BOŻE NARODZENIE – 25.12.2022

Wyłączone
  1. W Uro­czy­stość Boże­go Naro­dze­nia skła­da­my wszyst­kim Para­fia­nom i Gościom ser­decz­ne życze­nia: niech Jezus – Ksią­żę Poko­ju — przy­no­si nam pokój, siłę i radość, a Jego zbaw­cza Miłość niech towa­rzy­szy nam w Nowym Roku 2023!

  2. Taca zbie­ra­na w cza­sie Paster­ki zgod­nie z wolą ks. Kar­dy­na­ła Kazi­mie­rza Nycza zosta­nie prze­zna­czo­na na Dom Samot­nej Mat­ki w Skolimowie.

  3. Ser­decz­nie dzię­ku­je­my wszyst­kim, któ­rzy pomo­gli w tym roku przy usta­wia­niu cho­inek i szop­ki oraz w przy­go­to­wa­niu świą­tecz­ne­go wystro­ju kościo­ła. Dzię­ku­je­my też Paniom z Legio­nu Maryi za roz­pro­wa­dza­nie opłat­ków przez cały Adwent.

  4. W dniu Uro­czy­sto­ści Boże­go Naro­dze­nia 25 grud­nia nie będzie mszy św. o g. 7:00 rano, pierw­sza msza o g. 8:30. Nie będzie też mszy św. w koście­le dol­nym o g. 11:15, któ­ra powró­ci od 6 stycz­nia po feriach świątecznych.

  5. W I nie­dzie­lę po Bożym Naro­dze­niu, któ­ra w tym roku przy­pa­da 1 stycz­nia w Uro­czy­stość Świę­tej Bożej Rodzi­ciel­ki na mszę św. o g. 11:30 zapra­sza­my wszyst­kie pary mał­żeń­skie, któ­re w tym roku obcho­dzi­ły jubi­le­usze 5, 10, 15 i wię­cej lat sakra­men­tu mał­żeń­stwa. Jubi­la­tów zapra­sza­my do zakry­stii lub do kan­ce­la­rii para­fial­nej w celu usta­le­nia szcze­gó­łów liturgii.

  6. W tym tygo­dniu z wizy­tą dusz­pa­ster­ską, zwa­ną „kolę­dą” pla­nu­je­my odwie­dzić: w śro­dę (28.12) ul. Rakow­ska 11, w czwar­tek (29.12.) ul. Bor­su­cza 55, w pią­tek (30.12.) ul. Rakow­ska 12 i Klin­kie­ro­wa 5. Szcze­gó­ło­wy pro­gram „kolę­dy” jest umiesz­czo­ny w kruch­cie i na stro­nie inter­ne­to­wej para­fii. Kolę­dę roz­po­czy­na­my od g. 17:00. Bar­dzo pro­si­my miesz­kań­ców blo­ków o wywie­sze­nie infor­ma­cji o „kolę­dzie” w swo­ich blo­kach w poro­zu­mie­niu z administracją.

  7. W sobo­tę 31 grud­nia ostat­ni dzień roku kalen­da­rzo­we­go. O g. 17:30 Msza św. z pod­su­mo­wa­niem roku dusz­pa­ster­skie­go, po niej wysta­wie­nie Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu i nabo­żeń­stwo dzięk­czyn­no-prze­bła­gal­ne z uro­czy­stym Te Deum. Nie będzie mszy świę­tej o g. 18:30.

  8. W ostat­nim tygo­dniu zmar­li nasi Para­fia­nie: śp. Wła­dy­sław Ber­nard Kania l. 90, Józef Jan Czaj­kow­ski l. 87, Ali­cja Cecy­lia Wuj­ci­kow­ska l. 91.