Zaproszenie na Mszę świętą z okazji 10 rocznicy wyboru papieża Franciszka

Wyłączone

Dzie­sięć lat temu, 13 mar­ca 2013 roku, Ojciec Świę­ty Fran­ci­szek został wybra­ny na papie­ża po nie­spo­dzie­wa­nej rezy­gna­cji papie­ża Bene­dyk­ta XVI.

Zapra­szam wszyst­kich die­ce­zjan na Mszę Świę­tą dzięk­czyn­ną z udzia­łem Epi­sko­pa­tu Pol­ski, któ­ra będzie spra­wo­wa­na w Świą­ty­ni Opatrz­no­ści Bożej w ponie­dzia­łek, 13 mar­ca o godzi­nie 18.00. Dzię­ku­je­my za pon­ty­fi­kat i pro­si­my o Boże bło­go­sła­wień­stwo na dal­sze lata dla papie­ża Franciszka.

Mamy tak­że jesz­cze jeden powód do dzięk­czy­nie­nia. Nun­cjusz Apo­stol­ski w Pol­sce abp Salva­to­re Pen­nac­chio po sze­ściu latach posłu­gi­wa­nia w naszej ojczyź­nie prze­cho­dzi do pra­cy w Papie­skiej Aka­de­mii Dyplo­ma­tycz­nej w Rzy­mie. Podzię­ku­je­my Bogu za lata repre­zen­to­wa­nia przez nie­go Ojca Świę­te­go w Pol­sce, za nomi­na­cje i wie­le decy­zji, któ­re pogłę­bi­ły łącz­ność Kościo­ła w Pol­sce ze Sto­li­cą Apostolską.

Bar­dzo ser­decz­nie zapra­szam kapła­nów wraz z para­fia­na­mi do udzia­łu w tej dzięk­czyn­nej Eucha­ry­stii. Zapra­szam oso­by życia kon­se­kro­wa­ne­go, wier­nych z ruchów i sto­wa­rzy­szeń, Dro­gi Neo­ka­te­chu­me­nal­nej oraz przed­sta­wi­cie­li władz publicz­nych. Szcze­gól­nie ser­decz­nie zapra­szam przed­sta­wi­cie­li Kor­pu­su Dyplo­ma­tycz­ne­go oraz wier­nych z para­fii, w któ­rych Ksiądz Arcy­bi­skup Nun­cjusz posłu­gi­wał spra­wu­jąc Msze Świę­te i udzie­la­jąc sakra­men­tu bierzmowania.

Ta podwój­na uro­czy­stość jest szcze­gól­nym powo­dem do licz­nej obec­no­ści. Wszyst­kim z ser­ca błogosławię.

† Kazi­mierz Kar­dy­nał Nycz
Arcy­bi­skup Metro­po­li­ta Warszawski