UROCZYSTOŚĆ OBJAWIENIA PAŃSKIEGO — 06.01.2021

1.Dzisiaj Uro­czy­stość Obja­wie­nia Pań­skie­go, zwa­na świę­tem Trzech Kró­li. Msze świę­te według porząd­ku nie­dziel­ne­go. Zapra­sza­my dzie­ci na mszę św. o g. 11:15w dol­nym koście­le i wspól­ne kolędowanie.W cza­sie każ­dej mszy św. obrzęd bło­go­sła­wień­stwa kadzi­dła i kre­dy. Dzię­ku­je­my ser­decz­nie Paniom z Apo­sto­la­tu Maryj­ne­go, któ­re pod kie­run­kiem p. Anny Tryc przy­go­to­wa­ły tra­dy­cyj­nie na ten dzień kre­dę i kadzi­dło, w któ­re moż­na się zaopa­trzyć przy wej­ściu do kościoła.Taca prze­zna­czo­na jest na misje.

2.Przyjście na świat Zba­wi­cie­la zwia­sto­wa­li naj­pierw anio­ło­wie, potem ich prze­kaz powta­rza­li paste­rze i trzej kró­lo­wie, Jan Chrzci­ciel wska­zał na Jezu­sa jako wycze­ki­wa­ne­go Zbawiciela.Wezwanie: „idź­cie na cały świat i nauczaj­cie wszyst­kie narody”usłyszeli następ­nie ucznio­wie Jezu­sa. To jest misja Kościo­ła – zawsze aktu­al­na ‑zwia­sto­wa­nia świa­tu dobrej nowi­ny o Chrystusie.W naszej para­fii rów­nież odbę­dą się kate­che­zy zwiastowania,potrzebujemy bowiem naj­pierw sami słu­chać dobrej nowi­ny, aby­śmy póź­niej sta­li się jej świad­ka­mi wobec świa­ta. Zapra­sza­my ser­decz­nie doro­słych i mło­dzież na wie­czor­ne spo­tka­nia od 25 stycz­nia, któ­re będą odby­wa­ły się w ponie­dział­ki i czwart­ki o g. 19:45. Zapro­sze­nia wraz z modli­twą do św. Józe­fa, któ­ry został przez Ojca świę­te­go ogło­szo­ny Patro­nem tego roku,są dostęp­ne przy wyj­ściu z kościoła.

3.Serdecznie zapra­sza­my do zapi­sy­wa­nia się do chó­ru para­fial­ne­go, któ­ry pod kie­run­kiem dyry­gen­ta p. Jaku­ba Kacz­mar­ka spo­ty­ka się w każ­dy wto­rek o g.19:00. W zakry­stii moż­na zosta­wić kon­takt mailo­wy, na któ­ry p. dyry­gent skon­tak­tu­je się z kan­dy­da­ta­mi do chó­ru i odpo­wie na ewen­tu­al­ne pytania.

4.Zgodnie z zapo­wie­dzia­nym pla­nem „kolę­dy” roz­po­czę­li­śmy wizy­ty dusz­pa­ster­skie w domach tych Para­fian, któ­rzy zgło­si­li nam zapro­sze­nie. Pro­si­my, aby w cza­sie wizy­ty księ­dza zacho­wać ogól­ne wska­za­nia sani­tar­ne, to zna­czy: wywie­trzyć miesz­ka­nie, mieć nało­żo­ne masecz­ki, odwo­łać wizy­tę, jeśli kto­kol­wiek z domow­ni­ków będzie miał obja­wy cho­ro­bo­we, któ­re moż­na wią­zać z koro­na­wi­ru­sem. Księ­ża rów­nież będą w masecz­kach i po każ­dej wizy­cie prze­pro­wa­dzą dezyn­fek­cję rąk. Dla wszyst­kich, któ­rzy w tym roku nie zde­cy­do­wa­li się przy­jąć księ­dza w swo­im domu pro­po­nu­je­my zastęp­czą for­mę „kolę­dy”: zapra­sza­my w dniu wyzna­czo­nej „kolę­dy” na mszę św. wie­czor­ną o g. 18:30.Po mszy świę­tej będzie spe­cjal­na for­ma bło­go­sła­wień­stwa i modli­twy za zgro­ma­dzo­ne rodzi­ny i ich domy. Kalen­darz „kolę­dy” jest dostęp­ny na naszej stro­nie inter­ne­to­wej i w gablo­cie parafialnej.

5.Zalecenia sani­tar­ne nakła­da­ją na nas ogra­ni­cze­nia licz­by uczest­ni­ków litur­gii do 61 osób w gór­nym koście­le oraz 55 osób w koście­le dol­nym, gdzie jest uru­cho­mio­ne nagło­śnie­nie z kościo­ła górnego.Będzie tam udzie­la­na rów­nież Komu­nia św.Przypominamy, że w koście­le nale­ży zacho­wy­wać dystans,zakrywać usta i nos masecz­ką, zale­ca­ne jest przyj­mo­wa­nie Komu­nii św. na rękę. Komu­nii świę­tej udzie­la­my na środ­ku kościo­ła tyl­ko na rękę, po bokach rów­nież dla osób przyj­mu­ją­cych do ust; w pierw­szej kolej­no­ści udzie­la­na jest Komu­nia św. na rękę.