nam: „Nie lękaj­cie się!”. Musi­my odło­żyć na bok nasz gniew i roz­cza­ro­wa­nie, a uczy­nić miej­sce, bez żad­nej świa­to­wej rezy­gna­cji, ale z męstwem peł­nym nadziei, na to, cze­go nie wybra­li­śmy, a jed­nak ist­nie­je. Akcep­ta­cja życia w ten spo­sób wpro­wa­dza nas w ukry­ty sens. Życie każ­de­go z nas może zacząć się na nowo w cudow­ny spo­sób, jeśli znaj­dzie­my odwa­gę, by prze­ży­wać je zgod­nie z tym, co mówi nam Ewan­ge­lia. I nie ma zna­cze­nia, czy obec­nie wszyst­ko zda­ło się przy­brać zły obrót i czy pew­ne rze­czy są teraz nie­od­wra­cal­ne. Bóg może spra­wić, że kwia­ty zaczną kieł­ko­wać mię­dzy skałami.”

  2. Dzi­siaj przy­pa­da I pią­tek mie­sią­ca. Z racji uro­czy­sto­ści księ­ża odwie­dzą cho­rych w sobo­tę lub w następ­ny pią­tek, po wcze­śniej­szym uzgodnieniu. 

  3. W I sobo­tę mie­sią­ca – 2 stycz­nia — msza świę­ta wyna­gra­dza­ją­ca Nie­po­ka­la­ne­mu Ser­cu Maryi o g. 8:00 i nabo­żeń­stwo pierwszo-sobotnie. 

  4. W nie­dzie­lę 3 stycz­nia Nabo­żeń­stwo Eucha­ry­stycz­ne z racji I nie­dzie­li mie­sią­ca o g. 18:00.

  5. Ze wzglę­du na pan­de­mię wizy­ta dusz­pa­ster­ska zwa­ną „kolę­dą” nie­ste­ty nie może odbyć się w tra­dy­cyj­nej for­mie. Odwie­dzi­ny w domach będą jedy­nie na wcze­śniej­sze zgło­sze­nie, któ­re nale­ży uczy­nić dro­gą mailo­wą, tele­fo­nicz­ną lub oso­bi­ście naj­póź­niej do koń­ca grud­nia br., wcze­śniej zapo­zna­jąc się z pla­nem „kolę­dy” — (dla tych, któ­rzy się spóź­ni­li dzi­siaj ostat­ni dzień kie­dy moż­na to uczy­nić). Zapra­sza­jąc księ­ży do swych domów nale­ży zacho­wać odpo­wied­nie warun­ki sani­tar­ne. Dla wszyst­kich, któ­rzy nie zde­cy­du­ją się przy­jąć księ­dza w swo­im domu pro­po­nu­je­my zastęp­czą for­mę „kolę­dy”, któ­ra będzie pole­ga­ła na gro­ma­dze­niu się w koście­le w dniu wyzna­czo­nej „kolę­dy” na mszy św. wie­czor­nej o g. 18:30. Po mszy świę­tej będzie spe­cjal­na for­ma bło­go­sła­wień­stwa i modli­twy za zgro­ma­dzo­ne rodzi­ny i ich domy. Kalen­darz „kolę­dy” jest dostęp­ny na naszej stro­nie inter­ne­to­wej i w gablo­cie parafialnej.