II NIEDZIELA PO NARODZENIU PAŃSKIM — 05.01.2020

  1. Dzi­siaj I nie­dzie­la mie­sią­ca. Gru­pa Żywe­go Różań­ca zapra­sza o g. 15:00 na spo­tka­nie opłat­ko­we w dol­nym koście­le. O g. 18:00 Ado­ra­cja Naj­święt­sze­go Sakramentu.

  2. Jutro — 6 stycz­nia — Uro­czy­stość Obja­wie­nia Pań­skie­go – Trzech Kró­li. Po Mszy św. z udzia­łem dzie­ci o g. 11:15 wyru­szy wokół kościo­ła Orszak Trzech Kró­li. Pod­czas wszyst­kich mszy świę­tych obrzęd bło­go­sła­wień­stwa kre­dy i kadzi­dła. Dzię­ku­je­my Paniom z Apo­sto­la­tu Maryj­ne­go za przy­go­to­wa­nie kre­dy i kadzi­dła. W Uro­czy­stość Obja­wie­nia Pań­skie­go w spo­sób szcze­gól­ny pamię­ta­my o misjach i misyj­nej roli Kościo­ła. Przez cały dzień gościć będzie­my w naszej para­fii kle­ry­ków Archi­die­ce­zjal­ne­go Semi­na­rium Misyj­ne­go Redemp­to­ris Mater w War­sza­wie z Ks. Pre­fek­tem Anto­nio Pana­ro. Wie­czo­rem o g. 20:00 zapra­sza­my na Kon­cert „Kolę­dy Świa­ta” w wyko­na­niu kle­ry­ków Semi­na­rium. Przed kościo­łem będzie moż­na wes­przeć mate­rial­nie Semi­na­rium i poroz­ma­wiać z semi­na­rzy­sta­mi. Zbie­ra­na w tym dniu taca prze­zna­czo­na jest tra­dy­cyj­nie na misje.

  3. Jutro przy­pa­da I ponie­dzia­łek mie­sią­ca. Msza św. w inten­cji zmar­łych pole­ca­nych w wypo­min­kach o g. 17:00. Po mszy św. czy­ta­nie wypominków.

  4. W naj­bliż­szym tygo­dniu wizy­ta dusz­pa­ster­ska, zwa­na „kolę­dą” według nastę­pu­ją­ce­go porząd­ku: we wto­rek 07.01. — ul. Stru­bi­czów 1; al. Dwu­dzie­sto­lat­ków 18 i 20; w śro­dę ( 08.01. ) — al. Dwu­dzie­sto­lat­ków 12, 14, 15 i 16 oraz ul. 1‑Sierpnia 49; w czwar­tek (09.01) -ul. 1 Sierp­nia 53, 49A, 49B, 47A47; w pią­tek (10.01.) - al. Dwu­dzie­sto­lat­ków 10; ul. Stru­bi­czów 4A; ul. 1 Sierp­nia 42A44A; w sobo­tę (11.01) - ul. Musz­kie­te­rów; ul. Ręko­dziel­ni­cza; ul. Cypry­so­wa. Pro­si­my nowych miesz­kań­ców naszej para­fii oraz oso­by, któ­re jesz­cze nigdy nie przyj­mo­wa­ły „kolę­dy”, a chcia­ły­by to uczy­nić, o zgło­sze­nie nam swo­je­go adre­su. Pro­si­my miesz­kań­ców o wywie­sze­nie we wła­snym blo­ku w poro­zu­mie­niu z admi­ni­stra­cją domu infor­ma­cji o kolę­dzie i prze­ka­za­nie jej sąsia­dom. Kolę­dę zaczy­na­my w dni powsze­dnie o g. 16:30, w sobo­tę o g. 10:00. Szcze­gó­ło­wy pro­gram kolę­dy na ten i następ­ny tydzień wywie­szo­ny jest w gablo­cie para­fial­nej i dostęp­ny na stro­nie inter­ne­to­wej parafii.

  5. W dniach 1 – 6 czerw­ca 2020 roku orga­ni­zu­je­my piel­grzym­kę para­fial­ną do Rzy­mu, Lore­to i Asy­żu – chce­my w Roku Jubi­le­uszo­wym, któ­ry obcho­dzi Sank­tu­arium w Lore­to odwie­dzić miej­sca zwią­za­ne z Mat­ką Bożą Lore­tań­ską – Patron­ką naszej świą­ty­ni i Św. Fran­cisz­kiem z Asy­żu – Patro­nem para­fii. Prze­wi­dzia­ny jest rów­nież udział w audien­cji gene­ral­nej z papie­żem Fran­cisz­kiem i zwie­dza­nie rzym­skich bazy­lik. Infor­ma­cje moż­na uzy­skać w kan­ce­la­rii para­fial­nej i zakry­stii. Zapi­sy przyj­mu­je­my do koń­ca stycz­nia.

  6. W ostat­nim tygo­dniu zmar­li nasi Para­fia­nie: Jani­na Bro­ni­sła­wa Łozow­ska l.88, Jan Zęgo­ta l. 65