NIEDZIELA 10.01.2016 r. ŚWIĘTO CHRZTU PAŃSKIEGO

Wyłączone

1.    Dzi­siaj II nie­dzie­la mie­sią­ca. Przed kościo­łem zbiór­ka ofiar na semi­na­rium duchow­ne. O g.17:30 nie­szpo­ry w kaplicy.
2.    Od jutra roz­po­czy­na się Okres Zwy­kły roku litur­gicz­ne­go, w któ­rym, zwłasz­cza w nie­dzie­le, wspo­mi­na się tajem­ni­cę Chry­stu­sa w jego pełni.
3.    W tym tygo­dniu wizy­ta dusz­pa­ster­ska zwa­na „Kolę­dą” odbę­dzie się w nastę­pu­ją­cym porząd­ku: — w ponie­dzia­łek (11.01.) – ul. Saba­ły na odcin­ku od Hyn­ka do 17 Stycz­nia;  we wto­rek (12.01.) – Ale­ja Kra­kow­ska 262, 266, 268, 270, 272, ul. Astro­nau­tów 16 A oraz ul. Lechic­ka 1 B; — w śro­dę (13.01) – ul. Lechic­ka 4, 6, 8, od 23 do 29 (domy na odcin­ku od Saba­ły do Rada­ro­wej), Rada­ro­wa 2A, 4, 4A; — w czwar­tek (14.01.) – ul. Stru­bi­czów 1, 3, 4, 5, 6; — w pią­tek (15.01.) – ul. Stru­bi­czów 4A i 8, — w sobo­tę (16.01.) – ul. Rada­ro­wa (domy od Lechic­kiej do 17 Stycz­nia), Ale­ja Kra­kow­ska od pętli tram­wa­jo­wej do wia­duk­tu kole­jo­we­go z wyjąt­kiem blo­ków 262, 266, 268, 270, 272, 291, 291A oraz ul. Sape­rów. Pro­gram Kolę­dy na kolej­ny tydzień jest wywie­szo­ny na tabli­cy ogło­szeń i dostęp­ny na stro­nie inter­ne­to­wej para­fii. Pro­si­my o powia­do­mie­nie sąsia­dów o wizy­cie księ­ży. Jest to oka­zja do wza­jem­ne­go pozna­nia się i wspól­nej modli­twy. Kolę­dę zaczy­na­my w dni powsze­dnie o  g. 16:30, w sobo­tę o 10:00
4.    Od naj­bliż­sze­go tygo­dnia kan­ce­la­ria para­fial­na dwa razy w tygo­dniu będzie czyn­na rów­nież przed połu­dniem: we wtor­ki i piąt­ki od g. 11:00 do 13:00.
5.    Przy­po­mi­na­my, że odpo­wia­da­jąc na potrze­by licz­nych osób, któ­re nie mogły zamó­wić inten­cji mszy św., ze wzglę­du na ogra­ni­czo­ną ilość wol­nych inten­cji, w każ­dą śro­dę o godz. 17.30, z wyjąt­kiem świąt i uro­czy­sto­ści, będzie odpra­wia­na msza św. zbio­ro­wa, na któ­rą zawsze moż­na dodać swo­ją inten­cję. W tych inten­cjach dodat­ko­wo po mszy św. zano­szo­na będzie modli­twa w trak­cie nabo­żeń­stwa za wsta­wien­nic­twem NMP Nie­usta­ją­cej Pomocy.
6.    Oso­by zain­te­re­so­wa­ne naby­wa­niem w kio­sku para­fial­nym mie­sięcz­ni­ka Ore­mus oraz mie­sięcz­ni­ków dla dzie­ci: Anioł Stróż, Mały Gość Nie­dziel­ny i Tęcza pro­si­my o skła­da­nie w kio­sku imien­ne­go zapo­trze­bo­wa­nia na te czasopisma.
7.    Msza św. w inten­cji zmar­łych pole­ca­nych w wypo­min­kach w pią­tek (15.01) o g. 6:30. W pią­tek zapra­sza­my też na g. 10:00 panów, któ­rzy mogli­by pomóc przy sprzą­ta­niu maga­zy­nów w dol­nym kościele.
8.    Od jutra roz­pocz­nie­my w koście­le cykl 15 kate­chez dla doro­słych i mło­dzie­ży, na któ­ry ser­decz­nie zapra­sza­my w ponie­dział­ki i czwart­ki o g. 19:30, począw­szy od 11 stycznia.