II NIEDZIELA ZWYKŁA — 14.01.2024

  1. Dzi­siaj przez cały dzień gości­my w naszej para­fii Archi­die­ce­zjal­ne Semi­na­rium Misyj­ne „Redemp­to­ris Mater” z ks. Pre­fek­tem Jac­kiem Gra­bow­skim. Semi­na­rzy­ści wie­czo­rem o g. 20:00 zaśpie­wa­ją kon­cert „Kolę­dy świa­ta”. Część tego kon­cer­tu będzie moż­na posłu­chać rów­nież po mszy św. o g. 11:30. Zapra­sza­my na kon­cer­ty i zachę­ca­my do wspar­cia finan­so­we­go Semi­na­rium, któ­re utrzy­mu­je się tyl­ko z ofiar wiernych.

  2. W II nie­dzie­lę mie­sią­ca taca prze­zna­czo­na jest na para­fial­ny fun­dusz remon­to­wy. Trwa­ją jesz­cze pra­ce przy oknach kopu­ły, mon­to­wa­ny jest osprzęt elek­trycz­ny. Zosta­ły zamó­wio­ne rów­nież 32 moski­tie­ry, aby przy otwar­ciu okien nie wpa­da­ły do kościo­ła pta­ki i owa­dy. Pra­ce pro­wa­dzo­ne są już z para­fial­ne­go fun­du­szu remon­to­we­go poza dota­cją. Ser­decz­nie dzię­ku­je­my za wszel­kie ofia­ry skła­da­ne do puszek, na tace czy wpła­ca­ne na kon­to para­fial­ne. Teraz w sezo­nie grzew­czym duża część środ­ków prze­zna­cza­na musi być na opła­ty za media, za ostat­ni mie­siąc ogrze­wa­nia same­go budyn­ku kościo­ła musi­my zapła­cić pra­wie 17 tys. zł.

  3. Ze wzglę­du na ferie zimo­we dla dzie­ci i mło­dzie­ży w trzy nie­dzie­le 14, 21 i 29 stycz­nia nie będzie mszy św. z udzia­łem dzie­ci w koście­le dol­nym o g. 11:15.

  4. Para­fia orga­ni­zu­je wyjazd mini­stran­tów do Zako­pa­ne­go w dniach 22 – 27 stycz­nia z opie­ku­nem ks. Paw­łem. Na fila­rze przy wyj­ściu z kościo­ła znaj­du­je się pusz­ka, do któ­rej wrzu­ca­jąc ofia­ry moż­na wes­przeć finan­so­wo ten wyjazd. Ser­decz­nie dziękujemy.

  5. W przy­szłym tygo­dniu z wizy­tą dusz­pa­ster­ską zwa­ną „kolę­dą” odwie­dzi­my: w ponie­dzia­łek 15 stycz­nia: al. Dwu­dzie­sto­lat­ków 3 (nume­ry od 38 wzwyż), we wto­rek 16 stycz­nia: al. Kra­kow­ska 266, w śro­dę 17 stycz­nia: ul. Saba­ły 20, 22A, 24 do 40, w czwar­tek 18 stycz­nia: ul. Saba­ły 18, w pią­tek 19 stycz­nia: ul. Saba­ły 16, w sobo­tę 20 stycz­nia: ul. Saba­ły od 3 do 17c. Bar­dzo pro­si­my miesz­kań­ców blo­ków o wywie­sze­nie infor­ma­cji o „kolę­dzie” w swo­ich blo­kach w poro­zu­mie­niu z admi­ni­stra­cją. Pro­gram „kolę­dy” znaj­du­je się na tabli­cy ogło­szeń oraz na stro­nie inter­ne­to­wej. W tym roku odwie­dza­my kolej­ną część para­fii, któ­rej nie odwie­dzi­li­śmy w roku ubie­głym, z kolę­dą cho­dzi­my do Wiel­kie­go Postu, na zakoń­cze­nie „kolę­dy” wszy­scy, któ­rzy nie zosta­li w tym roku uwzględ­nie­ni w pro­gra­mie „kolę­dy”, a chcie­li­by przy­jąć księ­dza z wizy­tą dusz­pa­ster­ską będą mogli zgło­sić swo­je zaproszenie.

  6. W tym tygo­dniu 18 stycz­nia roz­po­czy­na się Tydzień Modlitw o Jed­ność Chrze­ści­jan, któ­ry potrwa od 18 do 25 stycz­nia i będzie obcho­dzo­ny pod hasłem „Będziesz miło­wał Pana, Boga swe­go… a swe­go bliź­nie­go jak sie­bie same­go” (por. Łk 10,27). Tra­dy­cyj­nie już, w tym cza­sie wier­ni róż­nych wyznań spo­tka­ją się na nabo­żeń­stwach eku­me­nicz­nych. Szcze­gó­ło­we infor­ma­cje na pla­ka­cie w kruch­cie kościoła.

  7. Legion Maryi zapra­sza w każ­dy pią­tek na g. 15:00 na modli­twę Koron­ką do Boże­go Miło­sier­dzia w inten­cji Ojczy­zny i poko­ju w Ukra­inie i na całym świecie.

  8. W ostat­nim tygo­dniu zmar­li nasi Para­fia­nie: śp. Ryszard Sta­ni­sław Mierz­wiń­ski l. 91, Mie­czy­sła­wa Maria Miko­łaj­czyk l. 91, Zofia Marian­na Meche­lew­ska l. 76, Bar­ba­ra Tere­sa Piwo­war l. 69, Sab­ba Bar­ba­ra Soko­łow­ska l. 90, Bar­ba­ra Maria Moraw­ska l. 86, Mie­czy­sław Gąga­ła l. 89, Kazi­mie­ra Koniec­ka l 86.