II NIEDZIELA ZWYKŁA — 14.01.2018

  1. Dzi­siaj obcho­dzi­my Świa­to­wy Dzień Migran­ta i Uchodź­cy. Orę­dzie Ojca Świę­te­go Fran­cisz­ka wyda­ne z tej oka­zji moż­na zna­leźć na naszej stro­nie inter­ne­to­wej. Pamię­taj­my w modli­twie o Pola­kach na emi­gra­cji, o tych, któ­rzy przy­by­li do nasze­go kra­ju zza wschod­niej gra­ni­cy i o wszyst­kich migran­tach i uchodź­cach na całym świe­cie, szcze­gól­nie o ofia­rach kon­flik­tów zbrojnych.

  2. Jak w każ­dą II nie­dzie­lę mie­sią­ca taca prze­zna­czo­na jest na fun­dusz remon­to­wy. Dzię­ku­je­my wszyst­kim za hoj­ne zro­zu­mie­nie potrzeb mate­rial­nych naszej Para­fii. Przy­po­mi­na­my, że trwa remont gene­ral­ny budyn­ku ple­ba­nii. Obec­nie zaawan­so­wa­nie prac na par­te­rze się­ga już 95 %, mamy więc nadzie­ję, że nie­ba­wem odda­my do użyt­ku dwa w peł­ni wypo­sa­żo­ne miesz­ka­nia dla księ­ży wika­riu­szy, hol głów­ny, kuch­nię, jadal­nię i roz­mów­ni­cę. Jed­no­cze­śnie zaawan­so­wa­nie prac na kolej­nej kon­dy­gna­cji się­ga już oko­ło 50 %. Roz­po­czę­te zosta­ły pra­ce przy remon­cie ogro­dze­nia pose­sji para­fial­nej od stro­ny ul. Hyn­ka, gdzie ze wzglę­du na duży ruch samo­cho­dów naj­bar­dziej widocz­ne są śla­dy koro­zji. Przy­go­to­wu­je­my się też do usu­nię­cia awa­rii sie­ci kana­li­za­cyj­nej przy budyn­ku kate­che­tycz­nym (nie­daw­no napra­wia­li­śmy sieć wodo­cią­go­wą). Odci­nek ten uszko­dzo­ny jest już od wie­lu lat, był wie­lo­krot­nie udraż­nia­ny, obec­nie nie da się już go sku­tecz­nie udroż­nić, musi­my więc zro­bić wykop i wymie­nić część uszko­dzo­nych rur kana­li­za­cyj­nych pod budyn­kiem i obok nie­go. Aktu­al­nie sza­co­wa­ne są kosz­ty tej naprawy.

  3. Przy­po­mi­na­my, że od nowe­go roku msze świę­te nie­dziel­ne po połu­dniu odpra­wia­ne są o g. 17:0019:00. W cza­sie ferii zimo­wych nie będzie mszy świę­tych z udzia­łem dzie­ci o g. 11:15. Wszyst­kim dzie­ciom życzy­my uda­ne­go wypo­czyn­ku i nabra­nia nowych sił do nauki.

  4. Dzi­siaj po mszy św. o g. 11:30 spo­tka­nie kolę­do­we Apo­sto­la­tu Maryj­ne­go.

  5. Naj­bliż­sze spo­tka­nie gru­py “10 słów abyś żył” - we wto­rek 30 stycz­nia o g. 19:30.

  6. Od 18 do 25 stycz­nia obcho­dzić będzie­my Tydzień Modlitw o Jed­ność Chrze­ści­jan. Poprze­dzi go w śro­dę 17 stycz­nia Dzień Juda­izmu w Koście­le Kato­lic­kim, a zakoń­czy 26 stycz­nia Dzień Dia­lo­gu z Isla­mem. Har­mo­no­gram nabo­żeństw i spo­tkań wywie­szo­ny został na tabli­cy infor­ma­cyj­nej w kruch­cie kościoła.

  7. Od 22 stycz­nia roz­po­czy­na się kurs dla narze­czo­nych, spo­tka­nia w ponie­dział­ki o g. 19:30 w sali nad zakry­stią, zapi­sy w kan­ce­la­rii parafialnej.

  8. W tym tygo­dniu wizy­ta dusz­pa­ster­ska, zwa­na „kolę­dą” odbę­dzie się w nastę­pu­ją­cym porząd­ku: w ponie­dzia­łek 15.01.- ul. Saba­ły 17, 17AB, 18, 20, 20A i 24, oraz ul. Żwir­ki i Wigu­ry 17; we wto­rek 16.01.- ul. Żwir­ki i Wigu­ry 15, 15A, 17A i 19; w śro­dę (17.01.) - ul. Żwir­ki i Wigu­ry 1A, 1B, 3 i 5, ul. Hyn­ka 3 i ul. Astro­nau­tów 4; w czwar­tek (18.01) — ul. Tań­skie­go 3; ul. Hyn­ka 5 i 7; w pią­tek (19.01.) — ul. Hyn­ka 9; ul. Tań­skie­go 5 i 7; w sobo­tę (20.01) — ul. Sycow­ska, Wira­żo­wa, Bogu­cic­ka i ul. 17 Stycz­nia 30. Kolę­dę zaczy­na­my w dni powsze­dnie o g. 16:30, w sobo­tę o g. 10:00. Szcze­gó­ło­wy pro­gram kolę­dy wywie­szo­ny jest w gablo­cie para­fial­nej i dostęp­ny na stro­nie inter­ne­to­wej parafii.

  9. W ostat­nim tygo­dniu zmarł nasz Para­fia­nin: śp. Ste­fan Sta­ni­sław Szym­czak l. 83