BOŻE NARODZENIE – 25.12.2024

  1. W Uro­czy­stość Boże­go Naro­dze­nia skła­da­my wszyst­kim Para­fia­nom i Gościom ser­decz­ne życze­nia: niech Jezus – Ksią­żę Poko­ju — przy­no­si nam pokój, siłę i radość, a Jego zbaw­cza Miłość niech towa­rzy­szy nam w Nowym Roku 2024!

  2. W dniu Boże­go Naro­dze­nia 25 grud­nia nie będzie mszy św. o g. 7:00 rano, pierw­sza msza o g. 8:30. Nie będzie też mszy św. z udzia­łem dzie­ci w koście­le dol­nym o g. 11:15. W dru­gi dzień świąt 26 grud­nia msze świę­te według porząd­ku świątecznego.

  3. W Nie­dzie­lę Świę­tej Rodzi­ny 31 grud­nia zapra­sza­my na mszę św. o g. 11:30 wszyst­kie pary mał­żeń­skie, któ­re w tym roku obcho­dzi­ły jubi­le­usze 5, 10, 15 i wię­cej lat sakra­men­tu mał­żeń­stwa. Jubi­la­tów pro­si­my o zgła­sza­nie się do zakry­stii lub kan­ce­la­rii. W tym ostat­nim dniu roku zapra­sza­my też na nabo­żeń­stwo dzięk­czyn­no-bła­gal­ne z pod­su­mo­wa­niem dusz­pa­ster­skim o g. 18:00.

  4. Bar­dzo ser­decz­nie dzię­ku­je­my wszyst­kim, któ­rzy wspar­li mate­rial­nie remont dachu pła­skie­go kościo­ła. Przez ostat­ni tydzień ofia­ro­wa­no na ten cel rekor­do­wą sumę ponad 35 tys. zł. Bóg zapłać! Bra­ku­je nam więc już tyl­ko nie­ca­łe 10 tys zł. Przy­po­mi­na­my, że dofi­nan­so­wa­nie z Kan­ce­la­rii Pre­ze­sa Rady Mini­strów w kwo­cie 982.980,93 zł. sta­no­wi 80% cało­ści prac wyce­nio­nych na 1.228.726,16 zł, a nasz wkład to 245.745,23zł. Ser­decz­nie dzię­ku­je­my też za modli­twę w tej inten­cji. Dzię­ki Bogu uda­ło się nam mimo trud­nej pogo­dy zamon­to­wać wszyst­kie zamó­wio­ne okna w kopu­le kościo­ła i tym samym zakoń­czyć na 99 % zapla­no­wa­ny remont. Pozo­sta­ły jesz­cze tyl­ko drob­ne popraw­ki. Pamię­taj­my, że pra­ce ter­mo­mo­der­ni­za­cyj­ne kościo­ła są nie­skoń­czo­ne, np. wykoń­cze­nia obró­bek bla­char­skich wysta­ją, ponie­waż zosta­ły już wysu­nię­te pod gru­bość przy­szłe­go docie­ple­nia ele­wa­cji sty­ro­pia­nem. Będzie­my szu­kać dofi­nan­so­wa­nia na kolej­ne pra­ce remon­to­we, m. in. cią­gle cze­ka­my na decy­zję Naro­do­we­go Fun­du­szu Ochro­ny Śro­do­wi­ska i Gospo­dar­ki Wodnej.

  5. Ser­decz­nie dzię­ku­je­my Paniom z Legio­nu Maryi, któ­re przez cały Adwent ofiar­nie dyżu­ro­wa­ły przy opłat­kach. Podzię­ko­wa­nia rów­nież dla Zespo­łu Cari­tas, któ­ry przed świę­ta­mi roz­pro­wa­dził pra­wie 100 paczek dla potrze­bu­ją­cych. Bar­dzo dzię­ku­je­my wszyst­kim, któ­rzy poma­ga­li w usta­wia­niu i ubie­ra­niu cho­inek i szop­ki. W ten spo­sób two­rzy­my żywą wspól­no­tę naszej para­fii. Dzię­ku­je­my Fir­mie Ogrod­ni­czej Toma­szew­ski za gwiaz­dy betlejemskie.

  6. W pią­tek 29 grud­nia w Okta­wie Boże­go Naro­dze­nia nie obo­wią­zu­je wstrze­mięź­li­wość od pokar­mów mię­snych. Ks. Kar­dy­nał Kazi­mierz Nycz udzie­lił dys­pen­sy.

  7. Po nowym roku wzno­wi­my wizy­tę dusz­pa­ster­ską zwa­ną „kolę­dą”. Odwie­dzi­my: we wto­rek 2 stycz­nia ul. Stru­bi­czów 8, w czwar­tek 4 stycz­nia ul. Stru­bi­czów 6 i ul. Rada­ro­wa 4 i 4A, w ponie­dzia­łek 8 stycz­nia ul. Rada­ro­wa 2A, 9, 11 i 13, we wto­rek 9 stycz­nia ul. Rada­ro­wa 17 i Lechic­ka 8, w śro­dę 10 stycz­nia ul. Rada­ro­wa 15 i ul. Lechic­ka 4, w czwar­tek 11 stycz­nia ul. Lechic­ka 1, 1A i AB, w pią­tek 12 stycz­nia ul. Lechic­ka 6, 14 i 15, w sobo­tę 13 stycz­nia ul. Lechic­ka 3, 3A, 3B, 5, 5A, 5B, 5C, 7, 9, 11, 13, 19, 25, 25A, 27 i 29.