IV NIEDZIELA ZWYKŁA – 31.01.2016 r.

Wyłączone
  1. Trwa w naszej para­fii w ponie­dział­ki i czwart­ki o g. 19:30 cykl kate­chez dla doro­słych i mło­dzie­ży. W ponie­dzia­łek jed­na z naj­waż­niej­szych katechez!
  2. Zachę­ca­my, aby przy roz­li­cza­niu tego­rocz­nych dekla­ra­cji podat­ko­wych prze­zna­czyć 1% z podat­ku na dzia­łal­ność nasze­go Para­fial­ne­go Zespo­łu Cari­tas. Infor­ma­cje o tym, jak moż­na to zro­bić znaj­du­ją się na tabli­cy ogło­szeń, na para­fial­nej stro­nie inter­ne­to­wej oraz na ulot­kach przy wyj­ściu z kościoła.
  3. W tym tygo­dniu wizy­ta dusz­pa­ster­ska zwa­na „Kolę­dą” odbę­dzie się w nastę­pu­ją­cym porząd­ku: - w ponie­dzia­łek (01.02.) – al. Dwu­dzie­sto­lat­ków 6 i 10; we wto­rek (02.02.) – al. Dwu­dzie­sto­lat­ków 12, 14, i 16; w śro­dę (03.02.) – ul. 1 Sierp­nia 32 A, 34, 38 A; w czwar­tek (04.02.) – ul. 1 Sierp­nia 34 A, 42 A; w pią­tek (05.02.) – ul. 1 Sierp­nia 36B; w sobo­tę (06.02.) – ul. Star­to­wa, Kazi­mie­rza Wiel­kie­go, Wago­no­wa, Zbą­szyń­ska i Pod­bor­ska. Pro­gram Kolę­dy na kolej­ny tydzień jest wywie­szo­ny na tabli­cy ogło­szeń i dostęp­ny na stro­nie inter­ne­to­wej para­fii. Kolę­dę zaczy­na­my w dni powsze­dnie o g. 16:30, w sobo­tę o 10:00
  4. Przy­po­mi­na­my, że w cza­sie ferii zimo­wych w dwie następ­ne nie­dzie­le: 7 i 14 lute­go nie będzie Mszy św. z udzia­łem dzie­ci w koście­le dol­nym o g. 11:15. Wszyst­kim dzie­ciom życzy­my uda­ne­go wypoczynku.
  5. W tym tygo­dniu do nie­dzie­li włącz­nie moż­na przy­no­sić do zakry­stii lub skle­pi­ku para­fial­ne­go zeszło­rocz­ne palem­ki, któ­re raz w roku pali­my, aby ich popiół mógł posłu­żyć w litur­gii Śro­dy Popielcowej.
  6. W naj­bliż­szym tygo­dniu: w ponie­dzia­łek – Msza św. o g. 6:30 odpra­wia­na będzie o łaskę zdro­wia dla ks. Ste­fa­na Rogu­skie­go, któ­ry był rezy­den­tem w naszej para­fii – wraz z przy­ja­ciół­mi z Radia Mary­ja wspie­raj­my go modli­twą w zma­ga­niu z cho­ro­bą. We wto­rekŚwię­to Ofia­ro­wa­nia Pań­skie­go — Mat­ki Bożej Grom­nicz­nej, msze św. według porząd­ku powsze­dnie­go, pod­czas każ­dej Mszy świę­tej odbę­dzie się bło­go­sła­wień­stwo świec; w tym dniu zakoń­czy się Rok Życia Kon­se­kro­wa­ne­go. Pamię­taj­my w modli­twie o wszyst­kich powo­ła­nych do życia kon­se­kro­wa­ne­go, a szcze­gól­nie o sio­strach ze Zgro­ma­dze­nia Córek Bożej Miło­ści, pra­cu­ją­cych w naszej para­fii. W pią­tek – wspo­mnie­nie św. Aga­ty, jest to jed­no­cze­śnie I pią­tek mie­sią­ca – pro­si­my o zgła­sza­nie cho­rych do sakra­men­tów św.; w sobo­tę – I sobo­ta mie­sią­ca i wspo­mnie­nie św. męczen­ni­ków Paw­ła Miki i towa­rzy­szy. Infor­mu­je­my, że są jesz­cze w tym tygo­dniu wol­ne inten­cje na nie­któ­re Msze św. o g. 6:30.
  7. W czwar­tek 11 lute­go przy­pa­da Świa­to­wy Dzień Cho­re­go. Zapra­sza­my wszyst­kich cho­rych na Mszę św. z sakra­men­tem namasz­cze­nia cho­rych o g. 10:00. Rodzi­ny osób cho­rych lub przy­ja­ciół pro­si­my o pomoc w dotar­ciu do kościo­ła. Oso­by, któ­re nie mają niko­go, kto mógł­by im słu­żyć pomo­cą pro­si­my o kon­takt z kan­ce­la­rią parafialną
  8. W ostat­nich 2 tygo­dniach zmar­li nasi para­fia­nie: Teo­do­zja Soko­łow­ska l. 87, Zenon Majew­ski l. 87, Dariusz Soko­łow­ski l. 55, Krzysz­tof Śli­wiń­ski l. 66, Jadwi­ga Anto­sik l. 68, Maria Nie­miec l. 83, Bog­dan Zakrzew­ski l. 80, Ali­cja Lech l. 86, Mie­czy­sław Tro­ja­now­ski l. 95, Joan­na Woź­ny l. 61, Edward Janow­ski l. 80, Tere­sa Łagun l. 83