II NIEDZIELA WIELKANOCNA — 23.04.2017

Wyłączone

    •    Dzi­siaj dru­ga Nie­dzie­la Wiel­ka­noc­na usta­no­wio­na Nie­dzie­lą Miło­sier­dzia przez Jana Paw­ła II w 1995 r. dla Pol­ski, a w 2000 r. dla całe­go Kościo­ła. O g. 15:00 w Par­ku Moczy­dło na Woli przy figu­rze Jezu­sa Miło­sier­ne­go zosta­nie odpra­wio­na uro­czy­sta Msza św. pod prze­wod­nic­twem J.E. Kar­dy­na­ła Kazi­mie­rza Nycza. W obli­czu wie­lu zagro­żeń pro­śmy o pokój i miło­sier­dzie dla całe­go świa­ta. W bocz­nym ołta­rzu wysta­wio­ne są do ado­ra­cji reli­kwie św. Fau­sty­ny Kowalskiej.
    •    Dzi­siej­sza nie­dzie­la jest rów­nież Nie­dzie­lą Cari­tas. Ofia­ry zbie­ra­ne na tacę prze­zna­czo­ne będą na dzia­łal­ność Cari­tas Pol­ska. Przy tej oka­zji chce­my poin­for­mo­wać o owo­cach naszej para­fial­nej jał­muż­ny wiel­ko­post­nej dzię­ki któ­rej zaku­pi­li­śmy nową zamra­żar­kę i prze­ka­za­li­śmy ją do użyt­ko­wa­nia Domu dla Bez­dom­nych Beta­nia przy ul. Łopu­szań­skiej 17, pro­wa­dzo­ne­go przez wspól­no­tę Chleb Życia. Z zebra­nych w Wiel­kim Poście na jał­muż­nę wiel­ko­post­ną pie­nię­dzy uda­ło nam się rów­nież sfi­nan­so­wać w ramach pro­gra­mu Rodzi­na Rodzi­nie pro­wa­dzo­nym przez Cari­tas Pol­ska cało­ścio­wą pół­rocz­ną pomoc finan­so­wą dla 5 rodzin syryj­skich, któ­re zna­my z nazwi­ska. Bar­dzo ser­decz­nie dzię­ku­je­my za wiel­ką hoj­ność. To jest ten wymiar kon­kret­ny naszej miło­ści miło­sier­nej wobec potrze­bu­ją­cych. Z ini­cja­ty­wy Kon­fe­ren­cji Epi­sko­pa­tu Pol­ski przed kościo­ła­mi w całej Pol­sce odby­wa się rów­nież dzi­siaj zbiór­ka na pomoc dla Syrii, jako wyraz soli­dar­no­ści z naro­dem syryj­skim, przede wszyst­kim ze zruj­no­wa­nym Aleppo.
    •    Roz­po­czę­li­śmy w koście­le pra­ce moder­ni­za­cyj­ne insta­la­cji elek­trycz­nej i odgro­mo­wej. Koniecz­ność wyko­na­nia tych prac dla bez­piecz­ne­go funk­cjo­no­wa­nia naszej świą­ty­ni wyka­zał prze­pro­wa­dzo­ny prze­gląd. Wymie­nio­ne zosta­ną m.in. roz­dziel­nie, włącz­nie z roz­dziel­nią głów­ną oraz dopro­wa­dzo­ne zosta­nie uzie­mie­nie do roz­dziel­nic i oczysz­cze­nie złącz odgro­mo­wych. W nocy z czwart­ku na pią­tek nastą­pi­ła awa­ria insta­la­cji CO w budyn­ku kościo­ła, w wyni­ku któ­rej woda zala­ła strop kościo­ła i zaczę­ła prze­do­sta­wać się do wnę­trza, głów­nie nad pre­zbi­te­rium i na ołta­rzem św. Anto­nie­go. Insta­la­cja CO w koście­le, włącz­nie z węzłem głów­nym, też będą wyma­ga­ły moder­ni­za­cji, obec­nie podej­mie­my koniecz­ne pra­ce inter­wen­cyj­ne. Przy­po­mi­na­my, iż trwa I etap remon­tu gene­ral­ne­go ple­ba­nii, gdzie stan insta­la­cji i infra­struk­tu­ry był naj­gor­szy ze wszyst­kich budyn­ków para­fial­nych. Odby­wa­ją się rów­nież kon­sul­ta­cje archi­tek­to­nicz­no-budow­la­ne doty­czą­ce remon­tu fron­to­wej ele­wa­cji kościo­ła. Dzię­ku­je­my ser­decz­nie wszyst­kim, któ­rzy ze zro­zu­mie­niem wspie­ra­ją te pra­ce mate­rial­nie i modlitewnie.
    •    W tym tygo­dniu roz­po­czy­na­my kurs ewan­ge­li­za­cyj­ny, któ­re­go celem będzie powsta­nie nowej wspól­no­ty mło­dzie­żo­wej. Kurs 10 Słów Abyś Żył popro­wa­dzi ks. Rober­to Rinal­do we wtor­ki o g. 19:30 od 25 kwiet­nia. 10 słów, 10 spo­tkań, któ­re mogą zmie­nić two­je życie. Zapra­sza­my mło­dzież w wie­ku 16 – 35 lat.
    •    Na proś­bę Rek­to­ra Wyż­sze­go Metro­po­li­tal­ne­go Semi­na­rium Duchow­ne­go św. Jana Chrzci­cie­la w War­sza­wie poda­je­my do wia­do­mo­ści, iż kle­ryk Woj­ciech Szy­chow­ski, syn Andrze­ja i Ewy, pocho­dzą­cy z Mal­bor­ka, zamiesz­ka­ły przed wstą­pie­niem do semi­na­rium na tere­nie naszej para­fii, ma przy­jąć 6 maja 2017 r. świę­ce­nia dia­ko­na­tu. Pamię­taj­my w modli­twie o kle­ry­ku Woj­cie­chu, a jeśli komuś zna­ne są jakie­kol­wiek prze­szko­dy unie­moż­li­wia­ją­ce mu przy­ję­cie świę­ceń dia­ko­na­tu powi­nien to ja naj­szyb­ciej zgło­sić do kan­ce­la­rii para­fial­nej lub zakrystii.
    •    W 226. rocz­ni­cę uchwa­le­nia Kon­sty­tu­cji 3 Maja będzie­my gościć w naszej świą­ty­ni Chór i Orkie­strę Zespo­łu Pie­śni i Tań­ca “Śląsk”. To bar­dzo duże przed­się­wzię­cie arty­stycz­ne, na któ­re już dzi­siaj wraz z Dziel­ni­cą Wło­chy ser­decz­nie zapra­sza­my. Kon­cert reli­gij­no-patrio­tycz­ny poprze­dzi Msza św. w inten­cji Ojczy­zny o g. 18:00.
    •    Gru­pa św. Ojca Pio zapra­sza dziś na Mszę św. o g. 16:00 i spo­tka­nie.  Inten­cje, w któ­rych Gru­pa będzie się modlić przez naj­bliż­szy mie­siąc moż­na skła­dać na ołta­rzu M. B. Nie­usta­ją­cej Pomocy.
    •    Dzi­siaj po Mszy św. o g. 18:00 spo­tka­nie dla kan­dy­da­tów do sakra­men­tu Bierzmowania.
    •    Oso­by chęt­ne na wyjaz­dy waka­cyj­ne orga­ni­zo­wa­ne przez para­fię dla mło­dzie­ży i rodzin z dzieć­mi pro­szo­ne są o zgła­sza­nie się do ks. Marcina.
    •    W ostat­nim tygo­dniu zmar­li: Wal­de­mar Grze­gorz Malec l. 66, Marian Wła­dy­sław Paw­lon­ka l. 80, Józef Wyszo­mir­ski l. 81, Syl­wiusz Adam Bubiak l. 77, Gor­go­nia Anna Kosiń­ska l. 87