III NIEDZIELA ZWYKŁA – 24.01.2016 r.

Wyłączone
  1. Dzi­siaj gości w naszej para­fii ks. Jacek Krze­mieńkape­lan Kato­lic­kiej Wspól­no­ty Chleb Życia, któ­rej dom dla osób bez­dom­nych „Beta­nia” mie­ści się na tere­nie naszej para­fii przy ul. Łopu­szań­skiej 17. Człon­ko­wie wspól­no­ty zbie­ra­ją ofia­ry na potrze­by domu po każ­dej mszy św. Moż­na rów­nież wes­przeć to dzie­ło poprzez kup­no wyro­bów wspól­no­ty. Pro­si­my, aby ks. Jacek Krze­mień przed­sta­wił nam po krót­ce cha­ry­zmat wspólnoty.
  2. Dzi­siaj IV nie­dzie­la mie­sią­ca, przed­ostat­ni dzień Tygo­dnia Modlitw o Jed­ność Chrze­ści­jan. O g.17:30 zapra­sza­my na nie­szpo­ry w kaplicy.
  3. Na Mszy św. wie­czor­nej o g. 18:00 zaśpie­wa Chór Rodzin­ny Soli Deo. Po Mszy św. człon­ko­wie chó­ru zapra­sza­ją do dol­ne­go kościo­ła na kon­cert i wspól­ne kolę­do­wa­nie. Pod­czas kon­cer­tu będą zbie­ra­ne fun­du­sze dla ubo­gich rodzin naszej para­fii. Moż­na będzie zaku­pić pły­ty chó­ru: kolę­do­wą, papie­ską i pasyjną.
  4. Ser­decz­nie zapra­sza­my do naby­wa­nia w naszym kio­sku para­fial­nym książ­ki – wywia­du z papie­żem Fran­cisz­kiem pt. „Miło­sier­dzie to imię Boga”. Inspi­ra­cją do jej powsta­nia było ogło­sze­nie przez papie­ża Nad­zwy­czaj­ne­go Roku Miło­sier­dzia. Książ­ka dostęp­na jest w cenie promocyjnej.
  5. Ogła­sza­my nabór do nowe­go chó­ru para­fial­ne­go. Zapra­sza­my w szcze­gól­no­ści oso­by mło­de i stu­den­tów. Zachę­ca­my do czyn­ne­go udzia­łu w litur­gii. Pra­gnie­my, aby muzy­ka chó­ral­na uświet­nia­ła waż­ne uro­czy­sto­ści reli­gij­ne w naszej para­fii. Wię­cej infor­ma­cji u nasze­go orga­ni­sty – p. Paw­ła Kac­przy­ka – po każ­dej Mszy świę­tej. Pan orga­ni­sta pro­si też o kon­takt oso­by chęt­ne do śpie­wa­nia psal­mów pod­czas Mszy świętych.
  6. W tym tygo­dniu wizy­ta dusz­pa­ster­ska zwa­na „Kolę­dą” odbę­dzie się w nastę­pu­ją­cym porząd­ku: - w ponie­dzia­łek (25.01.) – Osie­dle Wie­ża: ul. Lechic­ka 1, 1A, 3, 3A, 3B, 5, 5A, 5C, 7, 9, 11, 13 i 15, ul. Rada­ro­wa 9, 11, 13 i 15; we wto­rek (26.01.) – ul. Rada­ro­wa 17 oraz ul. XX-Lat­ków 18 i 20; w śro­dę (27.01) – ul. XX-Lat­ków 1, 1A i 2A; w czwar­tek (28.01.) – ul. XX-Lat­ków 2, 3 i 4A; w pią­tek (29.01.) – ul. XX- Lat­ków 4 i 15; w sobo­tę (30.01.) – ul. Buń­czuk, Tro­jań­ska, Robot­ni­cza, Leoni­da­sa, Kra­ko­wia­ków, Jako­bi­nów, Mate­rii, Bory­ny i Lipow­cza­na. Pro­gram Kolę­dy na kolej­ny tydzień jest wywie­szo­ny na tabli­cy ogło­szeń i dostęp­ny na stro­nie inter­ne­to­wej para­fii. Kolę­dę zaczy­na­my w dni powsze­dnie o g. 16:30, w sobo­tę o 10:00
  7. Za tydzień roz­po­czy­na­ją się ferie zimo­we dla dzie­ci. Z tego powo­du w następ­ne trzy nie­dzie­le: 1, 8 i 15 lute­go nie będzie Mszy św. z udzia­łem dzie­ci w koście­le dol­nym o g. 11:15.
  8. Trwa w naszej para­fii cykl kate­chez dla doro­słych i mło­dzie­ży. Ser­decz­nie zapra­sza­my w ponie­dział­ki i czwart­ki o g. 19:30.
  9. W naj­bliż­szym tygo­dniu: w ponie­dzia­łek – Świę­to Nawró­ce­nia Świę­te­go Paw­ła, , we wto­rek – wspo­mnie­nie św. Tymo­te­usza i Tytu­sa, , w śro­dę – bł. Jerze­go Matu­le­wi­cza, w czwar­tek — św. Toma­sza z Akwinu