III NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU — 12.03.2023

  1. Z oka­zji 10 rocz­ni­cy wybo­ru papie­ża Fran­cisz­ka, w ponie­dzia­łek, 13 mar­ca, o godz. 18:00 w Świą­ty­ni Opatrz­no­ści Bożej odbę­dzie się uro­czy­sta Msza świę­ta z udzia­łem Epi­sko­pa­tu Pol­ski, któ­rej będzie prze­wod­ni­czył abp Salva­to­re Pen­nac­chio, koń­czą­cy posłu­gę Nun­cju­sza Apo­stol­skie­go w Pol­sce. Zapra­sza­my do wspól­nej modli­twy w inten­cji papieża.

  2. Dzi­siaj II nie­dzie­la mie­sią­ca – taca prze­zna­czo­na jest na fun­dusz remon­to­wy para­fii i pokry­cie kosz­tów awa­rii cen­tral­ne­go ogrze­wa­nia w koście­le, któ­rą mie­li­śmy w ubie­głym tygo­dniu. Wymie­nio­ne zosta­ły sko­ro­do­wa­ne rury powo­du­ją­ce wyciek. Nie­ste­ty sys­tem cen­tral­ne­go ogrze­wa­nia jest prze­sta­rza­ły, nie­wy­dol­ny i bar­dzo dro­gi. Mie­sięcz­nie za ogrze­wa­nie tyl­ko budyn­ku kościo­ła pła­ci­my oko­ło 17 tys. zł., nie licząc ple­ba­nii i przed­szko­la. Ter­mo­mo­der­ni­za­cja kościo­ła wpi­sa­na zosta­ła w pro­jekt zgło­szo­ny do Naro­do­we­go Fun­du­szu Ochro­ny Śro­do­wi­ska i Gospo­dar­ki Wod­nej. Pro­si­my o modli­twę w tej spra­wie. Dzię­ku­je­my wszyst­kim skła­da­ją­cym ofia­ry na utrzy­ma­nie kościo­ła i parafii.

  3. Na cmen­ta­rzu para­fial­nym trwa­ją pra­ce bru­kar­skie. Wyre­mon­to­wa­na zosta­ła alej­ka mię­dzy sta­rą a nową czę­ścią cmen­ta­rza, obec­nie trwa remont alej­ki przy kolum­ba­rium. Dys­po­nen­tów nisz w kolum­ba­rium i gro­bów znaj­du­ją­cych się obok pro­si­my o usu­nię­cie zni­czy z chod­ni­ka, oraz ławe­czek i frag­men­tów bru­ku wcho­dzą­cych w świa­tło alejki.

  4. W Wiel­kim Poście zapra­sza­my na Dro­gę Krzy­żo­wą w piąt­ki o g. 18:00 i Gorz­kie Żale w nie­dzie­le o g. 18:00. Dro­ga Krzy­żo­wa dla dzie­ci w dol­nym koście­le w piąt­ki o g. 17:15. Od ponie­dział­ku do piąt­ku w dol­nym koście­le Lau­de­sy o g. 5:30.

  5. Spo­tka­nie dla przy­go­to­wu­ją­cych się do sakra­men­tu bierz­mo­wa­nia i ich rodzi­ców odbę­dzie się w śro­dę 15 mar­ca o g. 19:00 w kościele.

  6. W następ­ną nie­dzie­lę 19 mar­ca roz­pocz­ną się Para­fial­ne Reko­lek­cje Wiel­ko­post­ne. Popro­wa­dzi je ks. dr Adam Gor­lew­ski, bibli­sta. W nie­dzie­lę nauki reko­lek­cyj­ne na wszyst­kich mszach świę­tych oprócz mszy z udzia­łem dzie­ci w koście­le dol­nym. W ponie­dzia­łek, wto­rek i śro­dę msze świę­te z nauką reko­lek­cyj­ną o g. 10:00, 17:30 i 19:00 (w śro­dę o 20:00) oraz dla mło­dzie­ży szkół śred­nich o g. 12:00. Nie będzie mszy św. o g. 18:30. W ostat­nim dniu reko­lek­cji – w śro­dę 22 mar­ca – nasz kościół został usta­no­wio­ny Wiel­ko­post­nym Kościo­łem Sta­cyj­nym dla War­sza­wy. Wysta­wie­nie Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu od g. 8:30 do 10:00 oraz od 13:00 do 17:30. O g. 5:30 Lau­de­sy w dol­nym koście­le, o g. 12:00 modli­twa Anioł Pań­ski, o g. 15:00 Koron­ka do Miło­sier­dzia Boże­go, o g. 16:50 Róża­niec, o g. 19:00 Gorz­kie Żale, o g. 21:00 Apel Jasno­gór­ski. Pod­czas wszyst­kich mszy świę­tych w cza­sie reko­lek­cji moż­li­wość spo­wie­dzi, zachę­ca­my do sko­rzy­sta­nia z tego sakra­men­tu już teraz, aby god­nie przy­go­to­wać się do prze­ży­wa­nia Świąt Wielkanocnych.

  7. Ks. Paweł orga­ni­zu­je para­fial­ne kolo­nie let­nie dla dzie­ci i mło­dzie­ży na Mazu­rach, w Sze­li­gach koło Ełku, w dniach 9 — 18 lip­ca. W pla­nach m. in. wyciecz­ka do Wil­na. Zapra­sza­my dzie­ci po I Komu­nii Świę­tej, do 17 roku życia. For­mu­la­rze zgło­sze­nio­we znaj­du­ją się w zakrystii.

  8. W ostat­nim tygo­dniu zmar­li nasi Para­fia­nie: śp. Marze­na Agniesz­ka Wypych l. 50, Edward Marian Cukrow­ski l. 90, Mie­czy­sła­wa Wan­da Słom­czyń­ska l. 80, Andrzej Józef Nowiń­ski l. 65