I NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 14.02.2016 r.

Wyłączone
 1. Dzi­siaj II nie­dzie­la mie­sią­ca. Przed kościo­łem zbiór­ka na Semi­na­rium Duchow­ne. Za tydzień zbiór­ka prze­zna­czo­na będzie na pomoc Kościo­ło­wi w świe­cie. Z racji ferii nie ma dziś Mszy św. z udzia­łem dzie­ci w koście­le dol­nym o g. 11:15. O g. 17:00 zapra­sza­my na Gorz­kie Żale.
 2. Zachę­ca­my, aby przy roz­li­cza­niu dekla­ra­cji podat­ko­wych prze­zna­czyć 1% z podat­ku na dzia­łal­ność nasze­go Para­fial­ne­go Zespo­łu Cari­tas. Infor­ma­cje znaj­du­ją się na tabli­cy ogło­szeń, na para­fial­nej stro­nie inter­ne­to­wej oraz na ulot­kach przy wyj­ściu z kościoła.
 3. W tym tygo­dniu zakoń­czy­my wizy­tę dusz­pa­ster­ską zwa­ną „Kolę­dą” w naszej para­fii. W ponie­dzia­łek (15.02.) odwie­dzi­my miesz­kań­ców – ul. 1 Sierp­nia 37 i 41; — we wto­rek (16.02) – ul. 1 Sierp­nia 39, 45, 47 i 47 A; — w śro­dę (17.02) – ul. 1 Sierp­nia 49, 49 A i 49 B, ul. Naroż­na, Łopu­szań­ska, Maciej­ki, Ruchli­wa i Boguc­ka. — w czwar­tek (18.02) – dodat­ko­we wizy­ty indy­wi­du­al­ne po uprzed­nim zgło­sze­niu w kan­ce­la­rii para­fial­nej lub zakry­stii kościo­ła; w sobo­tę (20.02.) – ul. Bor­su­cza, Fajan­so­wa i Kol­neń­ska, są to uli­ce któ­rych nie mogli­śmy odwie­dzić w poprzed­nią sobo­tę z powo­du cho­ro­by księ­ży. Kolę­dę zaczy­na­my w dni powsze­dnie o g. 16:30, w sobo­tę o 10:00. Ser­decz­nie dzię­ku­je­my wszyst­kim, któ­rzy nas przy­ję­li za wspól­ną modli­twę, moż­li­wość zapo­zna­nia się i wspar­cie mate­rial­ne zło­żo­ne na potrze­by naszej parafii.
 4. Zapra­sza­my w Wiel­kim Poście na nabo­żeń­stwa Dro­gi Krzy­żo­wej, któ­re odby­wa­ją się w piąt­ki o g. 18:00 oraz dla dzie­ci w koście­le dol­nym o g. 17:15. Rano — o g. 5:30 w kapli­cy — jutrznia.
 5. W skle­pi­ku para­fial­nym moż­na nabyć książ­kę — wywiad z papie­żem Fran­cisz­kiem pt. „Miło­sier­dzie to imię Boga”. Pole­ca­my tak­że książ­ki, któ­re mogą nam pomóc w dobrym prze­ży­ciu okre­su wielkopostnego.
 6. W czwar­tek spo­tka­nie dla wolon­ta­riu­szy Świa­to­wych Dni Mło­dzie­ży po mszy św. wieczornej.
 7. W nie­dzie­lę 21 lute­go o g. 19:15 zapra­sza­my na Kon­cert pie­śni pasyj­nych oraz Requ­iem W. A. Mozar­ta  w wyko­na­niu Pań­stwo­we­go Zespo­łu Ludo­we­go Pie­śni i Tań­ca MAZOWSZE. Wstęp wol­ny. Ze wzglę­du na koniecz­ność przy­go­to­wa­nia kościo­ła do tego kon­cer­tu msza św. o g. 16:00 zosta­nie odpra­wio­na w koście­le dolnym.
 8. Legion Maryi orga­ni­zu­je wyjazd 27. lute­go na Miste­rium Męki Pań­skiej do Kał­ko­wa Godo­wa. Infor­ma­cje i zapi­sy w kio­sku para­fial­nym lub pod nr tel. poda­nym na tabli­cy Legio­nu Maryi.
 9. Zapra­sza­my chęt­nych do włą­cze­nia się w przy­go­to­wa­nie pro­jek­tu i reali­za­cję tego­rocz­ne­go gro­bu Pań­skie­go i ciem­ni­cy w naszym koście­le. Pro­si­my o kon­takt w zakrystii.
 10. Przy­po­mi­na­my, że moż­na zapi­sy­wać się do nowe­go chó­ru para­fial­ne­go. Zapra­sza­my w szcze­gól­no­ści oso­by mło­de i stu­den­tów. Wię­cej infor­ma­cji u nasze­go orga­ni­sty – p. Paw­ła Kac­przy­ka – po każ­dej Mszy świę­tej. Pan orga­ni­sta pro­si też o kon­takt oso­by chęt­ne do śpie­wa­nia psal­mów pod­czas Mszy świętych.
 11. Trwa w naszej para­fii cykl kate­chez dla doro­słych i mło­dzie­ży — w ponie­dział­ki i czwart­ki o g. 19:30. Ser­decz­nie zapraszamy.
 12. W ostat­nim tygo­dniu zmar­li nasi para­fia­nie: Miro­sław Nowak, lat 76, Zyg­munt Nie­dział­kow­ski, lat 105; Tade­usz Kamiń­ski, lat 85; Kazi­mierz Kaczo­row­ski l. 88; Alfred Chrząszcz l. 85, Andrzej Wysoc­ki l. 73, Tade­usz Kwa­śniew­ski l.86, Bar­ba­ra Flor­czyk l.85.