III NIEDZIELA WIELKANOCNA — 01.05.2022

  1. Dzi­siaj koń­czy w naszej para­fii prak­ty­ki dusz­pa­ster­skie ks. dia­kon Paweł Cygler. Ksiądz dia­kon Paweł w tym cza­sie odbył prak­ty­ki kate­che­tycz­ne w szko­le, gło­sił homi­lie, prze­wod­ni­czył nabo­żeń­stwom, posłu­gi­wał gru­pom i wspól­no­tom, odwie­dzał cho­rych, wspo­ma­gał nas księ­ży w wie­lu obo­wiąz­kach dusz­pa­ster­skich, dał się poznać jako gor­li­wy i ser­decz­ny przy­ja­ciel. Jeste­śmy wdzięcz­ni za czas Jego posłu­gi wśród nas, pole­ca­my księ­dza Paw­ła modli­twie Para­fian, gdyż już 28 maja o g. 10:00 w Świą­ty­ni Opatrz­no­ści Bożej w War­sza­wie przyj­mie świę­ce­nia pre­zbi­te­ra­tu, na któ­re wszyst­kich nas ser­decz­nie zapra­sza. Mszę św. z bło­go­sła­wień­stwem pry­mi­cyj­nym w naszej para­fii ks. Paweł Cygler odpra­wi w nie­dzie­lę 12 czerw­ca o g. 11:30.

  2. Z racji I nie­dzie­la mie­sią­ca przed kościo­łem zbie­ra­my ofia­ry na dzie­ła cha­ry­ta­tyw­ne Para­fial­ne­go Zespo­łu Cari­tas. O g. 15:30 spo­tka­nie Wspól­no­ty Żywe­go Różań­ca w sali nad zakrystią.

  3. Nabo­żeń­stwa majo­we od dzi­siaj przez cały mie­siąc o g. 18:00.

  4. W ponie­dzia­łek 2 maja msza św. w inten­cji zmar­łych pole­ca­nych w wypo­min­kach o g. 18:30. Z racji nabo­żeń­stwa majo­we­go wypo­min­ki czy­ta­ne będą w cza­sie mszy św. w modli­twie powszech­nej oraz po mszy świętej.

  5. We wto­rek 3 maja – Uro­czy­stość Naj­święt­szej Maryi Pan­ny Kró­lo­wej Pol­ski, rocz­ni­ca uchwa­le­nia Kon­sty­tu­cji 3 Maja 1791 roku. Msze świę­te w naszym koście­le według porząd­ku powsze­dnie­go. Dodat­ko­wa msza św. o g. 10:00, w cza­sie któ­rej nastą­pi uro­czy­ste odno­wie­nie aktu odda­nia Naj­święt­szej Maryi Pannie.

  6. Kan­ce­la­ria para­fial­na 2 i 3 maja będzie nieczynna.

  7. W tym tygo­dniu I pią­tek mie­sią­ca. Moż­na zgła­szać cho­rych do przy­ję­cia sakra­men­tów w domu. Przez cały dzień ado­ra­cja Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu, o g. 15:00 Koron­ka do Boże­go Miło­sier­dzia w inten­cji poko­ju na świe­cie, a szcze­gól­nie na Ukra­inie, spo­wiedź pod­czas mszy świę­tych oraz wie­czo­rem od g. 17:00.

  8. W I sobo­tę maja — Rodzi­na Radia Mary­ja zapra­sza na mszę św. wyna­gra­dza­ją­cą Nie­po­ka­la­ne­mu Ser­cu NMP o godz. 8:00 i nabo­żeń­stwo pierwszo-sobotnie.

  9. Przy­po­mi­na­my, że Para­fial­ny Odział Cari­tas uru­cho­mił spe­cjal­ny numer tele­fo­nu 533044270 dla osób, któ­re chcia­ły­by pomóc uchodź­com z Ukrainy.

  10. W ostat­nim tygo­dniu zmar­li nasi Para­fia­nie: śp. Zofia Hen­ry­ka Zych l. 83; Andrzej Wal­de­mar Bez­ak l. 35; Anto­ni Lewan­dow­ski l. 90; Maciej Gawi­nec­ki l. 43; Jadwi­ga Józe­fa Macie­rzyń­ska l. 81