II NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU — 25.02.2017

  1. Decy­zją Księ­dza Kar­dy­na­ła Kazi­mie­rza Nycza, Arcy­bi­sku­pa Metro­po­li­ty War­szaw­skie­go, z dniem 1 mar­ca ks. Pra­łat Wła­dy­sław Nowic­ki został zwol­nio­ny z funk­cji rezy­den­ta w para­fii św. Fran­cisz­ka z Asy­żu w War­sza­wie. Dzię­ku­je­my Bogu za wie­lo­let­nią pra­cę ks. Pra­ła­ta w naszej para­fii. Wszyst­kich Para­fian pro­si­my o modli­twę za ks. Pra­ła­ta Nowic­kie­go i za wszyst­kich nas — księ­ży pra­cu­ją­cych w tej para­fii. Jeste­śmy sła­by­mi ludź­mi i bez wza­jem­nej modli­twy całej wspól­no­ty para­fial­nej trud­no nam jest wypeł­nić nasze nie­ła­twe powo­ła­nie. Niech Patro­no­wie para­fii: Mat­ka Boża Lore­tań­ska i św. Fran­ci­szek z Asy­żu wyjed­nu­ją ks. Pra­ła­to­wi Nowic­kie­mu wszel­kie potrzeb­ne łaski zdro­wia fizycz­ne­go i ducho­we­go. Pamię­taj­my o Księ­dzu Pra­ła­cie w naszej codzien­nej modlitwie.

  2. Ks. Jacek Krze­mień – kape­lan Kato­lic­kiej Wspól­no­ty Chleb Życia, na potrze­by któ­rej zbie­ra­li­śmy ofia­ry w ostat­nią nie­dzie­lę, ser­decz­nie dzię­ku­je za oka­za­ną hoj­ność. Fun­da­cja zebra­ła 10.800,- zł, któ­re prze­zna­cza na pomoc dla bez­dom­nych. Dzi­siaj obcho­dzi­my Dzień soli­dar­no­ści, modli­twy i postu za misjo­na­rzy, któ­rych Kościół posy­ła „ad gen­tes”, czy­li do naro­dów. Przed naszym kościo­łem wolon­ta­riu­sze zbie­ra­ją do puszek pie­nią­dze na ten cel.

  3. Ks. Rober­to zapra­sza w Wiel­kim Poście na nowy cykl kate­chez pt. „Zbro­je świa­tła”, któ­re odby­wa­ją się we wtor­ki o g. 19:30 w ramach spo­tkań wspól­no­ty „10 słów abyś żył”.

  4. W tym tygo­dniu roz­po­czy­na­my reko­lek­cje wiel­ko­post­ne dla mło­dzie­ży szkół gim­na­zjal­nych i śred­nich, popro­wa­dzi je ks. Kamil Fal­kow­ski. Pro­śmy w modli­twie Boga o owo­ce ducho­we tych reko­lek­cji dla naszej młodzieży.

  5. W Wiel­kim Poście zapra­sza­my na Jutrz­nię – poran­ną modli­twę Kościo­ła – od ponie­dział­ku do piąt­ku o g. 5:30 w kapli­cy bocz­nej. Nabo­żeń­stwa Dro­gi Krzy­żo­wej odby­wa­ją się w piąt­ki o g. 18:00 oraz dla dzie­ci o g. 17:15 w koście­le dol­nym. Gorz­kie Żale w nie­dzie­le o g. 18:00.

  6. W tym tygo­dniu przy­pa­da I pią­tek mie­sią­ca. Przez cały dzień ado­ra­cja Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu, moż­li­wość spo­wie­dzi od 16:30 do 19:00 oraz pod­czas mszy świę­tych. Moż­na zgła­szać cho­rych do przy­ję­cia sakra­men­tów w domu. W I pią­tek mie­sią­ca Dro­ga krzy­żo­wa dla dzie­ci odbę­dzie się wyjąt­ko­wo o g. 17:00 w gór­nym koście­le. Ser­decz­nie zapraszamy.

  7. Nasza para­fia podob­nie jak w ubie­głym roku uczest­ni­czy w dzie­le cha­ry­ta­tyw­nym Rodzi­na Rodzi­nie orga­ni­zo­wa­nym przez Cari­tas Pol­ska, wspie­ra­my finan­so­wo rodzi­ny poszko­do­wa­ne w woj­nie w Syrii. Ofia­ry na ten cel moż­na skła­dać przez cały Wiel­ki Post do skar­bo­ny z napi­sem — jał­muż­na wiel­ko­post­na, któ­ra znaj­du­je się przy ołta­rzu Mat­ki Bożej Nie­usta­ją­cej pomo­cy. Cari­tas naszej Para­fii moż­na też wes­przeć prze­ka­zu­jąc 1% podat­ku w roz­li­cze­niu podat­ko­wym. Infor­ma­cja jak to zro­bić znaj­du­je się na tabli­cy ogło­szeń. Ser­decz­ne Bóg zapłać za wszyst­kie ofia­ry skła­da­ne na cele charytatywne.

  8. Dzi­siaj o g. 12:30 spo­tka­nie człon­ków i sym­pa­ty­ków wspól­no­ty Apo­sto­la­tu Maryj­ne­go. Spo­tka­nie sym­pa­ty­ków Radia Mary­ja w I sobo­tę m‑ca po Mszy św. o g. 8:00 i nabo­żeń­stwie w pod­zie­miach domu kate­che­tycz­ne­go. Legion Maryi orga­ni­zu­je 3 mar­ca wyjazd na Miste­rium Męki Pań­skiej do Czer­wiń­ska. Infor­ma­cje i zapi­sy w skle­pi­ku parafialnym.

  9. W ostat­nim tygo­dniu zmar­li nasi Para­fia­nie: śp. Wan­da Jani­na Młoź­niak l. 67, Mar­cin Artur Tuchol­ski l. 46, Ceza­ry Chwal­czuk l. 42, Miro­sła­wa Kry­sty­na Duszyń­ska l. 68. Zmar­ła rów­nież oso­ba, któ­ra wpraw­dzie nie była naszą Para­fian­ką, ale od 17 lat pra­co­wa­ła na rzecz naszej para­fii jako wolon­ta­riusz­ka Para­fial­ne­go Zespo­łu Cari­tas – śp. Roza­lia Cha­rzyń­ska, nazy­wa­na przez nas wszyst­kich Różą. Pogrzeb śp. Róży odbę­dzie się we wto­rek 26 lute­go o g. 13:30 w koście­le OO. Domi­ni­ka­nów w War­sza­wie na Służewie.