II NIEDZIELA WIELKANOCNA — 24.04.2022

Wyłączone
  1. Dzi­siaj dru­ga Nie­dzie­la Wiel­ka­noc­na, usta­no­wio­na Nie­dzie­lą Miło­sier­dzia przez Jana Paw­ła II w 1995 r. dla Pol­ski, a w 2000 r. dla całe­go Kościo­ła. W obli­czu woj­ny na Ukra­inie i w wie­lu innych miej­scach świa­ta pro­śmy o pokój i miło­sier­dzie dla całe­go świa­ta. Legion Maryi zapra­sza na Koron­kę do Miło­sier­dzia Boże­go w naszym koście­le w każ­dy pią­tek o g. 15:00. Przy wyj­ściu z kościo­ła moż­na zaopa­trzyć się w ksią­żecz­ki zawie­ra­ją­ce wyja­śnie­nie kul­tu Boże­go Miłosierdzia.

  2. W sobo­tę 30 kwiet­nia Para­fial­ny Oddział Cari­tas orga­ni­zu­je kolej­ną edy­cję „otwar­tej sza­fy”, gdzie za dar­mo moż­na zaopa­trzyć się w wyse­lek­cjo­no­wa­ne uży­wa­ne ubra­nia dobrej jako­ści. Moż­na też takie ubra­nia przy­nieść. „Otwar­ta sza­fa” będzie czyn­na od g. 11:00 do 13:00 przy wej­ściu do dol­ne­go kościo­ła od ul. Hynka.

  3. Przy­po­mi­na­my, że Para­fial­ny Odział Cari­tas uru­cho­mił spe­cjal­ny numer tele­fo­nu 533044270 dla osób, któ­re chcia­ły­by pomóc uchodź­com z Ukra­iny lub same chcia­ły­by zaan­ga­żo­wać się w taką pomoc.

  4. Od przy­szłej nie­dzie­li roz­po­czy­na­my nabo­żeń­stwa majo­we z wysta­wie­niem Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu, któ­re odby­wać się będą przez cały maj codzien­nie o g. 18:00.

  5. W ostat­nim tygo­dniu zmar­li nasi Para­fia­nie: śp. Jerzy Ceza­ry Car­tron l. 76, Jani­na Naklic­ka l. 87, Jerzy Leonard Kupiec l. 70