IV NIEDZIELA ADWENTU — 23.12.2018

Wyłączone
  1. Dzi­siaj ostat­nia nie­dzie­la Adwen­tu. Koń­czy się czas adwen­to­we­go czu­wa­nia. Dzię­ku­je­my Paniom, któ­re przez cały ten czas przy­go­to­wy­wa­ły słod­kie posił­ki śnia­da­nio­we, aby dzie­ci mogły się posi­lić po Rora­tach.

  2. Cari­tas para­fial­na dzię­ku­je wszyst­kim za ofia­ry zebra­ne w cza­sie zbió­rek adwen­to­wych. Dzię­ki nim 60 paczek tra­fi­ło do bez­dom­nych i rodzin nie­za­moż­nych, któ­ry­mi para­fia opie­ku­je się na stałe.

  3. Jutro Wigi­lia Boże­go Naro­dze­nia. Msze świę­te odpra­wia­ne będą w naszym koście­le tyl­ko rano, nie będzie mszy świę­tych o g. 17:30 i 18:30, aby­śmy mogli przy­go­to­wać się i uro­czy­ście cele­bro­wać wie­cze­rze wigi­lij­ną. Kan­ce­la­ria para­fial­na będzie nie­czyn­na. O pół­no­cy Paster­ka roz­pocz­nie Uro­czy­stość Naro­dze­nia Pań­skie­go. Przed Paster­ką o g. 23:15 zapra­sza­my na ofi­cjum czy­tań Litur­gii Godzin i wspól­ne śpie­wa­nie kolęd. Taca zbie­ra­na w cza­sie Paster­ki z god­nie z wolą ks. Kar­dy­na­ła Kazi­mie­rza Nycza zosta­nie prze­zna­czo­na na Dom Samot­nej Mat­ki w Skolimowie.

  4. W dniu Uro­czy­sto­ści Boże­go Naro­dze­nia 25 grud­nia nie będzie mszy św. o g. 7:00 rano, pierw­sza Msza o g. 8:30. Nie będzie też Mszy św. w koście­le dol­nym o g. 11:15, któ­ra powró­ci dopie­ro 6 stycz­nia, kie­dy to pla­no­wa­ny jest rów­nież Orszak Trzech Kró­li z udzia­łem dzie­ci. 26 grud­nia — Świę­to św. Szcze­pa­na, pierw­sze­go męczen­ni­ka. Porzą­dek Mszy świę­tych nie­dziel­ny. Taca prze­zna­czo­na będzie na KUL.

  5. W nie­dzie­lę 30 grud­nia przy­pa­da Uro­czy­stość Świę­tej Rodzi­ny. Na Mszę św. o g. 13 zapra­sza­my wszyst­kie pary mał­żeń­skie, któ­re w tym roku obcho­dzi­ły jubi­le­usze 5, 10, 15 i wię­cej lat sakra­men­tu mał­żeń­stwa. Jubi­la­tów zapra­sza­my do zakry­stii lub w dni powsze­dnie do kan­ce­la­rii w celu usta­le­nia szcze­gó­łów liturgii.

  6. Ser­decz­nie dzię­ku­je­my wszyst­kim Para­fia­nom i pra­cow­ni­kom para­fii, któ­rzy pra­co­wa­li przy opra­wie­niu, usta­wie­niu i deko­ra­cji cho­inek oraz wystro­ju kościo­ła. Dzię­ku­je­my też ks. Kazi­mie­rzo­wi Fieć­ko i ks. Gia­co­mo Calo­re, któ­rzy w tym roku przy­go­to­wa­li szop­kę betle­jem­ską. Jesz­cze dzi­siaj moż­na wes­przeć wydat­ki zwią­za­ne z tymi przed­się­wzię­cia­mi wrzu­ca­jąc ofia­ry do pusz­ki z napi­sem Na kwia­ty znaj­du­ją­cej się na fila­rze z tyłu kościoła.

  7. Skle­pik para­fial­ny – zapra­sza do naby­wa­nia opłat­ków, sian­ka, kalen­da­rzy na rok 2019, kom­ple­tów kolę­do­wych i odbio­ru mie­sięcz­ni­ka Ore­mus na sty­czeń i luty 2019; opłat­ki i sian­ko roz­pro­wa­dza­ne są rów­nież przy wyj­ściu z kościo­ła. Tygo­dni­ki Gość Nie­dziel­ny i Nie­dzie­la są podwój­ne — na nie­dzie­lę dzi­siej­szą i następną.

  8. W tygo­dniu poświą­tecz­nym wizy­ta dusz­pa­ster­ska, zwa­ną „kolę­dą” odbę­dzie się w nastę­pu­ją­cym porząd­ku: 28.12.2018 (pią­tek) ul. 1‑Sierpnia 42A; 40; 40B38; 29.12.2018 (sobo­ta) — ul. Kra­ko­wia­ków, Bory­ny, Mate­rii, Lipow­cza­na; Jako­bi­nów, Leoni­da­sa, Sape­rów, Prud­nic­ka i Żego­ty. Kolę­dę zaczy­na­my w dni powsze­dnie o g. 16:30, w sobo­tę o g. 10:00. Pro­gram kolę­dy na ten i następ­ny tydzień wywie­szo­ny jest w gablo­cie para­fial­nej i dostęp­ny na stro­nie inter­ne­to­wej parafii.

  9. Jest nam miło poin­for­mo­wać, że w ple­bi­scy­cie „Nauczy­ciel na medal”, orga­ni­zo­wa­nym przez por­tal warszawa.naszemiasto.pl oraz dzien­nik Pol­ska Metro­po­lia War­szaw­ska pod patro­na­tem Mar­szał­ka Woje­wódz­twa Mazo­wiec­kie­go, 1 miej­sce w Dziel­ni­cy Wło­chy m.st War­sza­wy zajął nasz kate­che­ta ks. Mar­cin Sza­ta­nek. Ser­decz­nie gra­tu­lu­je­my lau­re­ato­wi plebiscytu.

  10. W ostat­nim tygo­dniu zmar­li nasi Para­fia­nie: — śp. Jerzy Adam Szyf­ko l. 73, Gabrie­la Tur­bań­ska l. 90