III NIEDZIELA ZWYKŁA — 22.01.2017

  1. Dzi­siaj scho­la dzie­cię­ca “Zia­ren­ka” zapra­sza na wspól­ne kolę­do­wa­nie po mszy świę­tej o g. 11.15 w dol­nym koście­le oraz po mszy świę­tej o g. 16 w gór­nym koście­le.  W cza­sie kolę­do­wa­nia scho­la zbie­rać będzie dat­ki na zakup jed­na­ko­wych pele­ry­nek dla “Zia­re­nek” oraz rzut­ni­ka do wyświe­tle­nia tekstów.

  2. W tym tygo­dniu wizy­ta dusz­pa­ster­ska zwa­na „Kolę­dą” odbę­dzie się w nastę­pu­ją­cym porząd­ku: w ponie­dzia­łek (23.01.) – ul. 1 Sierp­nia 37 razem z al. Dwu­dzie­sto­lat­ków 4; we wto­rek (24.01.) – ul. 1 Sierp­nia 34 i 35 razem z al. Dwu­dzie­sto­lat­ków 2A; w śro­dę (25.01.) – ul. 1 Sierp­nia 32A, 34A, 38; w czwar­tek (26.01.) – ul. 1 Sierp­nia 36B i al. Dwu­dzie­sto­lat­ków 10 i 12; w pią­tek (27.01.) - ul. 1 Sierp­nia 27 i al. Dwu­dzie­sto­lat­ków 16, 18 i 20; w sobo­tę (28.01.) – ul. Cypry­so­wa, Tro­jań­ska, Sycow­ska, Prud­nic­ka i Żego­ty. Pro­si­my o powia­do­mie­nie sąsia­dów o wizy­cie księ­ży, zwłasz­cza w rejo­nach domów jed­no­ro­dzin­nych. W blo­kach wie­sza­my infor­ma­cje o kolę­dzie, bywa jed­nak, że są one zry­wa­ne, dla­te­go pro­si­my o prze­ka­zy­wa­nie infor­ma­cji sąsia­dom. Kolę­dę zaczy­na­my w dni powsze­dnie o g. 16:30, w sobo­tę o g. 10:00.

  3. Trwa Tydzień Modlitw o Jed­ność Chrze­ści­jan, obcho­dzo­ny pod hasłem: Pojed­na­nie – miłość Chry­stu­sa przy­na­gla nas. Nabo­żeń­stwo cen­tral­ne zosta­nie odpra­wio­ne dzi­siaj o g. 16:00 w Kate­drze św. Flo­ria­na (diec. War­szaw­sko – Pra­ska), nato­miast w naszej archi­die­ce­zji w czwar­tek 26 stycz­nia o g. 17:30 w koście­le św. Mar­ci­na przy ul. Piw­nej w Warszawie.

  4. W skle­pi­ku para­fial­nym moż­na naby­wać pra­sę kato­lic­ką, książ­ki, kalen­da­rze i dewo­cjo­na­lia. Są tam m.in pły­ty z kolę­da­mi z kon­cer­tów Roc­ko­lę­dy i Kolę­dy Świa­ta, któ­re mia­ły miej­sce w naszym koście­le.

  5. Orga­ni­zu­je­my “Bal Kar­na­wa­ło­wy”, któ­ry odbę­dzie się 11 lute­go, roz­po­czę­cie balu 19:30, wię­cej infor­ma­cji moż­na uzy­skać u ks. Robert i ks. Mar­ci­na. Zapra­sza­my wszyst­kich zainteresowanych.

  6. W ostat­nim tygo­dniu zmar­li nasi Para­fia­nie: Jani­na Sera­fin l. 69, Robert Opor­ski l. 46, Tade­usz Koso­budz­ki l. 86, Syl­we­ster Toma­szew­ski l. 58.