II NIEDZIELA ZWYKŁA — 15.01.2017 r.

  1. Dzi­siaj gości­my przez cały dzień w naszej para­fii wycho­waw­ców i kle­ry­ków Mię­dzy­na­ro­do­we­go Semi­na­rium Misyj­ne­go Redemp­to­ris Mater w War­sza­wie, któ­rzy po mszy św. wie­czor­nej o g. 19:00 wystą­pią z kon­cer­tem „Kolę­dy Świa­ta”. Przed kościo­łem moż­na wes­przeć mate­rial­nie Semi­na­rium, któ­re utrzy­mu­je się tyl­ko z ofiar wiernych. 

  2. Rów­nież dzi­siaj po mszy św. z udzia­łem dzie­ci o g. 11:15 w dol­nym koście­le odbę­dą się Jaseł­ka w wyko­na­niu dzie­ci ze Szko­ły Pod­sta­wo­wej nr 88.

  3. Po mszy św. o g. 18:00 spo­tka­nie gru­py kan­dy­da­tów do bierzmowania.

  4. Dzi­siaj Świa­to­wy Dzień Migran­ta i Uchodź­cy. Pole­ca­my Bogu w modli­twie wszyst­kich, któ­rzy musie­li opu­ścić swo­je kra­je, swo­je domy, z powo­du wojen lub trud­nych warun­ków eko­no­micz­nych. Modli­my się, aby mogli otrzy­mać odpo­wied­nią pomoc, i jeśli to moż­li­we, wró­cić do swo­ich ojczyzn i domów, któ­re utra­ci­li. Orę­dzie papie­ża Fran­cisz­ka wyda­ne z tej oka­zji może­my prze­czy­tać na para­fial­nej stro­nie inter­ne­to­wej.

  5. W tym tygo­dniu wizy­ta dusz­pa­ster­ska zwa­na „Kolę­dą” odbę­dzie się w nastę­pu­ją­cym porząd­ku: w ponie­dzia­łek (16.01.) – ul. 1 Sierp­nia 49, 49A, 49B, 47, 47A, 45; we wto­rek (17.01.) – ul. 1 Sierp­nia 38A i 41 razem z al. Dwu­dzie­sto­lat­ków 6; w śro­dę (18.01.) – ul. 1 Sierp­nia 36, 40A, 40B; w czwar­tek (19.01.) – ul. 1 Sierp­nia 33, 40 i 39 razem z al. Dwu­dzie­sto­lat­ków 4A; w pią­tek (20.01.) - ul. Sul­mie­rzyc­ka 3, 4, 6 razem z ul. 1 Sierp­nia 31; w sobo­tę (21.01.) – ul. Buń­czuk, Malow­ni­cza, Cen­tral­na, Fli­sa 7, 9 i 11. Pro­si­my o powia­do­mie­nie sąsia­dów o wizy­cie księ­ży, zwłasz­cza w rejo­nach domów jed­no­ro­dzin­nych. W blo­kach wie­sza­my infor­ma­cje o kolę­dzie, bywa jed­nak, że są one zry­wa­ne, dla­te­go pro­si­my o prze­ka­zy­wa­nie infor­ma­cji sąsia­dom. Kolę­dę zaczy­na­my w dni powsze­dnie o g. 16:30, w sobo­tę o g. 10:00.

  6. Infor­mu­je­my, że w nad­cho­dzą­cym tygo­dniu są jesz­cze wol­ne inten­cje na msze św. poranne.

  7. W śro­dę 18 stycz­nia roz­po­czy­na się Tydzień Modlitw o Jed­ność Chrze­ści­jan, któ­ry będzie trwał do śro­dy 25 stycz­nia. Będzie obcho­dzo­ny pod hasłem: Pojed­na­nie – miłość Chry­stu­sa przy­na­gla nas.

  8. W nie­dzie­lę 22 stycz­nia scho­la dzie­cię­ca “Zia­ren­ka” zapra­sza na wspól­ne kolę­do­wa­nie po mszy świę­tej o g. 11.15 w dol­nym koście­le oraz po mszy świę­tej o g. 16 w gór­nym koście­le. W cza­sie kolę­do­wa­nia scho­la zbie­rać będzie dat­ki na zakup jed­na­ko­wych pele­ryn dla “Zia­re­nek” oraz rzut­ni­ka do wyświe­tle­nia tekstów.

  9. W skle­pi­ku para­fial­nym moż­na naby­wać pra­sę kato­lic­ką, książ­ki, kalen­da­rze i dewo­cjo­na­lia. Są tam m.in pły­ty z kolę­da­mi z kon­cer­tu Roc­ko­lę­dy, któ­ry miał miej­sce w naszym koście­le w Uro­czy­stość Obja­wie­nia Pańskiego.

  10. W ostat­nim tygo­dniu zmar­li nasi Para­fia­nie: Hali­na Strze­lec­ka l. 66, Sta­ni­sław Jabłoń­ski l. 83, Ste­fa­nia Jani­na Koper l. 80, Sta­ni­sław Kraw­czyk l. 50, Wan­da Wędlak l. 91, Hali­na Bogu­sław­ska i Danu­ta Elż­bie­ta Ste­fa­no­wicz l. 90.