IV NIEDZIELA ADWENTU — 18.12.2020

  1. Roz­po­czy­na­my ostat­ni tydzień Adwen­tu: od ponie­dział­ku do piąt­ku o g. 6:30 zapra­sza­my na Rora­ty. Lau­de­sy – poran­na modli­twa kościo­ła o g 5:30 w dol­nym kościele.

  2. W sobo­tę 24 grud­nia Wigi­lia Boże­go Naro­dze­nia. Msze świę­te odpra­wia­ne będą tyl­ko rano, nie będzie mszy o g. 17:30 i 18:30, aby­śmy mogli przy­go­to­wać się i uro­czy­ście cele­bro­wać wie­cze­rze wigi­lij­ną. Paster­ka tra­dy­cyj­nie o g. 24:00.

  3. W dniu Uro­czy­sto­ści Boże­go Naro­dze­nia 25 grud­nia nie będzie mszy św. o g. 7:00 rano, pierw­sza msza o g. 8:30. Nie będzie też mszy św. z udzia­łem dzie­ci w koście­le dol­nym o g. 11:15. Msza w koście­le dol­nym powró­ci po feriach świą­tecz­nych 6 stycz­nia. W ponie­dzia­łek 26 grud­nia msze świę­te według porząd­ku świątecznego.

  4. W I nie­dzie­lę po Bożym Naro­dze­niu, któ­ra w tym roku przy­pa­da 1 stycz­nia w Uro­czy­stość Świę­tej Bożej Rodzi­ciel­ki na mszę św. o g. 11:30 zapra­sza­my wszyst­kie pary mał­żeń­skie, któ­re w tym roku obcho­dzi­ły jubi­le­usze 5, 10, 15 i wię­cej lat sakra­men­tu mał­żeń­stwa. Jubi­la­tów zapra­sza­my do zakry­stii lub do kan­ce­la­rii para­fial­nej w celu usta­le­nia szcze­gó­łów liturgii.

  5. W tym tygo­dniu z wizy­tą dusz­pa­ster­ską, zwa­ną „kolę­dą” pla­nu­je­my odwie­dzić miesz­kań­ców nowych blo­ków para­fii: w ponie­dzia­łek (19.12) ul. Rakow­ska 4, 6 i 8, we wto­rek (20.12.) ul. Rakow­ska 9 i 10. Szcze­gó­ło­wy pro­gram „kolę­dy” jest umiesz­czo­ny w kruch­cie i na stro­nie inter­ne­to­wej para­fii. Kolę­dę roz­po­czy­na­my od g. 17:00. Bar­dzo pro­si­my miesz­kań­ców blo­ków o wywie­sze­nie infor­ma­cji o „kolę­dzie” w swo­ich blo­kach w poro­zu­mie­niu z admi­ni­stra­cją. Infor­ma­cje o „kolę­dzie” umiesz­czo­ne są w na tabli­cy ogło­szeń oraz na stro­nie inter­ne­to­wej parafii.

  6. Zwra­ca­my się z ser­decz­ną proś­bą do męż­czyzn, któ­rzy mogli­by pomóc przy usta­wia­niu cho­inek i szop­ki. Zapra­sza­my we wto­rek 20 grud­nia o g. 19:00 po mszach wie­czor­nych. Wszyst­kie oso­by chęt­ne do pomo­cy w przy­go­to­wa­niu świą­tecz­ne­go wystro­ju kościo­ła zapra­sza­my dzień póź­niej w śro­dę 20 grud­nia rów­nież na g. 19:00.

  7. Przy wyj­ściu z kościo­ła moż­na nabyć opłat­ki i świe­ce wigi­lij­ne Cari­tas. Będą one dostęp­ne rów­nież po mszach rorat­nich i w kan­ce­la­rii para­fial­nej. Pamię­taj­my o oso­bach, któ­re nie mogą wycho­dzić z domu, aby pomóc im zaopa­trzyć się w tra­dy­cyj­ne opłatki.

  8. Przez cały Adwent moż­na skła­dać ofia­ry na zakup cho­inek i świą­tecz­ne deko­ra­cje naszej świą­ty­ni do pusz­ki na fila­rze przy wyj­ściu z kościoła.

  9. Gru­pa Modli­twy św. O. Pio zapra­sza w pią­tek 23 grud­nia na Róża­niec o g. 17:00 i mszę św. o godz. 17:30. Na ołta­rzu św. Anto­nie­go wysta­wio­ny jest koszy­czek na inten­cje do Św. Ojca Pio, w któ­rych Gru­pa będzie się modlić przez naj­bliż­szy miesiąc.

  10. W ostat­nim tygo­dniu zmar­li nasi Para­fia­nie: śp. Tere­sa Pela­gia Olak l. 86, Jacek Jan­kow­ski l. 56, Sta­ni­sław Hen­ryk Mar­sza­łek l. 84 i ojciec ks. Dariu­sza Nogań­skie­go — Marian Nogań­ski l. 86, któ­re­go pogrzeb odbę­dzie się w para­fii św. Marii Mag­da­le­ny w War­sza­wie na Waw­rzy­sze­wie w śro­dę 21 grud­nia o g. 13:00.