III NIEDZIELA ADWENTU — 15.12.2019

  1. Dzi­siaj III Nie­dzie­la Adwen­tu – roz­po­czy­na­my nasze Para­fial­ne Reko­lek­cje Adwen­to­we, któ­re potrwa­ją do wtor­ku. Ser­decz­nie wita­my reko­lek­cjo­ni­stę ks. Pio­tra Jut­kie­wi­cza – dok­to­ran­ta na Papie­skim Insty­tu­cie Biblij­nym w Rzy­mie. Pro­si­my o modli­twę w Jego inten­cji oraz o owo­ce tych reko­lek­cji dla naszej para­fii. Nauki reko­lek­cyj­ne i spo­wiedź na wszyst­kich mszach świę­tych nie­dziel­nych, a w dni powsze­dnie o g. 10:00, 17:30 i 19:00 (wyjąt­ko­wo zamiast g. 18:30). W ponie­dzia­łek i wto­rek przez cały dzień wysta­wie­nie Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu i moż­li­wość Ado­ra­cji. Zachę­ca­my, by nie odkła­dać spo­wie­dzi na ostat­nią chwi­lę przed świętami.

  2. Przy­po­mi­na­my, że w cza­sie Adwen­tu od ponie­dział­ku do piąt­ku o g. 5:30 odpra­wia­my w kapli­cy Jutrz­nię – poran­ną modli­twę Kościo­ła. Wej­ście do kapli­cy od stro­ny zakry­stii. Od ponie­dział­ku do sobo­ty zapra­sza­my na Rora­ty – Msze świę­te ku czci Naj­święt­szej Maryi Pan­ny, któ­re spra­wu­je­my o g. 6:30. Po Rora­tach dla dzie­ci przy­go­to­wu­je­my gorą­ce kakao i sło­dy­cze, aby mogły pójść bez­po­śred­nio do szko­ły. Msza św. ku czci Mat­ki Bożej odpra­wia­na jest tak­że w śro­dy o g. 17:30.

  3. Sank­tu­arium Lore­tań­skie we Wło­szech 10 grud­nia zain­au­gu­ro­wa­ło Rok Jubi­le­uszo­wy. Z tej oka­zji nasza para­fia w dniach 1 – 6 czerw­ca 2020 roku orga­ni­zu­je piel­grzym­kę do Rzy­mu, Lore­to i Asy­żu – chce­my w Roku Jubi­le­uszo­wym odwie­dzić miej­sca zwią­za­ne z Patro­na­mi kościo­ła para­fial­ne­go i para­fii: Mat­ką Bożą Lore­tań­ską i Św. Fran­cisz­kiem z Asy­żu. Prze­wi­dzia­ny jest rów­nież udział w audien­cji gene­ral­nej z papie­żem Fran­cisz­kiem i zwie­dza­nie rzym­skich bazy­lik. Szcze­gó­ło­we infor­ma­cje moż­na uzy­skać w kan­ce­la­rii para­fial­nej i zakry­stii. Zapi­sy przyj­mu­je­my do koń­ca stycznia.

  4. W skle­pi­ku para­fial­nym i kan­ce­la­rii moż­na naby­wać świe­ce wigi­lij­ne Cari­tas, kar­ty świą­tecz­ne i opłat­ki. Pole­ca­my też zesta­wy kolę­do­we i śpiew­nicz­ki z kolę­da­mi dla dzie­ci oraz kolo­ro­wan­ki biblij­ne. Przez cały adwent w dni powsze­dnie skle­pik para­fial­ny będzie czyn­ny rano, po Mszy św. rorat­niej. Opłat­ki są dostęp­ne rów­nież przy wyj­ściu z kościo­ła. Kan­ce­la­ria para­fial­na w naj­bliż­szy wto­rek rano nie będzie czynna.

  5. Ser­decz­nie dzię­ku­je­my za ofia­ry zło­żo­ne na dzie­ło cha­ry­ta­tyw­ne Cari­tas naszej para­fii. Z tych środ­ków roz­pro­wa­dzo­nych zosta­nie oko­ło 60 paczek dla pod­opiecz­nych nasze­go zespo­łu Cari­tas. Dzi­siaj orga­ni­zu­je­my rów­nież kolej­ny raz akcję „weź ser­dusz­ko daj ser­ce” z prze­zna­cze­niem dla dzie­ci naszej para­fii. Z racji ogra­ni­czo­nej licz­by ser­du­szek będzie moż­na je ode­brać po mszy św. o g. 10, 11:30 i 19.

  6. Mini­stran­ci przy wyj­ściu z kościo­ła roz­pro­wa­dza­ją figur­ki Dzie­ciąt­ka Jezus z sian­kiem na stół wigi­lij­ny, z któ­rych dochód prze­zna­czo­ny będzie na fun­dusz ministrancki.

  7. W tym tygo­dniu wizy­ta dusz­pa­ster­ska, zwa­ną „kolę­dą” według nastę­pu­ją­ce­go porząd­ku: w czwar­tek (19.12) — ul. Insta­la­to­rów 5; ul. Klin­kie­ro­wa 1, 2, 6 i 8; w pią­tek (20.12) — al. Kra­kow­ska 291 i 291A; Dal­szy ciąg „kolę­dy” odbę­dzie się już po Nowym Roku. Pro­si­my nowych miesz­kań­ców naszej para­fii oraz oso­by, któ­re jesz­cze nigdy nie przyj­mo­wa­ły „kolę­dy”, a chcia­ły­by to uczy­nić, o zgło­sze­nie nam swo­je­go adre­su. Będzie­my wdzięcz­ni za wywie­sze­nie we wła­snym blo­ku w poro­zu­mie­niu z admi­ni­stra­cją domu infor­ma­cji o kolę­dzie i prze­ka­za­nie jej sąsia­dom. Kolę­dę zaczy­na­my w dni powsze­dnie o g. 16:30, w sobo­tę o g. 10:00.

  8. Oso­by mogą­ce pomóc przy świą­tecz­nym wystro­ju kościo­ła zapra­sza­my w naj­bliż­szy pią­tek na g. 19:15. W śro­dę oko­ło g. 10:00 rano zapra­sza­my panów do pomo­cy w usta­wie­niu cho­inek. Przez cały Adwent do pusz­ki z napi­sem Na kwia­ty zbie­ra­my dat­ki na zakup cho­inek i świą­tecz­ny wystrój kościoła.

  9. W Świę­to Świę­tej Rodzi­ny 29 grud­nia zapra­sza­my tra­dy­cyj­nie mał­żeń­stwa, któ­re w tym roku obcho­dzą swo­je jubi­le­usze 5, 10, 15, 20 i wię­cej lat mał­żeń­stwa. O g. 11:30 odpra­wi­my mszę świę­tą w ich inten­cji. Pro­si­my o zgło­sze­nie się w zakry­stii, aby­śmy mogli przy­go­to­wać oko­licz­no­ścio­we pamiątki.

  10. W ostat­nim tygo­dniu zmar­li nasi Para­fia­nie: śp.  Bog­dan Wła­dy­sław Dąbrow­ski l. 72; Wal­de­mar Jan Strzel­czyk l. 74; Cze­sła­wa Ste­fa­nia Dumań­ska l. 88