III NIEDZIELA ADWENTU — 16.12.2018

  1. Pod­czas całe­go Adwen­tu zapra­sza­my od ponie­dział­ku do piąt­ku o g. 5:30 do kapli­cy na Lau­de­sy – poran­ną modli­twę Kościo­ła. Wej­ście do kapli­cy od stro­ny zakry­stii. Rora­ty – Msze świę­te ku czci Naj­święt­szej Maryi Pan­ny, spra­wu­je­my w dni powsze­dnie o g. 6:30. Zapra­sza­my szcze­gól­nie dzie­ci z rodzi­ca­mi. Po Rora­tach dla dzie­ci przy­go­tu­je­my gorą­ce kakao i sło­dy­cze, aby mogły pójść bez­po­śred­nio do szko­ły. Dla tych, któ­rzy ze wzglę­du na pra­cę, czy szko­lę nie mogą przy­cho­dzić rano Mszę św. ku czci Mat­ki Bożej odpra­wia­my tak­że w śro­dy wie­czo­rem o g. 17:30.

  2. Do sakra­men­tu poku­ty i pojed­na­nia zapra­sza­my pod­czas każ­dej mszy świę­tej w nie­dzie­lę i w tygo­dniu. Pro­si­my aby spo­wie­dzi przed­świą­tecz­nej nie odkła­dać na ostat­nią chwilę.

  3. Są jesz­cze wol­ne inten­cje w tym tygo­dniu na msze o 6.30.

  4. Oso­by chęt­ne do pomo­cy przy świą­tecz­nym wystro­ju kościo­ła zapra­sza­my do Gru­py Świą­tecz­nej i pro­si­my o kon­takt z ks. Gia­co­mo lub ks. Kazi­mie­rzem. Przez cały Adwent do pusz­ki z napi­sem Na kwia­ty zbie­ra­my dat­ki na zakup cho­inek i świą­tecz­ny wystrój kościoła.

  5. W skle­pi­ku para­fial­nym moż­na nabyć świe­ce wigi­lij­ne Cari­tas, kar­ty świą­tecz­ne i opłat­ki. Zapra­sza­my do naby­wa­nia kalen­da­rzy na rok 2019 i kom­ple­tów kolę­do­wych; przyj­mu­je­my zapi­sy na pre­nu­me­ra­tę mie­sięcz­ni­ka Ore­mus na rok 2019. W tym roku nie będzie­my roz­pro­wa­dzać opłat­ków na tere­nie para­fii. Będą one dostęp­ne przez cały Adwent w skle­pi­ku para­fial­nym, w kan­ce­la­rii para­fial­nej i w zakry­stii. Skle­pik w cza­sie Adwen­tu jest czyn­ny tak­że po Roratach.

  6. Gru­pa Modli­twy św. O. Pio zapra­sza w następ­ną nie­dzie­lę — 23 grud­nia 2018 na Mszę św. o godz. 17:00.

  7. Plan wizy­ty dusz­pa­ster­skiej 17 i 18 grud­nia: 17.12.2018. (ponie­dzia­łek) - ul. ul. Baka­lar­ska 15a i 15b; Al. Kra­kow­ska 272, 270, 268; 18.12.2018. (wto­rek) — ul. 1 Sierp­nia 44, 44a, 42, 40a; Po świę­tach :28.12.2018 (pią­tek): 1 Sierp­nia 38, 40, 40b, 42a; 29.12.2018 (sobo­ta) – ul. Kra­ko­wia­ków, Bory­ny, Mate­rii, Lipow­cza­na, Jako­bi­nów, Leoni­da­sa, Sape­rów, Prud­nic­ka, Żegoty.

    Dzię­ku­je­my tym któ­rzy przy­ję­li kolę­dę w tym tygo­dniu i pro­si­my nowych miesz­kań­ców naszej para­fii oraz oso­by, któ­re jesz­cze nigdy nie przyj­mo­wa­ły „kolę­dy”, a chcia­ły­by to uczy­nić, o zgło­sze­nie nam swo­je­go adre­su. Miesz­kań­ców blo­ków pro­si­my o wywie­sze­nie we wła­snym blo­ku w poro­zu­mie­niu z admi­ni­stra­cją domu infor­ma­cji o kolę­dzie i prze­ka­za­nie jej sąsia­dom. Przy­kła­do­wy wzór ogło­sze­nia o kolę­dzie dostęp­ny jest w zakry­stii i kan­ce­la­rii para­fial­nej. Kolę­dę zaczy­na­my w dni powsze­dnie o g. 16:30, w sobo­tę o g. 10:00. Szcze­gó­ło­wy pro­gram kolę­dy do koń­ca grud­nia wywie­szo­ny jest w gablo­cie para­fial­nej i dostęp­ny na stro­nie inter­ne­to­wej parafii.

  8. W ostat­nim tygo­dniu zmar­li nasi Para­fia­nie: Śp. Elż­bie­ta Rena­ta Kra­jew­ska l. 60, Śp. Tere­sa Jani­na Gaik l.80, Śp. Gustaw Burda.