II NIEDZIELA ZWYKŁA – 17.01.2016 r.

Wyłączone

1.    Dzi­siaj IV nie­dzie­la mie­sią­ca. Jest to jed­no­cze­śnie Świa­to­wy Dzień Migran­ta i Uchodź­cy. Orę­dzie papie­ża Fran­cisz­ka na ten dzień moż­na zna­leźć na naszej stro­nie inter­ne­to­wej. O g.17:30 zapra­sza­my na nie­szpo­ry w kaplicy.
2.    Od jutra roz­po­czy­na się Tydzień Modlitw o Jed­ność Chrze­ści­jan. Będzie obcho­dzo­ny pod hasłem: „Wezwa­ni, by ogła­szać wiel­kie dzie­ła Pana”. Tydzień ten poprze­dza Dzień Juda­izmu, któ­ry obcho­dzi­my rów­nież w dzi­siej­szą niedzielę.
3.    W tym tygo­dniu wizy­ta dusz­pa­ster­ska zwa­na „Kolę­dą” odbę­dzie się w nastę­pu­ją­cym porząd­ku: w ponie­dzia­łek (18.01.) – ul. 17 Stycz­nia 39 E, ul. Saba­ły 16, 18 ; we wto­rek (19.01.) – ul. Saba­ły 20 oraz domy na odcin­ku od Lechic­kiej do Hyn­ka, ul. Sul­mie­rzyc­ka 3 i 4; w śro­dę (20.01.) – ul. Sul­mie­rzyc­ka 6, ul. 1 Sierp­nia 27 i 53;  w czwar­tek (21.01.) – ul. Czar­da­sza, Węgo­rzew­ska, Leżaj­ska 1 i 3, Tra­pez;  w pią­tek (22.01.) – ul. Leżaj­ska 2 i 4, Ustrzyc­ka, Soliń­ska 19 ABCD; w sobo­tę (23.01.) – ul. Cen­tral­na, Dłu­go­pol­ska, Musz­kie­te­rów, Cypry­so­wa i Malow­ni­cza. Pro­gram Kolę­dy na kolej­ny tydzień jest wywie­szo­ny na tabli­cy ogło­szeń i dostęp­ny na stro­nie inter­ne­to­wej para­fii. Kolę­dę zaczy­na­my w dni powsze­dnie o  g. 16:30, w sobo­tę o 10:00
4.    W naj­bliż­szą nie­dzie­lę 24.01. gościć będzie w naszej para­fii ks. Jacek Krze­mień – kape­lan Kato­lic­kiej Wspól­no­ty Chleb Życia, któ­rej dom dla osób bez­dom­nych „Beta­nia” mie­ści się na tere­nie naszej para­fii przy ul. Łopu­szań­skiej 17. Człon­ko­wie wspól­no­ty zbie­rać będą ofia­ry na potrze­by domu po każ­dej mszy św. Będzie moż­na rów­nież wes­przeć to dzie­ło poprzez kup­no wyro­bów  wspólnoty.
5.    W przy­szłą nie­dzie­lę po Mszy św. dla dzie­ci o 11:15 w koście­le dol­nym odbę­dzie się spo­tka­nie dla rodzi­ców dzie­ci przy­go­to­wu­ją­cych się do I Komu­nii św.
6.    Rów­nież w przy­szłą nie­dzie­lę na Mszy św. o g. 18:00 zaśpie­wa Chór Rodzin­ny Soli Deo. Po Mszy św. człon­ko­wie chó­ru zapra­sza­ją do dol­ne­go kościo­ła na kon­cert i wspól­ne kolę­do­wa­nie. Pod­czas kon­cer­tu będą zbie­ra­ne fun­du­sze dla ubo­gich rodzin naszej para­fii. Moż­na będzie zaku­pić pły­ty chó­ru: kolę­do­wą, papie­ską i pasyjną.
7.    Zosta­ła powo­ła­na nowa Rada Para­fial­na, w któ­rej skład weszły nastę­pu­ją­ce oso­by: Jacek Boniec­ki, Robert Dut­kie­wicz, Andrzej Kru­piń­ski, Andrzej Mate­ja, Maria Kowal­czyk, Syl­wia Pisa­rek, Sła­wo­mir Mirek i Juli­ta Bia­ły. Ksiądz Pro­boszcz zapra­sza jed­nak wszyst­kich para­fian, nie tyl­ko tych wybra­nych do Rady, aby w mia­rę swo­ich moż­li­wo­ści i kom­pe­ten­cji wspie­ra­li go radą w dusz­pa­ster­stwie parafialnym.
8.    W czwar­tek 21.01. zapra­sza­my oso­by chcą­ce zaan­ga­żo­wać się w przy­go­to­wa­nie do Świa­to­wych Dni Mło­dzie­ży. Spo­tka­nie roz­pocz­nie się o g. 19:00 w Cen­trum kate­che­tycz­nym. W sobo­tę 23.01. gru­pa modli­tew­na o. Pio zapra­sza na spo­tka­nie for­ma­cyj­ne po Mszy św. o g. 17:30. Przy ołta­rzu św. Anto­nie­go moż­na skła­dać do koszy­ka inten­cje, w któ­rych gru­pa będzie modlić się przez cały mie­siąc. Trwa w naszej para­fii cykl kate­chez dla doro­słych i mło­dzie­ży. Ser­decz­nie zapra­sza­my w ponie­dział­ki i czwart­ki o g. 19:30.
9.    W sobo­tę przy­pa­da 3 rocz­ni­ca śmier­ci Księ­dza Kar­dy­na­ła Józe­fa Glem­pa, Pry­ma­sa Pol­ski. Pamię­taj­my w modli­twie o wie­lo­let­nim Paste­rzu naszej Archidiecezji.