IV NIEDZIELA ADWENTU — 22.12.2019

 1. Dzi­siaj czwar­ta nie­dzie­la Adwen­tu. Koń­czy się czas adwen­to­we­go czu­wa­nia. W ponie­dzia­łek i wto­rek osta­nie Rora­ty o g. 6:30. W ponie­dzia­łek jutrz­nia o g. 5:30. Dzię­ku­je­my ser­decz­nie wszyst­kim oso­bom, któ­re przez cały ten czas przy­go­to­wy­wa­ły słod­kie posił­ki śnia­da­nio­we, aby dzie­ci mogły się posi­lić po Roratach.

 2. We wto­rek Wigi­lia Boże­go Naro­dze­nia. Msze świę­te odpra­wia­ne będą w naszym koście­le tyl­ko rano, nie będzie mszy o g. 17:30 i 18:30, aby­śmy mogli przy­go­to­wać się i uro­czy­ście cele­bro­wać wie­cze­rze wigi­lij­ną. Kan­ce­la­ria para­fial­na będzie nie­czyn­na. O pół­no­cy Paster­ka roz­pocz­nie Uro­czy­stość Naro­dze­nia Pań­skie­go. Przed Paster­ką o g. 23:15 zapra­sza­my na ofi­cjum czy­tań Litur­gii Godzin i wspól­ne śpie­wa­nie kolęd. Taca zbie­ra­na w cza­sie Paster­ki zgod­nie z wolą ks. Kar­dy­na­ła Kazi­mie­rza Nycza zosta­nie prze­zna­czo­na na Dom Samot­nej Mat­ki w Skolimowie.

 3. W dniu Uro­czy­sto­ści Boże­go Naro­dze­nia 25 grud­nia nie będzie mszy św. o g. 7:00 rano, pierw­sza msza o g. 8:30. Nie będzie też mszy św. w koście­le dol­nym o g. 11:15. 26 grud­nia — Świę­to św. Szcze­pa­na, pierw­sze­go męczen­ni­ka. Porzą­dek mszy świę­tych nie­dziel­ny bez mszy św. o 11:15. Taca prze­zna­czo­na będzie na Kato­lic­ki Uni­wer­sy­tet Lubelski.

 4. W nie­dzie­lę 29 grud­nia przy­pa­da Uro­czy­stość Świę­tej Rodzi­ny. Na Mszę św. o g. 13:30 zapra­sza­my wszyst­kie pary mał­żeń­skie, któ­re w tym roku obcho­dzi­ły jubi­le­usze 5, 10, 15 i wię­cej lat sakra­men­tu mał­żeń­stwa. Jubi­la­tów zapra­sza­my do zakry­stii lub kan­ce­la­rii w celu usta­le­nia szcze­gó­łów liturgii.

 5. Ser­decz­nie dzię­ku­je­my wszyst­kim Para­fia­nom i pra­cow­ni­kom para­fii, któ­rzy pra­co­wa­li przy opra­wie­niu, usta­wie­niu i deko­ra­cji cho­inek oraz wystro­ju kościo­ła. Jesz­cze dzi­siaj moż­na wes­przeć wydat­ki zwią­za­ne z tymi przed­się­wzię­cia­mi wrzu­ca­jąc ofia­ry do pusz­ki z napi­sem Na kwia­ty znaj­du­ją­cej się na fila­rze z tyłu kościoła.

 6. W skle­pi­ku para­fial­nym i kan­ce­la­rii moż­na naby­wać opłat­ki, świe­ce wigi­lij­ne Cari­tas i kar­ty świą­tecz­ne. Opłat­ki są dostęp­ne rów­nież przy wyj­ściu z kościo­ła. W skle­pi­ku moż­na też zło­żyć zamó­wie­nie na książ­kę Lewi­sa „Podział osta­tecz­ny”, któ­rej tre­ści zawar­te były w naukach tego­rocz­nych reko­lek­cji adwentowych.

 7. Nasza para­fia w dniach 1 – 6 czerw­ca 2020 roku orga­ni­zu­je piel­grzym­kę do Rzy­mu, Lore­to i Asy­żu – chce­my w Roku Jubi­le­uszo­wym, któ­ry obcho­dzi Sank­tu­arium w Lore­to odwie­dzić miej­sca zwią­za­ne z Patro­na­mi kościo­ła para­fial­ne­go i para­fii: Mat­ką Bożą Lore­tań­ską i Św. Fran­cisz­kiem z Asy­żu. Prze­wi­dzia­ny jest rów­nież udział w audien­cji gene­ral­nej z papie­żem Fran­cisz­kiem i zwie­dza­nie rzym­skich bazy­lik. Szcze­gó­ło­we infor­ma­cje moż­na uzy­skać w kan­ce­la­rii para­fial­nej i zakry­stii. Zapi­sy przyj­mu­je­my do koń­ca stycznia.

 8. Gru­pa Modli­twy św. O. Pio zapra­sza w ponie­dzia­łek 23 grud­nia na Róża­niec o g. 17:00 i mszę św. o godz. 17:30. Po Mszy św. zapra­sza­my na spo­tka­nie for­ma­cyj­ne. Na ołta­rzu św. Anto­nie­go wysta­wio­ny jest koszy­czek na inten­cje do Św. Ojca Pio, w któ­rych Gru­pa będzie się modlić przez naj­bliż­szy miesiąc.

 9. Apo­sto­lat Maryj­ny w następ­na nie­dzie­lę 29 grud­nia zapra­sza na spo­tka­nie opłat­ko­we po mszy św. o g. 11:30.

 10. Dal­sza część wizy­ty dusz­pa­ster­skiej, zwa­nej „kolę­dą” odbę­dzie się już w Nowym Roku.

 11. W ostat­nim tygo­dniu zmar­li nasi Para­fia­nie: — śp. Hali­na Hen­ry­ka Gałąz­ka l. 96, Jani­na Klu­pa l. 94, Marian Żmu­da l. 89, Zdzi­sław Ino­cen­ty Domo­sław­ski l. 84.