III NIEDZIELA ZWYKŁA — 21.01.2024

Wyłączone
  1. Przy­po­mi­na­my, że ze wzglę­du na ferie zimo­we dla dzie­ci i mło­dzie­ży dzi­siaj i w następ­ną nie­dzie­le 29 stycz­nia nie będzie mszy św. z udzia­łem dzie­ci w koście­le dol­nym o g. 11:15.

  2. Para­fia orga­ni­zu­je wyjazd mini­stran­tów do Zako­pa­ne­go w dniach 22 – 27 stycz­nia z opie­ku­nem ks. Paw­łem. Na fila­rze przy wyj­ściu z kościo­ła znaj­du­je się pusz­ka, do któ­rej wrzu­ca­jąc ofia­ry moż­na wes­przeć finan­so­wo ten wyjazd. Ser­decz­nie dziękujemy.

  3. W przy­szłym tygo­dniu z wizy­tą dusz­pa­ster­ską zwa­ną „kolę­dą” odwie­dzi­my: w ponie­dzia­łek 22 stycz­nia: ul. Żwir­ki i Wigu­ry 15 i 15A, we wto­rek 23 stycz­nia: ul. Żwir­ki i Wigu­ry 17, 17A i 19, w śro­dę 24 stycz­nia: ul. Żwir­ki i Wigu­ry 1A, 1B i 3, w czwar­tek 25 stycz­nia: ul. Żwir­ki i Wigu­ry 5 oraz ul. Hyn­ka 5, w pią­tek 26 stycz­nia: ul. Hyn­ka 7 i 9, w sobo­tę 27 stycz­nia: ul. Czar­da­sza i Węgo­rzew­ska. Bar­dzo pro­si­my miesz­kań­ców blo­ków o wywie­sze­nie infor­ma­cji o „kolę­dzie” w swo­ich blo­kach w poro­zu­mie­niu z admi­ni­stra­cją. Pro­gram „kolę­dy” znaj­du­je się na tabli­cy ogło­szeń oraz na stro­nie inter­ne­to­wej. W tym roku odwie­dza­my kolej­ną część para­fii, któ­rej nie odwie­dzi­li­śmy w roku ubie­głym, z kolę­dą cho­dzi­my do Wiel­kie­go Postu, na zakoń­cze­nie „kolę­dy” wszy­scy, któ­rzy nie zosta­li w tym roku uwzględ­nie­ni w pro­gra­mie „kolę­dy”, a chcie­li­by przy­jąć księ­dza z wizy­tą dusz­pa­ster­ską będą mogli zgło­sić swo­je zaproszenie.

  4. Jeste­śmy w trak­cie Tygo­dnia Modlitw o Jed­ność Chrze­ści­jan, któ­ry potrwa do 25 stycz­nia i jest obcho­dzo­ny pod hasłem „Będziesz miło­wał Pana, Boga swe­go… a swe­go bliź­nie­go jak sie­bie same­go” (por. Łk 10,27). Tra­dy­cyj­nie już, w tym cza­sie wier­ni róż­nych wyznań spo­ty­ka­ją się na nabo­żeń­stwach eku­me­nicz­nych. Szcze­gó­ło­we infor­ma­cje na pla­ka­cie w kruch­cie kościoła. 

  5. Gru­pa Modli­twy św. O. Pio zapra­sza we wto­rek, 23 stycz­nia na Róża­niec o g. 17:00 i Mszę św. o g.  17:30. Przy ołta­rzu św. Anto­nie­go wysta­wio­ny jest koszy­czek na inten­cje do św. O. Pio, w któ­rych gru­pa będzie modli­ła się przez kolej­ny mie­siąc. Legion Maryi zapra­sza w każ­dy pią­tek na g. 15:00 na modli­twę Koron­ką do Boże­go Miło­sier­dzia w inten­cji Ojczy­zny i poko­ju w Ukra­inie i na całym świe­cie. Para­fial­ny Zespół Cari­tas zapra­sza w ostat­nią sobo­tę mie­sią­ca 27 stycz­nia na kolej­ną edy­cję „otwar­tej sza­fy”: w koście­le dol­nym od g. 11:00 do 13:00 moż­na będzie zaopa­trzyć się w uży­wa­ne ubra­nia dobrej jako­ści lub takie przy­nieść, wej­ście od ul. Hyn­ka. W następ­ną nie­dzie­lę Apo­sto­lat Maryj­ny zapra­sza na spo­tka­nie po mszy św. o g. 11:30 w Sali nad zakrystią.

  6. W ostat­nim tygo­dniu zmar­li nasi Para­fia­nie: śp. Boże­na Jani­na Roma­now­ska l. 77, Alek­san­dra Wan­da Kopeć l. 92, Hen­ry­ka Paku­ła l. 94, Wan­da Micha­li­na Koniecz­na l. 94, Jani­na Maria Gar­dy­niak l. 83, Kry­sty­na Bro­ni­sła­wa Wypych l. 91.