III NIEDZIELA ZWYKŁA — 26.01.2020

  1. Po raz pierw­szy świę­tu­je­my dzi­siaj usta­no­wio­ną przez papie­ża Fran­cisz­ka Nie­dzie­lę Sło­wa Boże­go. Ojciec Świę­ty napi­sał: „Jest moim gorą­cym pra­gnie­niem, aby Sło­wo Boże było coraz bar­dziej czczo­ne, zna­ne i upo­wszech­nio­ne, aby poprzez nie moż­na było lepiej zro­zu­mieć tajem­ni­cę miło­ści, któ­ra wypły­wa z tego źró­dła miło­sier­dzia”. Z tej oka­zji zapra­sza­my wie­czo­rem o g. 18:00 na uro­czy­ste Nie­szpo­ry z homi­lią i roz­wa­ża­niem Sło­wa Boże­go. Po mszy św. o g. 11:30 spo­tka­nie Apo­sto­la­tu Maryjnego.

  2. Dzi­siaj przy­pa­da rów­nież 67. Świa­to­wy Dzień Trę­do­wa­tych. Pamię­taj­my w modli­twie o cho­rych na trąd i o tych, któ­rzy się nimi opie­ku­ją. W sie­dzi­bie Col­le­gium Bobo­la­num Papie­skie­go Wydzia­łu Teo­lo­gicz­ne­go w War­sza­wie przy ul. Rako­wiec­kiej o g. 14:00 odby­wa­ją się dzi­siaj głów­ne obcho­dy XX Dnia Isla­mu w Koście­le kato­lic­kim.

  3. W ramach die­ce­zjal­nych przy­go­to­wań do beaty­fi­ka­cji Kar­dy­na­ła Ste­fa­na Wyszyń­skie­go nasza Para­fia zosta­ła zapro­szo­na do odby­cia piel­grzym­ki do gro­bu Słu­gi Boże­go w Archi­ka­te­drze War­szaw­skiej we wto­rek 28. stycz­nia. Ser­decz­nie zapra­sza­my wszyst­kich Para­fian na g. 19.00 na Mszę św. pod prze­wod­nic­twem abp. Woj­cie­cha Pola­ka, Pry­ma­sa Pol­ski. Następ­nie pre­lek­cję pt. “Pry­mas a Naród” wygło­si ks. prof. Piotr Mazurkiewicz.

  4. W naj­bliż­szym tygo­dniu wizy­ta dusz­pa­ster­ska według nastę­pu­ją­ce­go porząd­ku: w ponie­dzia­łek 27.01.- ul. Rada­ro­wa 2A; ul. Lechic­ka 4, 6, 8 oraz ul. Lechic­ka od Rada­ro­wej do Saba­ły (nume­ry 10, 12, 14, 16 do 29); we wto­rek 28.01. — ul. Lechic­ka 1, 1AB, 3, 3AB, 5, 5ABC, 7, 9, 11, 13, 15 oraz ul. Rada­ro­wa 9, 11, 13, 15 i 17; w śro­dę (29.01.) - ul. Żwir­ki i Wigu­ry 1A, 1B, 3, 5; ul. Hyn­ka 3 i 5 oraz ul. Tań­skie­go 3 i 5; w czwar­tek (30.01) — ul. Tań­skie­go 7, ul. Hyn­ka 7 i 9 oraz ul. Astro­nau­tów 3 i 4; w pią­tek (31.01.) — ul. Astro­nau­tów 12, 14, 15, 16, 16A i ul. Zaran­kie­wi­cza 6A; w sobo­tę (01.02) — ul. Fli­sa 7, 9 i 11; ul. Wira­żo­wa; ul. Komi­te­tu Obro­ny Robot­ni­ków (daw­na 17 Stycz­nia) nr 30 oraz od nr 52 do 76; ul. Pil­cho­wic­ka; ul. Maciej­ki oraz al. Kra­kow­ska od ul. Hyn­ka do ul. Malow­ni­czej (nume­ry parzy­ste: od 216 do 234 i nume­ry nie­pa­rzy­ste: 85 i od 109 do 255). Pro­si­my nowych miesz­kań­ców naszej para­fii oraz oso­by, któ­re jesz­cze nigdy nie przyj­mo­wa­ły „kolę­dy”, o zgło­sze­nie nam swo­je­go adre­su. Pro­si­my miesz­kań­ców o wywie­sze­nie we wła­snym blo­ku w poro­zu­mie­niu z admi­ni­stra­cją domu infor­ma­cji o kolę­dzie i prze­ka­za­nie jej sąsia­dom. Kolę­dę zaczy­na­my w dni powsze­dnie o g. 16:30, w sobo­tę o g. 10:00. Pro­gram kolę­dy na ten i następ­ny tydzień wywie­szo­ny jest w gablo­cie para­fial­nej i dostęp­ny na stro­nie inter­ne­to­wej parafii.

  5. Para­fia ogła­sza nabór do chó­ru para­fial­ne­go, któ­ry będzie pro­wa­dzo­ny przez pro­fe­sjo­nal­ne­go dyry­gen­ta p. Jaku­ba Kacz­mar­ka. Zapra­sza­my mło­dzież od 16 roku życia i doro­słych. Nie trze­ba mieć wykształ­ce­nia muzycz­ne­go ani doświad­cze­nia chó­ral­ne­go. Pró­by będą się odby­wać raz w tygo­dniu we wtor­ki w g. 19:00 – 21:00. Pierw­sze spo­tka­nie we wto­rek 28 stycz­nia w bocz­nej kaplicy.

  6. Zapi­sy w for­mie wpła­ty zalicz­ki na czerw­co­wą piel­grzym­kę para­fial­ną do Rzy­mu, Lore­to i Asy­żu przyj­mu­je­my jesz­cze tyl­ko do koń­ca stycz­nia w kan­ce­la­rii parafialnej.

  7. Para­fia przyj­mie oso­by do pra­cy w zakry­stii oraz do pra­cy w kuch­ni. Infor­ma­cje u ks. Proboszcza.

  8. Spo­tka­nie Sym­pa­ty­ków Radia Mary­ja w I sobo­tę lute­go po Mszy św. o godz. 8:00 i nabo­żeń­stwie pierw­szo sobot­nim – w Cen­trum Jana Paw­ła II.

  9. Za tydzień Świę­to Ofia­ro­wa­nia Pań­skie­go i bło­go­sła­wień­stwo grom­nic. Świe­ce grom­nicz­ne moż­na nabyć w naszym skle­pi­ku para­fial­nym. Jest to jed­no­cze­śnie Dzień Życia Kon­se­kro­wa­ne­go. Taca prze­zna­czo­na będzie na pomoc zako­nom klauzurowym.

  10. W ostat­nim tygo­dniu zmar­ła nasza Para­fian­ka: śp. Hali­na Gurop l.86