I NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU — 18.02.2017

  1. Dzi­siaj gości w naszej para­fii ks. Jacek Krze­mień — kape­lan Kato­lic­kiej Wspól­no­ty Chleb Życia, któ­rej dom dla osób bez­dom­nych “Beta­nia” mie­ści się na tere­nie naszej para­fii przy ul. Łopu­szań­skiej 17. Człon­ko­wie wspól­no­ty zbie­rać będą ofia­ry na potrze­by fun­da­cji po każ­dej mszy św. Będzie moż­na rów­nież wes­przeć to dzie­ło poprzez kup­no wyro­bów wspólnoty.
  2. Taca dzi­siej­sza prze­zna­czo­na jest na Semi­na­rium Duchow­ne św. Jana Chrzci­cie­la w War­sza­wie. Bóg zapłać za skła­da­ne ofia­ry. W przy­szłą nie­dzie­lę zbiór­ka do puszek na rzecz Dzie­ła pomo­cy misjo­na­rzom Ad gen­tes.
  3. W Wiel­kim Poście zapra­sza­my na Jutrz­nię — poran­ną modli­twę Kościo­ła — od ponie­dział­ku do piąt­ku o g. 5:30 w kapli­cy bocz­nej. Nabo­żeń­stwa Dro­gi Krzy­żo­wej odby­wa­ją się w piąt­ki o g. 18:00 oraz dla dzie­ci o g. 17:15 w koście­le dol­nym. Gorz­kie Żale w nie­dzie­le o 18:00.
  4. Nasza para­fia podob­nie jak w roku ubie­głym uczest­ni­czy w dzie­le cha­ry­ta­tyw­nym Rodzi­na Rodzi­nie orga­ni­zo­wa­nym przez Cari­tas Pol­ska, wspie­ra­my finan­so­wo rodzi­ny poszko­do­wa­ne w woj­nie w Syrii. Ofia­ry na ten cel moż­na skła­dać przez cały Wiel­ki Post do pusz­ki z napi­sem — jał­muż­na wiel­ko­post­na. W ubie­głym roku dzię­ki prze­pro­wa­dzo­nej zbiór­ce uda­ło się nam wes­przeć mate­rial­nie 6 rodzin syryj­skich przez okres 6 mie­się­cy. Cari­tas naszej para­fii moż­na też wes­przeć prze­ka­zu­jąc 1% podat­ku w roz­li­cze­niu podat­ko­wym. Infor­ma­cja jak to zro­bić znaj­du­je się na tabli­cy ogło­szeń. Ser­decz­ne Bóg zapłać za wszyst­kie ofia­ry skła­da­ne na cele charytatywne.
  5. Na proś­bę papie­ża Fran­cisz­ka 23 lute­go — naj­bliż­szy pią­tek — prze­ży­wać będzie­my Dzień modli­twy i postu w inten­cji poko­ju, a szcze­gól­nie w Demo­kra­tycz­nej Repu­bli­ce Kon­ga i Suda­nie Południowym.
  6. W następ­ną nie­dzie­lę — 25 lute­go — o g. 12:30 spo­tka­nie człon­ków i sym­pa­ty­ków wspól­no­ty Apo­sto­la­tu Maryjnego.
  7. Gru­pa Modli­twy św. O. Pio. zapra­sza w pią­tek 23 lute­go na Róża­niec o g. 17:00 i Mszę św. o g. 17:30 oraz na spo­tka­nie for­ma­cyj­ne po Mszy św. Na ołta­rzu św. Anto­nie­go wysta­wio­na jest skrzyn­ka inten­cji, w któ­rych za wsta­wien­nic­twem św. O. Pio Gru­pa modlić się będzie przez następ­ny miesiąc.
  8. Legion Maryi orga­ni­zu­je 3 mar­ca wyjazd na Miste­rium Męki Pań­skiej do Czer­wiń­ska. Infor­ma­cje i zapi­sy w skle­pi­ku parafialnym.
  9. Para­fia przyj­mie do pra­cy zakry­stian­kę oraz kate­che­tów od nowe­go roku szkol­ne­go. Infor­ma­cje u ks. Pro­bosz­cza. Są jesz­cze wol­ne inten­cje mszal­ne na naj­bliż­szy tydzień.
  10. W ostat­nim tygo­dniu zmar­ła nasza Para­fian­ka: śp. Zofia Vogel l. 97.