UROCZYSTOŚĆ ŚWIĘTEJ BOŻEJ RODZICIELKI MARYI — 01.01.2020

  1. W Uro­czy­stość Świę­tej Bożej Rodzi­ciel­ki Maryi, w Nowym Roku 2020, życzy­my wszyst­kim Para­fia­nom rado­ści z doświad­cze­nia miło­ści miło­sier­ne­go Boga, poko­ju ser­ca, wszel­kiej pomyśl­no­ści w życiu rodzin­nym i zawo­do­wym! Niech Naj­święt­sza Mary­ja Pan­na Lore­tań­ska – Patron­ka naszej świą­ty­ni wsta­wia się za każ­dym z nas, któ­rzy tutaj wzy­wa­my Jej Imie­nia, a św. Fran­ci­szek – Patron para­fii ota­cza nas swo­ją opie­ką i wyjed­nu­je u Boga potrzeb­ne nam łaski.

  2. W tym tygo­dniu I pią­tek mie­sią­ca. Spo­wiedź od g. 16:30. O g. 17:30 msza świę­ta, na któ­rą zapra­sza­my szcze­gól­nie dzie­ci, któ­re przy­ję­ły w tym roku I Komu­nię św. i ich rodzi­ców. Moż­na zgła­szać cho­rych do przy­ję­cia sakra­men­tów w domu. Przez cały dzień ado­ra­cja Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu w kaplicy.

  3. Spo­tka­nie sym­pa­ty­ków Radia Mary­ja w I sobo­tę stycz­nia po Mszy św. o godz. 8:00 i nabo­żeń­stwie pierw­szo­so­bot­nim – w Cen­trum Jana Paw­ła II.

  4. Gru­pa Żywe­go Różań­ca zapra­sza w nie­dzie­lę 5 stycz­nia o g. 15:00 na spo­tka­nie opłat­ko­we w dol­nym koście­le. O g. 18:00 Ado­ra­cja Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu z racji I nie­dzie­li miesiąca.

  5. W ponie­dzia­łek — 6 stycz­nia — Uro­czy­stość Obja­wie­nia Pań­skie­go – Trzech Kró­li. Po Mszy św. z udzia­łem dzie­ci o 11:15 wyru­szy wokół kościo­ła Orszak Trzech Kró­li. Pod­czas wszyst­kich mszy świę­tych obrzęd bło­go­sła­wień­stwa kre­dy i kadzi­dła. Dzię­ku­je­my Paniom z Apo­sto­la­tu Maryj­ne­go za przy­go­to­wa­nie kre­dy i kadzi­dła. Zbie­ra­na w tym dniu taca prze­zna­czo­na będzie tra­dy­cyj­nie na misje. Wie­czo­rem o g. 20:00 zapra­sza­my na Kon­cert „Kolę­dy Świa­ta” w wyko­na­niu kle­ry­ków Semi­na­rium Misyj­ne­go Redemp­to­ris Mater w Warszawie.

  6. Od jutra wzna­wia­my wizy­tę dusz­pa­ster­ską, zwa­ną „kolę­dą”: 02.01. (czwar­tek) — al. Kra­kow­ska 272, 270 i 268 oraz ul. Stru­bi­czów 4; 03.01.(piatek) — ul. Stru­bi­czów 8, 6, 5 i 3; 04.01.(sobota) — ul. Kolum­ba, Nie­du­ża, Trzos, Obo­tryc­ka, Modu­lar­na, Ski­bic­ka nr 7 – 38, Malow­ni­cza, Al. Kra­kow­ska 107, Buń­czuk, Cen­tral­na i Dłu­go­pol­ska; we wto­rek 07.01. — ul. Stru­bi­czów 1; al. Dwu­dzie­sto­lat­ków 18 i 20; w śro­dę (08.01.) - al. Dwu­dzie­sto­lat­ków 12, 14, 15 i 16 oraz ul. 1‑Sierpnia 49; w czwar­tek (09.01) ‑ul. 1 Sierp­nia 53, 49A, 49B, 47A 47; w pią­tek (10.01.) - al. Dwu­dzie­sto­lat­ków 10; ul. Stru­bi­czów 4A; ul. 1 Sierp­nia 42A44A; w sobo­tę (11.01) — ul. Musz­kie­te­rów; ul. Ręko­dziel­ni­cza; ul. Cypry­so­wa. Pro­si­my nowych miesz­kań­ców naszej para­fii oraz oso­by, któ­re jesz­cze nigdy nie przyj­mo­wa­ły „kolę­dy”, a chcia­ły­by to uczy­nić, o zgło­sze­nie nam swo­je­go adre­su. Pro­si­my miesz­kań­ców o wywie­sze­nie we wła­snym blo­ku w poro­zu­mie­niu z admi­ni­stra­cją domu infor­ma­cji o kolę­dzie i prze­ka­za­nie jej sąsia­dom. Kolę­dę zaczy­na­my w dni powsze­dnie o g. 16:30, w sobo­tę o g. 10:00. Szcze­gó­ło­wy pro­gram kolę­dy na ten i następ­ny tydzień wywie­szo­ny jest w gablo­cie para­fial­nej i dostęp­ny na stro­nie inter­ne­to­wej parafii.

  7. W dniach 1 – 6 czerw­ca 2020 roku orga­ni­zu­je­my piel­grzym­kę do Rzy­mu, Lore­to i Asy­żu – chce­my w Roku Jubi­le­uszo­wym, któ­ry obcho­dzi Sank­tu­arium w Lore­to odwie­dzić miej­sca zwią­za­ne z Mat­ką Bożą Lore­tań­ską – Patron­ką naszej świą­ty­ni i Św. Fran­cisz­kiem z Asy­żu – Patro­nem para­fii. Prze­wi­dzia­ny jest rów­nież udział w audien­cji gene­ral­nej z papie­żem Fran­cisz­kiem i zwie­dza­nie rzym­skich bazy­lik. Infor­ma­cje moż­na uzy­skać w kan­ce­la­rii para­fial­nej i zakry­stii. Zapi­sy przyj­mu­je­my do koń­ca stycznia.