II NIEDZIELA PO NARODZENIU PAŃSKIM — 03.01.2021

  1. W śro­dę — 6 stycz­nia — Uro­czy­stość Obja­wie­nia Pań­skie­go, zwa­na świę­tem Trzech Kró­li. Msze świę­te według porząd­ku nie­dziel­ne­go. W tym roku nie odbę­dą się tra­dy­cyj­ne ulicz­ne orsza­ki trzech kró­li. Zapra­sza­my jed­nak dzie­ci na mszę św. o g. 11:15 w dol­nym koście­le i wspól­ne kolę­do­wa­nie. Kan­ce­la­ria para­fial­na będzie nie­czyn­na. W cza­sie każ­dej mszy św. obrzęd bło­go­sła­wień­stwa kadzi­dła i kre­dy. Dzię­ku­je­my ser­decz­nie Paniom z Apo­sto­la­tu Maryj­ne­go, któ­re pod kie­run­kiem p. Anny Tryc przy­go­to­wa­ły tra­dy­cyj­nie na ten dzień kre­dę i kadzi­dło, w któ­re będzie moż­na się zaopa­trzyć przy wej­ściu do kościo­ła. Taca prze­zna­czo­na będzie na misje.

  2. W I ponie­dzia­łek mie­sią­ca – 4 stycz­nia — msza świę­ta w inten­cji zmar­łych pole­ca­nych w wypo­min­kach o g. 18:30. O g. 18:00 czy­ta­ne będą wypominki.

  3. Covid 19 unie­moż­li­wił prze­pro­wa­dze­nie w naszej Para­fii corocz­nej zbiór­ki cha­ry­ta­tyw­nej “Weź ser­dusz­ko daj ser­ce”. Wie­dząc jak waż­ne jest dzie­le­nie się z potrze­bu­ją­cy­mi nasi wolon­ta­riu­sze Cari­tas zor­ga­ni­zo­wa­li nową akcję “Para­fia­nie Para­fia­nom”, któ­rą może­my prze­pro­wa­dzić w reżi­mie pan­de­mii. Na tere­nie naszej Para­fii miesz­ka nie­wi­do­my od wie­lu lat p. Jacek. Jed­ną z jego głów­nych potrzeb jest zakup nowej lodów­ki. Część środ­ków zosta­ła już zebra­na. Na chwi­lę obec­ną bra­ku­je ok. poło­wy kwo­ty, aby speł­nić marze­nie p. Jac­ka i popra­wić mu codzien­ny byt. Będzie­my wdzięcz­ni za każ­dą przy­sło­wio­wą zło­tów­kę. Wie­rzy­my, że z drob­nych kwot ofia­ro­wa­nych przez Para­fian uda nam się uzbie­rać bra­ku­ją­ce pie­nią­dze. Wolon­ta­riu­sze Cari­tas będą cze­kać z pusz­ką przy ołta­rzu św. Anto­nie­go po każ­dej mszy świętej. 

  4. Zgod­nie z zapo­wie­dzia­nym pla­nem „kolę­dy” od 4 stycz­nia roz­pocz­nie­my wizy­ty dusz­pa­ster­skie w domach tych Para­fian, któ­rzy zgło­si­li nam zapro­sze­nie. Pro­si­my, aby w cza­sie wizy­ty księ­dza zacho­wać ogól­ne wska­za­nia sani­tar­ne, to zna­czy: wywie­trzyć miesz­ka­nie, mieć nało­żo­ne masecz­ki, odwo­łać wizy­tę, jeśli kto­kol­wiek z domow­ni­ków będzie miał obja­wy cho­ro­bo­we, któ­re moż­na wią­zać z koro­na­wi­ru­sem. Księ­ża rów­nież będą w masecz­kach i po każ­dej wizy­cie prze­pro­wa­dzą dezyn­fek­cję rąk. Dla wszyst­kich, któ­rzy w tym roku nie zde­cy­do­wa­li się przy­jąć księ­dza w swo­im domu pro­po­nu­je­my zastęp­czą for­mę „kolę­dy”: zapra­sza­my w dniu wyzna­czo­nej „kolę­dy” na mszę św. wie­czor­ną o g. 18:30. Po mszy świę­tej będzie spe­cjal­na for­ma bło­go­sła­wień­stwa i modli­twy za zgro­ma­dzo­ne rodzi­ny i ich domy. Kalen­darz „kolę­dy” jest dostęp­ny na naszej stro­nie inter­ne­to­wej i w gablo­cie parafialnej. 

  5. Zale­ce­nia sani­tar­ne nakła­da­ją na nas ogra­ni­cze­nia licz­by uczest­ni­ków litur­gii do 61 osób w gór­nym koście­le oraz 55 osób w koście­le dol­nym, gdzie jest uru­cho­mio­ne nagło­śnie­nie z kościo­ła gór­ne­go. Będzie tam udzie­la­na rów­nież Komu­nia św. Przy­po­mi­na­my, że w koście­le nale­ży zacho­wy­wać dystans, zakry­wać usta i nos masecz­ką, zale­ca­ne jest przyj­mo­wa­nie Komu­nii św. na rękę. Komu­nii świę­tej udzie­la­my na środ­ku kościo­ła tyl­ko na rękę, po bokach rów­nież dla osób przyj­mu­ją­cych do ust; w pierw­szej kolej­no­ści udzie­la­na jest Komu­nia św. na rękę. 

  6. W ostat­nim tygo­dniu zmar­li nasi Para­fia­nie: śp. Euge­niusz Sta­ni­sław Janusz l. 76; Józef Anto­ni Grodz­ki l. 89; Róża Maria Soko­łow­ska l. 86; Bar­ba­ra Lucy­na Sło­wic­ka l.68; Łucja Różań­ska l. 93