III NIEDZIELA ADWENTU — 13.12.2020

  1. Papież Fran­ci­szek ogło­sił, że nowy rok 2021 będzie Rokiem Św. Józe­fa Oblu­bień­ca NMP. W czwar­tek 10 grud­nia, w ostat­nim dniu adwen­to­wych dni sku­pie­nia, któ­ry był dniem odpu­stu Mat­ki Bożej Lore­tań­skiej, zakoń­czył się Rok Jubi­le­uszo­wy dedy­ko­wa­ny Patron­ce naszej świą­ty­ni. Nie­ste­ty z powo­du pan­de­mii nie uda­ło się nam zre­ali­zo­wać w tym roku zapla­no­wa­nej piel­grzym­ki do Włoch do Sank­tu­arium Mat­ki Bożej w Lore­to. Jeśli Pan Bóg pozwo­li uczy­ni­my to po usta­niu epidemii.

  2. Dzi­siaj II nie­dzie­la mie­sią­ca. Taca prze­zna­czo­na jest na para­fial­ny fun­dusz remon­to­wy. Dzię­ku­je­my wszyst­kim, któ­rzy wspie­ra­ją naszą para­fię swo­ją modli­twą i ofia­ra­mi, jest to szcze­gól­nie waż­ne w cza­sie pan­de­mii, kie­dy do kościo­ła przy­cho­dzi mniej osób, a kosz­ty utrzy­ma­nia para­fii w zimie rosną.

  3. Przez cały Adwent od ponie­dział­ku do piąt­ku o g. 5:30 zapra­sza­my na Lau­de­sy w dol­nym koście­le oraz od ponie­dział­ku do sobo­ty na Rora­tyg. 6:30 w koście­le górnym.

  4. Przy wyj­ściu z kościo­ła moż­na nabyć opłat­ki i kar­ty świą­tecz­ne z moty­wa­mi reli­gij­ny­mi. Są one dostęp­ne tak­że po mszach św. rorat­nich oraz w dni powsze­dnie w kan­ce­la­rii para­fial­nej. Pamię­taj­my o oso­bach, któ­re nie mogą wycho­dzić z domu, aby pomóc im zaopa­trzyć się w tra­dy­cyj­ne opłat­ki. Wolon­ta­riu­sze z naszej para­fii tak­że mogą dostar­czyć takim oso­bom opła­tek do domu. Mini­stran­ci roz­pro­wa­dza­ją sian­ko na stół wigi­lij­ny, z któ­re­go dochód zasi­li ich fun­dusz mini­stranc­ki. Mie­sięcz­nik Ore­mus na przy­szły rok moż­na zama­wiać do 20 grudnia.

  5. Ze wzglę­du na pan­de­mię wizy­ta dusz­pa­ster­ska zwa­ną „kolę­dą” nie­ste­ty nie może odbyć się w tra­dy­cyj­nej for­mie. Odwie­dzi­ny w domach będą jedy­nie na wcze­śniej­sze zgło­sze­nie, któ­re nale­ży zro­bić dro­gą mailo­wą, tele­fo­nicz­ną lub oso­bi­ście, naj­póź­niej do koń­ca grud­nia 2020 roku, wcze­śniej zapo­zna­jąc się z pla­nem „kolę­dy”. Oso­by zapra­sza­ją­ce księ­ży do swych domów w dniu umiesz­czo­nym w pla­nie „kolę­dy”, będą zobo­wią­za­ne do zacho­wa­nia odpo­wied­nich warun­ków sani­tar­nych. Dla wszyst­kich, któ­rzy z racji zagro­że­nia epi­de­micz­ne­go nie zde­cy­du­ją się przy­jąć księ­dza w swo­im domu w wyzna­czo­nym dniu pro­po­nu­je­my zastęp­czą for­mę „kolę­dy”, któ­ra będzie pole­ga­ła na gro­ma­dze­niu się w koście­le miesz­kań­ców wyzna­czo­ne­go sek­to­ra naszej para­fii (to jest kil­ku ulic lub blo­ków) w dniu wyzna­czo­nej „kolę­dy” na mszy św. wie­czor­nej o g. 18:30. Po mszy świę­tej będzie spe­cjal­na for­ma bło­go­sła­wień­stwa i modli­twy za zgro­ma­dzo­ne rodzi­ny i ich domy. Kalen­darz „kolę­dy” na zgło­sze­nie oraz mszy świę­tych wraz z wyzna­czo­ny­mi sek­to­ra­mi zosta­nie poda­ny na naszej stro­nie inter­ne­to­wej i wywie­szo­ny w gablo­cie para­fial­nej. W ten spo­sób zadość­uczy­ni­my pra­gnie­niu spo­tka­nia się i wspól­nej modli­twy przy­naj­mniej w takiej ogra­ni­czo­nej formie.

  6. Przez cały Adwent do pusz­ki z napi­sem Na kwia­ty moż­na skła­dać ofia­ry na zakup cho­inek i świą­tecz­ny wystrój kościo­ła. Oso­by chęt­ne do pomo­cy w przy­go­to­wa­niu cho­inek i świą­tecz­ne­go wystro­ju kościo­ła pro­szo­ne są o zgła­sza­nie się do zakry­stii. Cho­in­ki będą opra­wia­ne w sobo­tę 19 grud­nia (wte­dy na g. 10:00 szcze­gól­nie zapra­sza­my do pomo­cy panów), nato­miast pra­ce przy szop­ce i świą­tecz­nym wystro­ju kościo­ła pla­nu­je­my na ponie­dzia­łek i wto­rek 21 i 22 grud­nia po mszach wie­czor­nych. Ser­decz­nie zapraszamy.

  7. W związ­ku z kolej­ną rocz­ni­cą ogło­sze­nia sta­nu wojen­ne­go Pre­zes Insty­tu­tu Pamię­ci Naro­do­wej – dr Jaro­sław Sza­rek zwra­ca się z proś­bą o uczcze­nie ofiar sta­nu wojen­ne­go poprzez włą­cze­nie się w ini­cja­ty­wę Ofia­rom sta­nu wojen­ne­go. Zapal Świa­tło wol­no­ści. Akcja ta pole­ga na posta­wie­niu w oknie zapa­lo­nych świec 13 grud­nia br. o godz. 19.30

  8. Za pośred­nic­twem Kon­fe­ren­cji Epi­sko­pa­tu Pol­ski, Pre­zes Naczel­nej Rady Lekar­skiej, zwra­ca się z gorą­cym ape­lem do wszyst­kich osób, któ­re prze­szły cho­ro­bę COVID-19 o odda­wa­nie oso­cza. Jak czy­ta­my w Ape­lu „Bada­nia nauko­we potwier­dza­ją, że oso­cze ozdro­wień­ców, poda­ne we wcze­snej fazie cho­ro­by, może zmniej­szyć ryzy­ko zgo­nu. Daw­cą może być każ­dy ozdro­wie­niec. Wystar­czy zgło­sić się – nie wcze­śniej niż po mie­sią­cu od wyzdro­wie­nia – do Regio­nal­ne­go Cen­trum Krwio­daw­stwa i Krwio­lecz­nic­twa”. Wszyst­kim, któ­rzy pozy­tyw­nie odpo­wie­dzą na Apel ser­decz­nie dziękujemy.

  9. W ostat­nim tygo­dniu zmar­li nasi Para­fia­nie: śp. Zyg­munt Bog­dan Gmur­czyk l.65; Sta­ni­sław Król l. 63; Zbi­gniew Wła­dy­sław Sikor­ski l. 86; Tere­sa Dymek l. 85; Ire­na Zofia Ligoc­ka l. 86