Polub nas na facebooku

Wyłączone

Zapra­sza­my do polu­bie­nia naszej stro­ny na Face­bo­oku i rzecz jasna do roz­pro­pa­go­wa­nia infor­ma­cji wśród zna­jo­mych, że taka stro­na powsta­ła. Będzie­my sta­ra­li się umiesz­czać na tej stro­nie infor­ma­cje z życia para­fii i zapro­sze­nia na róż­ne cie­ka­we wydarzenia.

www.facebook.com/franciszekokecie