II NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

Wyłączone
 1. Dzi­siaj II nie­dzie­la Wiel­kie­go Postu. Przed kościo­łem zbiór­ka na pomoc Kościo­ło­wi w świe­cie. O g. 17:00 Gorz­kie Żale.
 2. O g. 19:15 zapra­sza­my na Kon­cert pie­śni pasyj­nych oraz Requ­iem W. A. Mozar­ta w wyko­na­niu Pań­stwo­we­go Zespo­łu Ludo­we­go Pie­śni i Tań­ca MAZOWSZE. Wstęp wol­ny. Ze wzglę­du na koniecz­ność przy­go­to­wa­nia kościo­ła do tego kon­cer­tu msza św. o g. 16:00 zosta­nie dzi­siaj odpra­wio­na w koście­le dolnym.
 3. Zachę­ca­my, aby przy roz­li­cza­niu dekla­ra­cji podat­ko­wych prze­zna­czyć 1% z podat­ku na dzia­łal­ność nasze­go Para­fial­ne­go Zespo­łu Cari­tas. Infor­ma­cje znaj­du­ją się na tabli­cy ogło­szeń, na para­fial­nej stro­nie inter­ne­to­wej oraz na ulot­kach przy wyj­ściu z kościoła.
 4. W ubie­głym tygo­dniu zakoń­czy­li­śmy wizy­tę dusz­pa­ster­ską zwa­ną „Kolę­dą” w naszej para­fii. Ser­decz­nie dzię­ku­je­my wszyst­kim, któ­rzy nas przy­ję­li za wspól­ną modli­twę, moż­li­wość zapo­zna­nia się i wspar­cie mate­rial­ne zło­żo­ne na potrze­by parafii.
 5. Zapra­sza­my w Wiel­kim Poście na nabo­żeń­stwa Dro­gi Krzy­żo­wej, któ­re odby­wa­ją się w piąt­ki o g. 18:00 oraz dla dzie­ci w koście­le dol­nym o g. 17:15. Rano — o g. 5:30 w kapli­cy — jutrznia.
 6. Gru­pa Modli­twy O. Pio zapra­sza na Mszę św. oraz spo­tka­nie for­ma­cyj­ne we wto­rek po Mszy św. o g. 17:30. Na ołta­rzu św. Anto­nie­go wysta­wio­na jest skrzyn­ka inten­cji do św. Ojca Pio, w któ­rych Gru­pa modlić się będzie przez następ­ny miesiąc.
 7. Przy­go­to­wu­ją­cy się do sakra­men­tu bierz­mo­wa­nia zapro­sze­ni są w przy­szłą nie­dzie­lę na nabo­żeń­stwo „Gorz­kich Żali” o g. 17:00. Po nabo­żeń­stwie spo­tka­nie w Sali nad zakry­stią. Obec­ność obo­wiąz­ko­wa. Tego dnia nie będzie spo­tkań w grupach.
 8. Przy wyj­ściu z kościo­ła wysta­wio­ny jest krzyż do ado­ra­cji. Ofia­ry skła­da­ne do pusz­ki przy krzy­żu prze­zna­czo­ne będą na kwia­ty do gro­bu Pań­skie­go.
 9. Zapra­sza­my chęt­nych do włą­cze­nia się w przy­go­to­wa­nie pro­jek­tu i reali­za­cję tego­rocz­ne­go gro­bu Pań­skie­go i ciem­ni­cy w naszym koście­le. Pro­si­my o kon­takt w zakrystii.
 10. Roz­po­czę­te zosta­ły pra­ce zwią­za­ne z upo­rząd­ko­wa­niem zie­le­ni na tere­nie przy­ko­ściel­nym. Zosta­ły wycię­te nie­któ­re drze­wa zagra­ża­ją­ce bez­pie­czeń­stwu. W sumie do usu­nię­cia prze­zna­czo­no 11 drzew. W zamian para­fia doko­na nowych nasa­dzeń. Cześć drzew jest cho­rych i będzie wyma­gać pie­lę­gna­cji. Zapra­sza­my do współ­pra­cy Para­fian zaj­mu­ją­cych się pro­jek­to­wa­niem zieleni.
 11. Trwa w naszej para­fii cykl kate­chez dla doro­słych i mło­dzie­ży — w ponie­dział­ki i czwart­ki o g. 19:30. Ser­decz­nie zapraszamy.
 12. W ostat­nim tygo­dniu zmar­li nasi para­fia­nie: Zofia Szy­dłow­ska, lat 79, Kry­sty­na Gra­bow­ska, lat 91