II NIEDZIELA PO NARODZENIU PAŃSKIM

Wyłączone

1.    Dzi­siaj I nie­dzie­la mie­sią­ca. Przed kościo­łem zbiór­ka ofiar na cele cha­ry­ta­tyw­ne. Wspól­no­ta Różań­co­wa zapra­sza na opła­tek o g. 15:30. O g.17:30 nabo­żeń­stwo adoracyjne.
2.    W śro­dę Uro­czy­stość Obja­wie­nia Pań­skie­go, czy­li Trzech Kró­li. Msze św. odpra­wia­ne będą według porząd­ku nie­dziel­ne­go. Msza św. z udzia­łem dzie­ci o g. 11:15. Po mszy św. dla dzie­ci wokół kościo­ła odbę­dzie się orszak Trzech Kró­li z udzia­łem dzie­ci i rodzi­ców. Po nim zapra­sza­my do dol­ne­go kościo­ła na wspól­ne kolę­do­wa­nie, kon­kurs i aga­pę. Pod­czas każ­dej mszy świę­tych obrzęd bło­go­sła­wień­stwa kadzi­dła i kre­dy. Zbie­ra­na w tym dniu taca prze­zna­czo­na jest na misje. Podob­nie jak w poprzed­nich latach, o godz. 12.00, po modli­twie „Anioł Pań­ski” pod prze­wod­nic­twem metro­po­li­ty war­szaw­skie­go kard. Kazi­mie­rza Nycza, Orszak Trzech Kró­li wyru­szy tak­że z Pla­cu Zam­ko­we­go. Jego hasłem są sło­wa „Nade wszyst­ko Miło­sier­dzie – Miłość. Pokój. Przebaczenie”.
3.    W naj­bliż­szy pią­tek — 8 stycz­nia — księ­ża uda­dzą się z sakra­men­ta­mi do cho­rych. Pro­si­my o zgło­sze­nia cho­rych do zakry­stii lub kan­ce­la­rii parafialnej.
4.    W tym tygo­dniu wizy­ta dusz­pa­ster­ska zwa­na „Kolę­dą” odbę­dzie się w nastę­pu­ją­cym porząd­ku: — w ponie­dzia­łek (04.01.) – ul. Hyn­ka 3, 5, 7, 9 i Drze­wiec­kie­go 3; we wto­rek (05.01.) – ul. Astro­nau­tów 3, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15 i 16; w czwar­tek (07.01.) – ul. Szy­bow­co­wa 5, Pili­chow­ska, Tapi­cer­ska, Gład­ka, Sło­wi­cza, Fli­sa 7, 9 i 11; w pią­tek (08.01.) – ul. Tań­skie­go 3, 5, 7, Zaran­kie­wi­cza 4, 6a, 7 i 9; w sobo­tę (09.01.) – ul. Ręko­dziel­ni­cza, Sycow­ska, Jani­szow­ska, Żego­ty, Prud­nic­ka. Pro­gram Kolę­dy na kolej­ny tydzień jest wywie­szo­ny na tabli­cy ogło­szeń i dostęp­ny na stro­nie inter­ne­to­wej para­fii. Pro­si­my o powia­do­mie­nie sąsia­dów o wizy­cie księ­ży. Jest to oka­zja do wza­jem­ne­go pozna­nia się i wspól­nej modli­twy. Kolę­dę zaczy­na­my w dni powsze­dnie o  g. 16:30, w sobo­tę o 10:00
5.    Odpo­wia­da­jąc na potrze­by licz­nych osób, któ­re nie mogły zamó­wić inten­cji mszy św., ze wzglę­du na ogra­ni­czo­ną ilość wol­nych inten­cji, od nowe­go roku w każ­dą śro­dę o godz. 17.30, z wyjąt­kiem świąt i uro­czy­sto­ści, będzie odpra­wia­na msza św. zbio­ro­wa, na któ­rą zawsze będzie moż­na dodać swo­ją inten­cję. W tych inten­cjach dodat­ko­wo po mszy św. zano­szo­na będzie modli­twa w trak­cie nabo­żeń­stwa za wsta­wien­nic­twem NMP Nie­usta­ją­cej Pomocy.
6.    Na począt­ku nowe­go roku roz­pocz­nie­my w koście­le cykl 15 kate­chez dla doro­słych i mło­dzie­ży, na któ­ry już teraz ser­decz­nie zapra­sza­my w ponie­dział­ki i czwart­ki o g. 19:30 począw­szy od 11 stycznia.
7.    W ubie­głym tygo­dniu zmar­li nasi Para­fia­nie: Bog­dan Leszek, lat 61, Ewa Michal­ska, lat 58, Jerzy Mro­zo­wicz, lat 76. Pole­caj­my ich Bogu w modlitwie.