III NIEDZIELA WIELKANOCNA — 30.04.2017

Wyłączone
 1. Dzi­siaj gości­my w naszej para­fii ks. Jac­ka Krze­mie­nia, kape­la­na Kato­lic­kiej Wspól­no­ty Chleb Życia, wraz z jej człon­ka­mi. Jed­nym z domów pro­wa­dzo­nych przez wspól­no­tę jest Dom dla Bez­dom­nych „Beta­nia” przy ul. Łopu­szań­skiej. O Wspól­no­cie opo­wie za chwi­lę ks. Kape­lan. Zachę­ca­my do wspar­cia dzia­łal­no­ści Wspól­no­ty poprzez zakup pro­duk­tów przed kościołem.

 2. Dzi­siaj o g. 15:30 spo­tka­nie Wspól­no­ty Żywe­go Różań­ca w koście­le dol­nym.

 3. Od ponie­dział­ku zapra­sza­my na nabo­żeń­stwa majo­we, któ­re w naszym koście­le odpra­wia­ne będą w dni powsze­dnie o g. 18:00 a w nie­dzie­le o g. 17:00. Z tej racji nie będzie wie­czo­rem innych nabo­żeństw. Zapra­sza­my do modli­tew­ne­go włą­cze­nia się w uro­czy­sty śpiew Lita­nii Lore­tań­skiej i odda­nia w ten spo­sób czci Patron­ce naszej świą­ty­ni – Mat­ce Bożej Lore­tań­skiej. God­nym pod­trzy­ma­nia jest rów­nież zwy­czaj odma­wia­nia tej modli­twy przy kaplicz­kach przydrożnych.

 4. Jutro msza św. w inten­cji zmar­łych pole­ca­nych w wypo­min­kach o g. 18:30. Z racji nabo­żeń­stwa majo­we­go wypo­min­ki czy­ta­ne będą po mszy św., czy­li oko­ło g. 19:00.

 5. W śro­dę 3 maja Uro­czy­stość Naj­święt­szej Maryi Pan­ny Kró­lo­wej Pol­ski, jest to jed­no­cze­śnie 226. rocz­ni­ca uchwa­le­nia Kon­sty­tu­cji 3 Maja. Z tej oka­zji zapra­sza­my na g. 19:00 na kon­cert reli­gij­no-patrio­tycz­ny w wyko­na­niu Chó­ru i Orkie­stry Zespo­łu Pie­śni i Tań­ca “Śląsk”, któ­ry orga­ni­zu­je­my wraz z Dziel­ni­cą Wło­chy m.st. War­sza­wy. Wstęp wol­ny. Kon­cert poprze­dzi Msza św. w inten­cji Ojczy­zny o g. 18:00. Pozo­sta­łe msze św. według porząd­ku nie­dziel­ne­go. Nie będzie mszy św. z udzia­łem dzie­ci o g. 11:15 w dol­nym koście­le. Ze wzglę­du na koniecz­ność przy­go­to­wa­nia kościo­ła do kon­cer­tu nabo­żeń­stwo majo­we w tym dniu będzie o g. 15:30.

 6. W tym tygo­dniu przy­pa­da I pią­tek mie­sią­ca. Moż­na zgła­szać cho­rych do przy­ję­cia sakra­men­tów w domu. Przez cały dzień wysta­wie­nie Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu w kapli­cy. Moż­li­wość spo­wie­dzi pod­czas mszy świę­tych oraz wie­czo­rem od g. 17 do 19. 

 7. Za tydzień I nie­dzie­la mie­sią­ca. Taca prze­zna­czo­na będzie na Semi­na­rium Duchow­ne św. Jana Chrzci­cie­la w War­sza­wie. Przed kościo­łem będzie­my zbie­rać ofia­ry na dzia­łal­ność Cari­tas naszej parafii.

 8. Zapra­sza­my na kurs ewan­ge­li­za­cyj­ny 10 Słów Abyś Żył, któ­ry pro­wa­dzi ks. Rober­to Rinal­do we wtor­ki o g. 19:30. Na ostat­nim spo­tka­niu było ponad 100 osób. Zapra­sza­my mło­dzież w wie­ku 16 – 35 lat.

 9. Otwo­rzy­li­śmy punkt kon­sul­ta­cyj­ny „SOS alko­hol” pro­wa­dzo­ny przez Sto­wa­rzy­sze­nie Rodzin Abs­ty­nenc­kich „Źró­dło”. Punkt jest otwar­ty w II i IV wto­rek mie­sią­ca w pod­zie­miach domu para­fial­ne­go w godzi­nach od 16 do 18.

 10. Są jesz­cze wol­ne miej­sca na wyjaz­dy waka­cyj­ne orga­ni­zo­wa­ne przez para­fię dla mło­dzie­ży i rodzin z dzieć­mi. W tej spra­wie moż­na zgła­szać się do ks. Marcina. 

 11. Pla­nu­je­my zor­ga­ni­zo­wa­nie w czerw­cu pik­ni­ku rodzin­ne­go. Spo­tka­nie dla osób chęt­nych do zaan­ga­żo­wa­nia się w przy­go­to­wa­nie pik­ni­ku odbę­dzie się w następ­ną nie­dzie­lę – 7 maja po mszy św. z udzia­łem dzie­ci w koście­le dolnym. 

 12. W ponie­dzia­łek – 1 maja — i w śro­dę – 3 maja — kan­ce­la­ria para­fial­na nie będzie czynna.

 13. W ostat­nim tygo­dniu zmar­li: Marian Puchał l. 89, Moni­ka Leśniew­ska l. 80, Hono­ra­ta Kata­rzy­na Mitra­szew­ska l. 88