II NIEDZIELA ADWENTU — 06.12.2020

  1. Dzi­siaj I nie­dzie­la mie­sią­ca. Para­fial­ny Oddział Cari­tas zbie­ra przed kościo­łem dat­ki na przy­go­to­wa­nie paczek świą­tecz­nych dla potrze­bu­ją­cych z naszej para­fii. Wie­czo­rem o g. 18:00 Nabo­żeń­stwo Eucharystyczne. 

  2. Przez cały Adwent od ponie­dział­ku do piąt­ku o g. 5:30 zapra­sza­my na Lau­de­sy w dol­nym koście­le oraz od ponie­dział­ku do sobo­ty na Rora­tyg. 6:30 w koście­le górnym.

  3. Ze wzglę­du na ogra­ni­cze­nia sani­tar­ne nie mogą odbyć się reko­lek­cje adwen­to­we w tra­dy­cyj­nej for­mie. Aby przy­go­to­wać się ducho­wo do Świąt Boże­go Naro­dze­nia zapra­sza­my w tym tygo­dniu na adwen­to­we dni sku­pie­nia 8 i 9 grud­nia, któ­re poprze­dzą nasz dru­gi odpust para­fial­ny 10 grud­nia we Wspo­mnie­nie Naj­święt­szej Maryi Pan­ny Lore­tań­skiej – Patron­ki naszej świą­ty­ni. 8, 9 i 10 grud­nia msze świę­te według porząd­ku powsze­dnie­go oraz dodat­ko­wa msza św. o g. 10:00; cało­dzien­ne wysta­wie­nie Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu 8 i 9 grud­nia do g. 21:00, w dniu odpu­stu do g. 17:30. Dyżu­ry w kon­fe­sjo­na­le oprócz mszy świę­tych tak­że wie­czo­rem od g. 17:00 do 21:00 w dniu odpu­stu do g. 19:00. W Uro­czy­stość Nie­po­ka­la­ne­go Poczę­cia NMP 8 grud­nia Godzi­na Łaski o g. 12:00, któ­rą popro­wa­dzi Legion Maryi. Przez wszyst­kie dni sku­pie­nia o g. 12:00 Modli­twa Anioł Pań­ski, o g. 15:00 Koron­ka do Miło­sier­dzia Boże­go, o g. 17:00 Róża­niec, o g. 21:00 Apel Jasno­gór­ski. Szcze­gó­ło­wy pro­gram adwen­to­wych dni sku­pie­nia wywie­szo­ny jest na tabli­cy ogło­szeń. Zachę­ca­my, by wyko­rzy­stać te dni do oso­bi­ste­go wyci­sze­nia się, modli­twy, lek­tu­ry Pisma świę­te­go, indy­wi­du­al­ne­go odby­cia reko­lek­cji adwen­to­wych – pro­po­zy­cje takich reko­lek­cji znaj­du­ją się na naszej stro­nie internetowej.

  4. Przy wyj­ściu z kościo­ła moż­na nabyć opłat­ki i kar­ty świą­tecz­ne z moty­wa­mi reli­gij­ny­mi. Będą one dostęp­ne przez wszyst­kie nie­dzie­le Adwen­tu oraz po mszach św. rorat­nich, jak rów­nież w dni powsze­dnie w kan­ce­la­rii para­fial­nej. Pamię­taj­my o oso­bach, któ­re nie mogą wycho­dzić z domu, aby pomóc im zaopa­trzyć się w tra­dy­cyj­ne opłat­ki. Wolon­ta­riu­sze z naszej para­fii tak­że mogą dostar­czyć takim oso­bom opła­tek do domu. Oso­by pra­gną­ce zmó­wić mie­sięcz­nik Ore­mus na przy­szły rok powin­ny to uczy­nić do 20 grudnia.

  5. Ze wzglę­du na pan­de­mię jeste­śmy zmu­sze­ni zawie­sić wizy­tę dusz­pa­ster­ską zwa­ną „kolę­dą”, któ­rą zwy­kle zaczy­na­li­śmy z począt­kiem Adwen­tu. Z powo­du zagro­że­nia epi­de­micz­ne­go nie ma moż­li­wo­ści prze­pro­wa­dze­nia jej w tra­dy­cyj­ny spo­sób do Świąt Boże­go Naro­dze­nia. Będzie­my obser­wo­wać sytu­ację sani­tar­ną i podej­mo­wać sto­sow­ne decy­zje. Ufa­my, w Nowym Roku przy­naj­mniej w jakiejś ogra­ni­czo­nej for­mie uda nam się odwie­dzić naszych Parafian. 

  6. Przez cały Adwent do pusz­ki z napi­sem Na kwia­ty moż­na skła­dać ofia­ry na zakup cho­inek i świą­tecz­ny wystrój kościoła. 

  7. W ostat­nim tygo­dniu zmar­li nasi Para­fia­nie: śp. Andrzej Wło­dzi­mierz Brze­ziń­ski l. 71; Urszu­la Jani­na Brze­ziń­ska l. 60; Kry­sty­na Klo­now­ska l. 91; Jerzy Sta­ni­sław Szczę­sny l. 78

H