IV NIEDZIELA ZWYKŁA — 02.02.2020

ŚWIĘTO OFIAROWANIA PAŃSKIEGO

  1. Dzi­siaj Świę­to Ofia­ro­wa­nia Pań­skie­go — Dzień Życia Kon­se­kro­wa­ne­go – skła­da­my ser­decz­ne życze­nia pra­cu­ją­cym w naszej para­fii sio­strom zakon­nym ze Zgro­ma­dze­nia Córek Bożej Miło­ści oraz Ojcom Misjo­na­rzom Obla­tom Maryi Nie­po­ka­la­nej poma­ga­ją­cym nam w dusz­pa­ster­stwie. Taca prze­zna­czo­na jest tra­dy­cyj­nie na pomoc zako­nom klau­zu­ro­wym. Jest to jed­no­cze­śnie I nie­dzie­la mie­sią­ca. Przed kościo­łem wolon­ta­riusz­ki zbie­ra­ją ofia­ry na dzia­łal­ność Para­fial­ne­go Oddzia­łu Cari­tas. Ser­decz­nie dzię­ku­je­my za wspar­cie naszych akcji cha­ry­ta­tyw­nych. O g. 15:30 spo­tka­nie Gru­py Żywe­go Różań­ca. Wie­czo­rem o g. 18:00 zapra­sza­my na nabo­żeń­stwo eucha­ry­stycz­ne z opra­wą muzycz­ną Wspól­no­ty Emmanuel.

  2. Jutro I ponie­dzia­łek mie­sią­ca. Msza św. w inten­cji zmar­łych pole­ca­nych w wypo­min­kach o g. 18:30. Pół godzi­ny przed mszą świę­tą odczy­ty­wa­ne będą wypo­min­ki.

  3. W następ­ną nie­dzie­lę nie będzie mszy św. z udzia­łem dzie­ci o g. 11:15 w dol­nym koście­le. Roz­po­czy­na­ją się ferie zimo­we. Dzie­ciom życzy­my uda­ne­go wypo­czyn­ku. Msza św. o g. 11:15 powró­ci w pierw­szą nie­dzie­lę marca.

  4. W naj­bliż­szym tygo­dniu wizy­ta dusz­pa­ster­ska według nastę­pu­ją­ce­go porząd­ku: w ponie­dzia­łek 03.02.- ul. Komi­te­tu Obro­ny Robot­ni­ków (daw­na 17 Stycz­nia) 40, 42, 44 i 46 oraz ul. Zaran­kie­wi­cza 7; we wto­rek 04.02. — ul. Komi­te­tu Obro­ny Robot­ni­ków 38, 36 i 34B oraz ul. Zaran­kie­wi­cza 4 i ul. Szy­bow­co­wa 5; w śro­dę (05.02.) - ul. Drze­wiec­kie­go 3, ul. Zaran­kie­wi­cza 9 oraz al. Kra­kow­ska 266; w czwar­tek (06.02) — ul. Komi­te­tu Obro­ny Robot­ni­ków 39A, 39B, 39C, 39D i 39E; w pią­tek (07.02.) — ul. Saba­ły 21 i 23; w sobo­tę (08.02) — ul. Saba­ły od Hyn­ka do Komi­te­tu Obro­ny Robot­ni­ków nume­ry od 25 do 58. Pro­si­my nowych miesz­kań­ców naszej para­fii oraz oso­by, któ­re jesz­cze nigdy nie przyj­mo­wa­ły „kolę­dy”, o zgło­sze­nie nam swo­je­go adre­su. Pro­si­my miesz­kań­ców o wywie­sze­nie we wła­snym blo­ku w poro­zu­mie­niu z admi­ni­stra­cją domu infor­ma­cji o kolę­dzie i prze­ka­za­nie jej sąsia­dom. Kolę­dę zaczy­na­my w dni powsze­dnie o g. 16:30, w sobo­tę o g. 10:00. Pro­gram kolę­dy na ten i następ­ny tydzień wywie­szo­ny jest w gablo­cie para­fial­nej i dostęp­ny na stro­nie inter­ne­to­wej parafii.

  5. W ostat­ni wto­rek odby­ło się pierw­sze spo­tka­nie chó­ru para­fial­ne­go, któ­ry będzie pro­wa­dzo­ny przez dyry­gen­ta — p. Jaku­ba Kacz­mar­ka. Cie­szy­my się, że zgło­si­ło się już pra­wie 20 osób. Zapra­sza­my mło­dzież od 16 roku życia i doro­słych. Szcze­gól­ne zapro­sze­nie kie­ru­je­my do męż­czyzn. Nie trze­ba mieć wykształ­ce­nia muzycz­ne­go ani doświad­cze­nia chó­ral­ne­go. Pró­by będą się odby­wać raz w tygo­dniu we wtor­ki w g. 19:00 – 21:00. Naj­bliż­sze spo­tka­nie we wto­rek 4 lute­go w pod­zie­miach domu parafialnego.

  6. Jesz­cze w tym tygo­dniu przyj­mu­je­my w kan­ce­la­rii para­fial­nej zapi­sy w for­mie zalicz­ki na czerw­co­wą piel­grzym­kę para­fial­ną do Rzy­mu, Lore­to i Asy­żu.

  7. Para­fia przyj­mie oso­by do pra­cy w zakry­stii oraz do pra­cy w kuch­ni. Infor­ma­cje u ks. Proboszcza.

  8. W tym tygo­dniu I pią­tek mie­sią­ca. Spo­wiedź od g. 16:30 oraz na wszyst­kich mszach świę­tych. Moż­na zgła­szać cho­rych do przy­ję­cia sakra­men­tu cho­rych w domu. Już dzi­siaj zapra­sza­my wszyst­kich cho­rych na mszę świę­tą z sakra­men­tem namasz­cze­nia cho­rych we wspo­mnie­nie Naj­święt­szej Maryi Pan­ny z Lour­des — 11 lute­go o g. 10:00. Jest to Świa­to­wy Dzień Cho­rych. Pomóż­my oso­bom cho­rym, któ­re zna­my w dotar­ciu w tym dniu do kościoła.

  9. W ostat­nim tygo­dniu zmar­li nasi Para­fia­nie: śp. Józef Sza­niaw­ski l. 89, Kazi­mie­ra Czer­wiń­ska – Ślu­sar­ska l. 90, Wie­sław Cze­sław Gąstał l. 82, Moni­ka Mar­ta Nowa­kow­ska l.43